Ibolya

ibolya
egy németországi ibolya képe (Chemnitz, Germany)


Boda István, 2019.