Dr. Porkoláb Judit (1931-2020) - Szakmai önéletrajz

Életemnek 86 esztendeje abban telt el, hogy családom mellett a magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből megszerzett középiskolai tanári szakomat tökéletesítsem. (1931-ben születtem, 1954-ben diplomáztam.) 1960-ban kineveztek a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumába magyar nyelv és irodalomból vezetőtanárnak.

Megnyertem egy országos Ady-pályázatot 1977-ben. A költő nyelvében a magyar mítoszvilág képeit kutattam. Ezt bővítettem ki doktori disszertációvá, témavezetőm Dr Szathmári István professzor úr volt. 1980-ban summa cum laude doktoráltam az ELTE Bölcsészkarán. Tanulmányomat 1982-ben kiadta az ELTE Nyelvtudományi Intézete Egy Ady-szimbólum vizsgálata címmel (Nyelvtudományi Dolgozatok 35. szám, Bp. 1982.). Időközben, 1972-ben, középfokú állami nyelvvizsgát tettem francia nyelvből. 1980-ban én állítottam össze és szerkesztettem az Útmutató műelemző Baráti Köröknek c. kötetet (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Bp. 1980.). 1987-ben megjelent öt nyelvű (magyar, angol, francia, német, orosz) versválogatásom A csönd virága címmel (TIT Bp.1987.).

Vezető tanári munkám mellett óraadóként dolgoztam a KLTE Magyar Nyelvészeti Intézetében, oktatási területem III. és IV. éves hallgatóknak leíró nyelvtan, szövegtan és stilisztika volt (1995-ig). Egy évig könyvtárosa is voltam ugyanennek az intézetnek (1996-ban).

Publikáltam a Nyelvőrben, a Magyar Tanításban, a Nyelvünk és Kultúránkban, az Édes Anyanyelvünkben, a Köznevelésben, egyetemi jegyzetben (Az anyanyelvi nevelés különleges feladatai. In: Fülöp Lajos (szerk.): Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 275-283), különböző nyelvészeti jellegű antológiákban (Útmutató műelemző Baráti Köröknek, Bp. 1980.; Nyelvművelő kis tükör, Bp, 1992.; Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére, Bp. 1986.; Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára, Bp. 1993.; A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 196., Bp. 1993.; Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára, Bp. 1995.; stb.) Több tudományos tanulmányt, könyvet is lektoráltam (többek között É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris K. Bp. 1998.).

Tagja voltam az ELTE Stíluskutató Tudományos Csoportjának több, mint 20 évig.

1990 óta fiammal, Dr Boda István Károllyal a számítógépes nyelvészet területén együtt dolgozunk, számos tanulmányunk, három önálló kötetünk bizonyítja, hogy híd építhető ki a két tudományág -- nyelvészet és informatika -- között.

további adatok:
Who is Who Magyarországon. Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája. Verlag Für Personenzyclopedien AG, 2004.


Debrecen, 2018. április 15.
Porkoláb Judit