Valós függvények

A továbbiakban legyen f : A⊆ℝ → B⊆ℝ a valós számokon értelmezett (ún. egyváltozós) függvény, amelynek értelmezési tartománya és értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. A függvényt rendszerint egy síkbeli, derékszögű (Descartes-féle) koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol
– az 'x' tengely (az abszcissza) pontjainak az értelmezési tartomány lehetséges elemei,
– az 'y' tengely (az ordináta) pontjainak az értékkészlet lehetséges elemei,
– a függvény grafikonjának pedig a sík azon (x,y) pontjai felelnek meg, amelyekre y=f(x).
(Jegyezzük meg, hogy a függvény definíciója alapján az x∈A független változó bármely értékéhez pontosan egy y∈B függvényérték tartozik.)

A Descartes-féle koordináta-rendszerben két pont, P1(x1,y1) és P2(x2,y2) távolsága

P1P2 = √((x1−x2)2+(y1−y2)2)

módon adható meg.


Fontosabb valós függvények

az abszolút érték függvény

Értelmezzük az f(x)=∣x∣ : ℝ → ℝ abszolút érték függvényt a következőképpen:

∣x∣ = { x ha x≥0
−x ha x<0

A függvény görbéje:

Az abszolút értékre vonatkozó néhány fontosabb összefüggés (vö. Farkas 2001: 38-39):

Legyenek x,y∈ℝ tetszőleges valós számok, ekkor

|x|≥0
|x*y|=|x|*|y|

|x+y|≤|x|+|y|, ill. általánosan
   |x1+x2+...+xn|≤|x1|+|x2|+...+|xn| (xi∈ℝ, 1≤i≤n, n∈ℕ)

Az ún. háromszög-egyenlőtlenség általánosításának egy lehetséges bizonyítása:
    (x+y)2=
    x2+2*x*y+y2
    x2+2*|x|*|y|+y2=
    (|x|+|y|)2
vagyis
    0≤(x+y)2≤(|x|+|y|)2
teljesül. Mivel a négyzetgyökfüggvény nemnegatív számok esetén szigorúan monoton növekvő, a fenti egyenlőtlenségből |x+y|≤|x|+|y| következik.

|x−y|=|y−x|
|x−y|≤|x|+|y| vagy |y−x|≤|x|+|y|
||x|−|y||≤|x+y| vagy ||y|−|x||≤|x+y|
||x|−|y||≤|x−y| vagy ||x|−|y||≤|y−x|


Legyenek x1, x2, ..., xn és y1, y2, ..., yn tetszőleges valós számok (n∈ℕ). Ekkor

|x1*y1+x2*y2+...+xn*yn| ≤ (√x12+x22+...+xn2)*(√y12+y22+...+yn2) vagy másképpen felírva

|x1*y1+x2*y2+...+xn*yn| ≤ √(x12+x22+...+xn2)*(y12+y22+...+yn2)

teljesül. (ún. Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz egyenlőtlenség vagy CBS egyenlőtlenség).


az előjel függvény

Értelmezzük az f(x)=sgn(x) : ℝ → ℝ előjel függvényt a következőképpen:

sgn(x) = { 1 ha x>0
0 ha x=0
−1 ha x<0

A függvény görbéje:


az egészrész függvény

Értelmezzük az f(x)=[x] : ℝ → ℝ (alsó) egészrész függvényt a következőképpen:

[x] = max {n∈ℤ | n≤x}

Érdemes megjegyezni, hogy az egészrész függvény csak nemnegatív számokra egyezik meg a törtrész (ti. a tizedesjegyek) levágásával kapott egész számmal (pl. [0.97]=0, [3.14]=3), negatív számokra a törtrész levágása után kapott számnál eggyel kisebb (negatív) számot kapunk (pl. [-1.23]=-2, [-8.67]=-9).

Írjon be egy számot:
A függvény értéke:

Az egészrész függvény görbéje:


a törtrész függvény

Értelmezzük az f(x)={x} : ℝ → ℝ törtrész függvényt a következőképpen:

{x} = x − max {n∈ℤ | n≤x} = x − [x]

Mivel egy szám egészrésze mindig kisebb vagy egyenlő, mint maga a szám ([x]≤x<[x]+1), a törtrész függvény értéke 0≤{x}<1 közötti nemnegatív valós szám.

Érdemes megjegyezni, hogy a törtrész függvény csak nemnegatív számokra egyezik meg az egész rész levágásával kapott tizedestörttel (pl. [0.97]=0.97, [3.14]=0.14), negatív számokra a törtrész függvény értéke a levágott (nemnegatív) tizedestörtet +1-re egészíti ki (pl. [-1.23]=0.77, [-8.67]=0.33).

Írjon be egy számot:
A függvény értéke: (8 tizedesjegy pontossággal)

A törtrész függvény görbéje:


a lineáris függvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ → ℝ lineáris függvényt a következőképpen:

f(x) = m*x + c (m,c ∈ ℝ)

Ha m=0, akkor az f(x)=c függvényt konstans függvénynek nevezzük.

Ha c=0, akkor az y=m*x függvényt egyenes arányosságnak nevezzük. Például ha egy gépkocsi állandó sebességgel halad, akkor s=f(t)=v*t, vagyis ha 'v' állandó, akkor a gépkocsi által megtett 's' út és az ennek megtételéhez szükséges 't' idő egymással egyenesen arányos.

Ha m≠0 teljesül, a lineáris függvény zérushelye −c/m.

Az 'm' értéke a lineáris függvény meredeksége (a függvény grafikonjának a koordináta rendszer 'x' tengelyével bezárt szögének tangense), azaz a függvény két tetszőleges pontjában
   m=tg(α)=(y2−y1)/(x2−x1)=(f(x2)−f(x1))/(x2−x1)
(ld. az ábrát):

a lineáris függvény egyenesének az x tengellyel bezárt szöge

Ha az f(x) lineáris függvény meredeksége (m) ismert, és adott a görbe egy (x0,f(x0)) pontja, akkor a lineáris függvény f(x)=m*(x−x0)+f(x0) formában írható fel.

Például az f(x) = 2*x−40 és a g(x) = −3*x+60 függvény görbéi:

Két lineáris függvényből és az egészrész függvényből egy "cikcakkos" függvényt is felépíthetünk:

f(x) = { 3*x−[x]/2   ha [x] páros
2*x+([x]+1)/2   ha [x] páratlan

Egy 'n' segédváltozóval ez a függvény a következőképpen írható fel:

f(x) = { 3*x−n   ha x∈[2*n,2*n+1) (n∈ℤ) ([x]=2*n)
2*x+(n+1)   ha x∈[2*n+1,2*(n+1)) (n∈ℤ) ([x]=2*n+1)

A függvény folytonos és invertálható; inverze:

f−1(y) = { (y+n)/3   ha x∈[2*n,2*n+1) (n∈ℤ)
(y−(n+1))/2   ha x∈[2*n+1,2*(n+1)) (n∈ℤ)

Mivel x=f−1(y), ezért x∈[2*n,2*n+1) és x∈[2*n+1,2*(n+1)) felírható a következő módon:

   2*n≤(y+n)/3≤2*n+1
és
   2*n+1≤(y−(n+1))/2≤2*(n+1)

A fenti egyenlőtlenségeket megoldva y-ra a következő függvényt kapjuk:

f−1(y) = { (y+n)/3   ha y∈[5*n,5*n+3) (n∈ℤ) ([y]=5*n vagy [y]=5*n+1 vagy [y]=5*n+2)
(y−(n+1))/2   ha y∈[5*n+3,5*(n+1)) (n∈ℤ) ([y]=5*n+3 vagy [y]=5*n+4)

Az inverz függvény képletében n-t [y]-nal kifejezve és a kapott kifejezéseket átalakítva a következő függvényt kapjuk:

f−1(y) = { y/3+[y]/15   ha [y] osztható 5-tel, azaz [y]≡0 (mod 5)
y/3+([y]−1)/15   ha [y]≡1 (mod 5)
y/3+([y]−2)/15   ha [y]≡2 (mod 5)
y/2−([y]+2)/10   ha [y]≡3 (mod 5)
y/2−([y]+1)/10   ha [y]≡4 (mod 5)

A függvények görbéi:


a hatványfüggvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = xn (n∈ℕ)

Az f(x) = x2 függvény görbéje:

Az f(x) = x3 függvény görbéje:

Az f(x)=x4, f(x)=x5 és f(x)=x6 függvény görbéi:

A hatványozással kapcsolatos néhány fontosabb azonosság (x,y∈ℝ, n,m∈ℕ):

xn * yn = (x*y)n

xn * xm = xn+m

(xn)m = xn*m

x2−y2 = (x+y)*(x−y)
x3−y3 = (x2+x*y+y2)*(x−y)
...
xn−yn = (xn−1+xn−2*y+xn−3*y2+...+x*yn−2+yn−1)*(x−y)

Például ha x=q, y=1, akkor a fenti képlet a qn−1 = (qn−1+qn−2+qn−3+...+q+1)*(q−1) összefüggést adja, ami lehetővé teszi, hogy egyszerűen kiszámítsuk a mértani sorozat első 'n' tagjának összegét.

x2−y2 = (x−y)*(x+y)
x3+y3 = (x2−x*y+y2)*(x+y)
x4−y4 = (x3−x2*y+x*y2−y3)*(x+y)
x5+y5 = (x4−x3*y+x2*y2−x*y3+y4)*(x+y)
...


A binomiális tétel:

( n ) ( n ) ( n ) ( n ) ( n )
(x+y)n = xn + xn−1*y + xn−2*y2 +...+ x*yn−1 + yn
0 1 2 n−1 n

ahol az xn−k*yk tényezők együtthatója az ún. binomiális együttható:

a binomiális együttható értelmezése

A binomiális tétel x=1 és y=1 esetre alkalmazva:

( n ) ( n ) ( n ) ( n ) ( n )
2n = + + +...+ +
0 1 2 n−1 n

Legyen r∈ℝ valós szám, amelyre r>−1 és r≠0, valamint n∈ℕ természetes szám, amelyre n≥2 teljesül; ekkor

(1 + r)n > 1 + n*r

teljesül (ún. Bernoulli-egyenlőtlenség; vö. Farkas 2001: 37-38).


a racionális egészfüggvény vagy polinom

Értelmezzük az f(x) : ℝ → ℝ n-ed fokú racionális egészfüggvényt a következőképpen:

f(x) = an*xn + an−1*xn−1 + ... + a2*x2 + a1*x1 + a0 (ai ∈ ℝ, i=0,1,...,n; an≠0)

A komplex számok körében a racionális egészfüggvény gyöktényezős alakja

f(x) = an*(x−x1)r1 *(x−x2)r2 *... *(x−xs)rs

ahol az x1, x2, ..., xs valós számok az f(x) polinom r1, r2, ..., rs-szeres gyökei (zérushelyei). Az algebra alaptétele alapján a komplex számok körében

r1 + r2 + ... + rs = n

teljesül (a valós számok körében általános esetben a polinomok első és másodfokú tényezők szorzataként írhatóak fel).

Az f(x)=x2+14*x−120=(x+20)*(x−6), g(x)=−x2+28*x−196=−(x−14)2 és h(x)=x2−3*x+20 másodfokú függvények görbéi:

Az y = x3−36*x2−36*x+1296 = (x+6)*(x−6)*(x−36) harmadfokú függvény görbéje:

A matematikában a polinomok nagyon fontos szerepet játszanak.


az 1/x függvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ∖{0} → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = 1/x (x∈ℝ, x≠0) ≔ x−1

A függvény görbéje:

Ha a∈ℝ tetszőleges valós szám, az f(x) = a/x (x∈ℝ, x≠0) függvényt fordított arányosságnak nevezzük. Például ha egy gépkocsi egy meghatározott 's' távolságot egyenletes sebességgel tesz meg, akkor az s=v*t összefüggés miatt t=f(v)=s/v, vagyis ha 's' állandó, akkor a gépkocsi 'v' sebessége és a távolság megtételéhez szükséges 't' idő egymással fordítottan arányos.

A függvény görbéje pl. a=2, a=−3 és a=4 mellett:


a reciprok hatványfüggvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ∖{0} → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = 1/xn (x∈ℝ, x≠0) ≔ x−n (n∈ℕ)

A függvény görbéje n=2 esetén:


a négyzetgyökfüggvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ+∪{0} → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = √x (x∈ℝ, x≥0) ≔ x1/2

A négyzetgyökfüggvény görbéje:

A ±√x függvények görbéi egy grafikonon ábrázolva:


a köbgyökfüggvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ → ℝ köbgyökfüggvényt a következőképpen:

f(x) = 3x ≔ x1/3

A köbgyökfüggvény görbéje:


a szinuszfüggvény

Értelmezzük az  f(x)=sin(x)  : ℝ → [−1;1] ⊆ ℝ trigonometrikus függvényt a következőképpen:

a trigonometrikus függvények értelmezése

– ha x=0, akkor legyen sin(x) = 0
– ha 0<x<π/2, akkor legyen sin(x) = {egy 'x' hegyesszögű derékszögű háromszög szöggel szemközti befogójának és átfogójának a hányadosa}
– ha x=π/2, akkor legyen sin(x) = 1
– ha π/2<x<π, akkor legyen sin(x) = sin(π−x)
– ha x=π akkor legyen sin(x) = 0
– ha π<x<3*π/2, akkor legyen sin(x) = −sin(x−π)
– ha x=3*π/2 akkor legyen sin(x) = −1
– ha 3*π/2<x<2*π, akkor legyen sin(x) = −sin(2*π−x)

Ha x<0 vagy x≥2*π, akkor legyen sin(x) = sin(x + 2*π).

A függvény görbéje:


a koszinuszfüggvény

Értelmezzük az  f(x)=cos(x)  : ℝ → [−1;1] ⊆ ℝ trigonometrikus függvényt a következőképpen:

a trigonometrikus függvények értelmezése

– ha x=0, akkor legyen cos(x) = 1
– ha 0<x<π/2, akkor legyen cos(x) = {egy 'x' hegyesszögű derékszögű háromszög szög melletti befogójának és átfogójának a hányadosa}
– ha x=π/2, akkor legyen cos(x) = 0
– ha π/2<x<π, akkor legyen cos(x) = −cos(π−x)
– ha x=π akkor legyen cos(x) = −1
– ha π<x<3*π/2, akkor legyen cos(x) = −cos(x−π)
– ha x=3*π/2 akkor legyen cos(x) = 0
– ha 3*π/2<x<2*π, akkor legyen cos(x) = cos(2*π−x)

Ha x<0 vagy x≥2*π, akkor legyen cos(x) = cos(x + 2*π).

A függvény görbéje:

A szinusz- és koszinuszfüggvényre vonatkozó fontosabb azonosságok:

α[radián] = i/r (egy 'r' sugarú körben az α belső szög nagysága radiánban vagy ívmértékben kifejezve megegyezik a szöghöz tartozó körív és a kör sugarának hányadosával)

Például:
   360[fok] = 2*π[radián];
   180[fok] = π[radián];
   90[fok] = π/2[radián];
   60[fok] = π/3[radián];
   45[fok] = π/4[radián];
   30[fok] = π/6[radián];
   stb.

Általánosan:
   α[fok] = α[radián]*180/π
   α[radián] = α[fok]*π/180

sin(−x) = −sin(x)
cos(−x) = cos(x)

cos(x) = sin(π/2 − x)
sin(x) = cos(π/2 − x)

sin2(x) + cos2(x) = 1

sin(x + y) = sin(x)*cos(y) + cos(x)*sin(y)
cos(x + y) = cos(x)*cos(y) − sin(x)*sin(y)

sin(2*x) = 2*sin(x)*cos(x)
cos(2*x) = cos2(x) − sin2(x)

sin(π/6) = cos(π/3) = 1/2 és sin(π/3) = cos(π/6) = √3/2 (tipp: vegyünk fel egy egységoldalú egyenlő oldalú háromszöget, amelyben egy magasság két 30°/60°-os derékszögű háromszöget jelöl ki)
sin(π/4) = cos(π/4) = 1/√2 (tipp: vegyünk fel egy egységoldalú négyzetet, amelyben egy átló két egyenlő szárú, 45°-os derékszögű háromszöget jelöl ki)


az 1/sin(x) függvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ∖{k*π | k∈ℤ} → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = 1/sin(x) (x≠k*π, k∈ℤ)

A függvény görbéje:


a sin(x)/x függvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = { sin(x)/x ha x≠0
1 ha x=0

Írjon be egy számot:
A függvény értéke:

A függvény görbéje:


a sin(1/x) függvény

Értelmezzük az f(x) : ℝ∖{0} → ℝ függvényt a következőképpen:

f(x) = sin(1/x) (x≠0)

A függvény görbéje:


a tangensfüggvény

Értelmezzük az f(x)=tg(x) : A⊆ℝ → ℝ trigonometrikus függvényt a következőképpen:

tg(x) = sin(x) / cos(x) {x≠π/2+k*π, k∈ℤ}

Az  f(x)=tg(x)  függvény az egységsugarú körben közvetlenül is értelmezhető:

a trigonometrikus függvények értelmezése

A tangensfüggvény görbéje:


az exponenciális függvény

Értelmezzük az f(x)=ax : ℝ → ℝ+ (a∈ℝ, a>0, a≠1) exponenciális függvényt a következőképpen:

(0) ha x=0, akkor legyen ax = a0 = 1;
(1) ha n∈ℕ tetszőleges természetes szám, akkor legyen a−n = 1/an;
(2) ha x=p/q∈ℚ tetszőleges racionális szám (p,q∈ℤ, q>0), akkor legyen ax = (qap) (jegyezzük meg, hogy a>0);
(3) ha x∈ℝ tetszőleges valós szám, akkor legyen
   ℚx−0 = ℚ ∩ (−∞,u) az 'x'-nél kisebb és
   ℚ'x+0 = ℚ ∩ (v,+∞) az 'x'-nél nagyobb racionális számok halmaza;
ekkor legyen ax = h∈ℝ+ az a (pozitív) valós szám, amelyre
   ∀(u∈ℚx−0) ∀(v∈ℚ'x+0) (au < h < av) teljesül.

az ex függvény

Az f(x)=ex : ℝ → ℝ+ függvényt, ahol
   e≈2,718281828
az ún. Euler-féle szám (a természetes logaritmus alapszáma), szűkebb értelemben vett (e alapú) exponenciális függvénynek nevezzük.

Az f(x)=ex és g(x)=e−x függvény görbéje:

Az exponenciális függvényre vonatkozó fontosabb azonosságok:

a0 = 1

ax * bx = (a*b)x

ax * ay = ax+y

(ax)n = an*x (n∈ℕ)


Az Euler-féle e számot például a következő konvergens számsorozattal állíthatjuk elő:

sn = (1 + 1/n)n

A sorozat határértéke:

   lim sn = e ≈ 2,718281828 n→∞

A sorozat első 10+5 eleme:

n sn=(1+1/n)n Δ=e−sn
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

A sorozat határértékének létezéséhez elegendő a sorozat monotonitását és korlátosságát bizonyítani. Előbbihez például a binomiális tételt, utóbbihoz pedig a mértani sorozat összegképletét használhatjuk fel (vö. Farkas 2001: 61-62).


Az f(x)=(1 + 1/x)x függvény végtelenben vett határértéke szintén az Euler-féle e számot állítja elő:

   lim f(x) = e x→∞


Az f(x)=(1 + x/n)n sorozat végtelenben vett határértéke az ex exponenciális függvényt állítja elő:

   lim f(x) = ex n→∞


Az alábbi sorozat elemei közelítőleg n! értékét adják meg (ún. Stirling-formula):

sn = √2*π*n*(n/e)n

A sorozat első 15 eleme:

n sn=√2*π*n*(n/e)n n! Δ=(n!−sn)/n![%]

a haranggörbe

Az f(x)=e−x2 : ℝ → ℝ+ függvényt, vagy egyszerűbben írva az f(x)=exp(−x2) függvényt haranggörbének nevezzük. A normális eloszlás görbéjét ebből a függvényből képezzük

[a Gauss-eloszlásfüggvény képlete] (m,σ∈ℝ, σ>0)

módon (az 'm' paraméter a normális eloszlás várható értéke és a 'σ' paraméter a normális eloszlás szórása). Ha m=0 és σ=1, akkor ún. standard normális eloszlásról szokás beszélni.

Az f(x)=exp(−x2), g(x)=2*exp(−(2*x)2) h(x)=1.5*exp(−(x/2)2) függvények görbéi:


a logaritmusfüggvény

Értelmezzük az f(x)=loga(x) : ℝ+ → ℝ (a∈ℝ, a>0, a≠1) logaritmusfüggvényt mint az
   y=ax : ℝ → ℝ+ (a∈ℝ, a>0, a≠1)
exponenciális függvény inverz függvényét. Vagyis x=loga(y) az a valós szám, amelyre
   y = aloga(y)
teljesül minden y∈ℝ+ pozitív valós számra.

a természetes alapú logaritmusfüggvény

Az f(x)=ln(x)=loge(x) : ℝ+ → ℝ függvényt, ahol
   e≈2,718281828
az ún. Euler-féle szám (a természetes logaritmus alapszáma), természetes alapú logaritmusfüggvénynek nevezzük.

A függvény görbéje:

Az ex exponenciális függvény és az ln(x) természetes alapú logaritmusfüggvény görbéje együtt ábrázolva (feltüntetve az y=x lineárs függvény görbéjét is):

A logaritmusfüggvényre vonatkozó fontosabb azonosságok:

loga(1) = 0

loga(a) = 1
loga(a2) = 2
...
loga(an) = n (n∈ℕ)

loga(x*y) = loga(x) + loga(y)
loga(x/y) = loga(x) − loga(y)

loga(xn) = n*loga(x) (n∈ℕ)

logb(x) = loga(x) / loga(b)

Az exponenciális függvényt és a természetes alapú logaritmusfüggvényt együtt ábrázoló diagramon megfigyelhetjük, hogy a két függvény grafikonja szimmetrikus az y=x függvény grafikonjára.

Általánosan megfogalmazva: ha az f : ℝ → ℝ valós függvény invertálható (azaz létezik az f−1 : ℝ → ℝ inverz függvény), akkor az f(x) függvény és az f−1(x) inverz függvény grafikonjai az y=x függvény grafikonjára, azaz a koordináta-rendszer x tengelyével 45°-os szöget bezáró egyenesre nézve tengelyszimmetrikusak. Például
– az f(x)=ex exponenciális és az f−1(x)=ln(x) természetes alapú logaritmusfüggvény,
– a nemnegatív valós számok körében az f(x)=x2 és az f−1(x)=√x négyzetgyökfüggvény,
– az f(x)=f−1(x)=1/x függvény (amelynek az inverze önmaga),
– az f(x)=2*x és az f−1(x)=0.5*x lineáris függvények stb.
ilyen tulajdonságúak. (Egy P(x,y) pontot az y=x egyenesre tükrözve a pont képe a P'(y,x) pont lesz. Tehát az f(x) függvény bármely Q(x,f(x)) pontjának a tükörképe Q'(f(x),x), és ez f−1(f(x))=x miatt rajta van az f−1(x) függvény grafikonján.)Valós függvények fontosabb tulajdonságai

Ismétlés: Matematika 1, 4. Függvények fogalma, megadási módjai, tulajdonságai.

zérushely:
Azt az x0∈A értéket, amelyre f(x0)=0, az f(x) függvény zérushelyének nevezzük. A zérushely(ek)ben a függvény grafikonja metszi a koordináta-rendszer 'x' tengelyét.

Ha létezik az f(x) valós függvény f−1(x) inverz függvénye, és a '0' helyen az inverz függvény értelmezve van, akkor az f(x) függvénynek egy zérushelye van az x0=f−1(0) helyen.

korlátosság:
(a) Az f : A → B valós függvény alulról korlátos, ha van olyan Ka∈ℝ szám, amelyre ∀ x∈A ( Ka≤f(x) ) teljesül.
(b) Az f : A → B valós függvény felülről korlátos, ha van olyan Kf∈ℝ szám, amelyre ∀ x∈A ( f(x)≤Kf ) teljesül.
(c) Az f : A → B valós függvény korlátos, ha van olyan K∈ℝ szám, amelyre ∀ x∈A ( ∣f(x)∣≤K ) teljesül.

Ha az f(x) valós függvény alulról és felülről is korlátos, továbbá alsó korlátja Ka, felső korlátja pedig Kf, akkor az f(x) valós függvény korlátos, egy lehetséges korlátja pedig K = max(∣Ka∣,∣Kf∣). (A bizonyítás azon alapulhat, hogy az így meghatározott K esetén −K ≤ Ka ≤ f(x) ≤ Kf ≤ K teljesül bármely x∈A-ra.)

Ha az f(x) valós függvény korlátos, és korlátja K, akkor alulról és felülről is korlátos. Az f(x) valós függvény egy lehetséges alsó korlátja Ka = −K, egy lehetséges felső korlátja pedig Kf = K.

monotonitás:
(a) Az f : A → B valós függvény az Am⊆A halmazon monoton növekedő, ha
   ∀x1∈Am ∀x2∈Am ( x1<x2 ⊃ f(x1)≤f(x2) )
teljesül.

(b) Az f : A → B valós függvény az Am⊆A halmazon szigorúan monoton növekedő, ha
   ∀x1∈Am ∀x2∈Am ( x1<x2 ⊃ f(x1)<f(x2) )
teljesül.

A fentiek alapján definiálhatjuk a valós függvények monoton csökkenő és szigorúan monoton csökkenő tulajdonságait is.

konvexitás:

(a) az f valós függvényt egy intervallumon konvexnek ("felfelé görbülőnek") nevezzük, ha az intervallum bármely x1 és x2 helyén teljesül a
    f((x1+x2)/2)≤(f(x1)+f(x2))/2
egyenlőtlenség. (Reiman 1992: 492)
Például az f(x)=x2 másodfokú függvény esetében könnyen ellenőrizhető, hogy a fenti egyenlőtlenség az értelmezési tartomány bármely x1 és x2 pontjában teljesül. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy a másodfokú függvény bármely pontjában a görbe érintője a görbe alatt helyezkedik el. konvexitás

(b) az f valós függvényt egy intervallumon konkávnak ("lefelé görbülőnek") nevezzük, ha az intervallum bármely x1 és x2 helyén teljesül a
    f((x1+x2)/2)≥(f(x1)+f(x2))/2
egyenlőtlenség. (Reiman 1992: 492)
Például az f(x)=−x2 másodfokú függvény esetében könnyen ellenőrizhető, hogy a fenti egyenlőtlenség az értelmezési tartomány bármely x1 és x2 pontjában teljesül. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy a másodfokú függvény bármely pontjában a görbe érintője a görbe felett helyezkedik el. konkávság

(c) Ha az f(x) függvény egy x=a pontban görbületet vált, az 'a' pontot az f(x) függvény inflexiós pontjának nevezzük.
Például az x=0 pont az f(x)=x3 harmadfokú függvény inflexiós pontja.

szélsőértékek:
(a) Az f : A → B valós függvénynek az As⊆A halmazon lokális minimuma van, ha létezik olyan xmin∈As érték, amelyre
   ∀x∈As ( f(xmin)≤f(x) )
teljesül. Az xmin értéket lokális minimumhelynek, az f(xmin) függvényértéket lokális minimumnak (vagy minimumértéknek) nevezzük.
(b) Az f : A → B valós függvénynek az As⊆A halmazon lokális maximuma van, ha létezik olyan xmax∈As érték, amelyre
   ∀x∈As ( f(x)≤f(xmax) )
teljesül. Az xmax értéket lokális maximumhelynek, az f(xmax) függvényértéket lokális maximumnak (vagy maximumértéknek) nevezzük.

Ha a fenti definíciók valamelyikében As=A teljesül, abszolút minimumról, ill. abszolút maximumról beszélünk. A minimumhelyeken és maximumhelyeken (az ún. szélsőértékhelyeken) felvett értékeket a függvény szélsőértékeinek nevezzük. A fentiek értelmében beszélhetünk lokális, ill. abszolút szélsőértékhelyekről, ill. szélsőértékekről.

Ha egy f : A → B valós függvénynek az As⊆A halmazon lokális szélsőértéke van, akkor az As⊆A halmazon a függvény alulról, ill. felülről korlátos, és az alsó, ill. felső korlát a függvény adott halmazon felvett szélsőértéke (minimumértéke, ill. maximumértéke).

paritás:
(a) Az f : A → B valós függvény páros, ha
   ∀x∈A ( −x∈A ⊃ f(−x)=f(x) )
teljesül. A páros függvények grafikonja (tengelyesen) szimmetrikus a koordináta-rendszer 'y' tengelyére, mivel a függvény értéke az x és −x helyeken megegyezik (feltéve, hogy ezek az értelmezési tartomány elemei).
(b) Az f : A → B valós függvény páratlan, ha
   ∀x∈A ( −x∈A ⊃ f(−x)=−f(x) )
teljesül. A páratlan függvények grafikonja (középpontosan vagy centrálisan) szimmetrikus a koordináta-rendszer (0,0) pontjára (az origóra), mivel a függvény értéke az x és −x helyeken egymás ellentettje (feltéve, hogy ezek az értelmezési tartomány elemei).

periodikusság, periodicitás:
Az f : A⊆ℝ → B⊆ℝ valós függvény periodikus, ha létezik olyan p∈ℝ∖{ 0 } zérustól különböző valós szám, amelyre
   ∀x∈A ( x+p∈A ⊃ f(x)=f(x+p) )
teljesül. Azt a p∈ℝ+ pozitív valós számot, amelyre a fenti állítás teljesül, a függvény egyik periódusának, azt legkisebb pτ∈ℝ+ pozitív valós számot pedig, amelyre a fenti állítás teljesül, a függvény (legkisebb) periódusának nevezzük. (Van olyan periodikus függvény, amelyre pτ∈ℝ+ nem létezik. Ilyen függvények esetében ha p>0 a függvény egyik periódusa, akkor mindig létezik olyan p'>0 másik periódus, amelyre p>p'. Triviális példa az f(x)=c függvény tetszőleges c∈ℝ számra.)

A periodicitás a függvény grafikonján szemléletesen megmutatható például a következőképpen:
   (1) a 'p' periódussal rendelkező f(x) függvény grafikonját 'p' távolsággal vízszintesen eltolva (bármelyik irányban) a grafikon önmagába megy át, mivel a függvény értéke az x és az x+p, ill. x−p helyeken megegyezik (feltéve, hogy ezek az értelmezési tartomány elemei);
   (2) ha a grafikon 'x' tengelyén kijelölünk egymás után 'p' hosszúságú szakaszokat, a grafikon képe (a görbe "mintázata") ezeken a szakaszokon periodikusan ismétlődik, jellegzetes sormintát képez.

Ha p>0 az f : ℝ → B⊆ℝ valós függvény egyik periódusa és n∈ℤ∖{ 0 } tetszőleges (zérustól különböző) egész szám, akkor n*p szintén az f(x) függvény egyik periódusa. Ha p'>0 az f : ℝ → B⊆ℝ valós függvény egy másik periódusa, akkor p"=p+p' az f(x) függvény egy újabb periódusa.

A tétel első állítása például a következőképpen látható be:
(a) n=1-re az állítás triviális.
(b) n=2-re legyen p>0 f(x) egyik periódusa és x'=x+p. Ekkor a periodicitás miatt mind f(x)=f(x+p)=f(x'), mind f(x')=f(x'+p) teljesül. Emiatt f(x)=f(x')=f(x'+p)=f((x+p)+p)=f(x+2*p) fennáll, vagyis p'=2*p az f függvény egyik periódusa.
(c) Tegyük fel, hogy a tétel állítása egy n>0 természetes számra igaz. Legyen p>0 f(x) egyik periódusa és x'=x+n*p. Ekkor a periodicitás miatt mind f(x)=f(x+n*p)=f(x'), mind f(x')=f(x'+p) teljesül. Emiatt f(x)=f(x')=f(x'+p)=f((x+n*p)+p)=f(x+(n+1)*p) fennáll, vagyis p'=(n+1)*p az f függvény egyik periódusa. A teljes indukció elvéből következően tehát a tétel állítása minden természetes számra igaz.
(d) n=−1-re legyen p>0 f egyik periódusa és x=x'+p. Ekkor f(x)=f(x'+p) és x'=x−p, valamint a periodicitás miatt f(x')=f(x'+p), amiből f(x−p)=f(x')=f(x'+p)=f(x) következik, vagyis p'=−p az f(x) függvény egyik periódusa.
(e) Mivel a tétel állítása minden (pozitív) természetes számra igaz (c pont), és ezek (−1)-szeresére is igaz (d pont), ezért a tétel minden zérustól különböző egész számra igaz.Valós függvények tulajdonságainak vizsgálata

Néhány valós függvény esetén a fontosabb tulajdonságokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

f(x) Dom(f) Rng(f) tulajdonságok
f(x)=∣x∣ ℝ∩[0,+∞) zérushely: 0
alsó korlát: 0
abszolút minimumhely: 0
(minimumérték: 0)
szigorúan monoton csökken: (−∞,0]
szigorúan monoton nő: [0,+∞)
páros függvény
f(x)→0 (x→0)
folytonos: ℝ
f(x)=sgn(x) ℝ∩{−1,0,1} zérushely: 0
alsó korlát: −1
felső korlát: 1
konstans: f(x)=−1, x∈(−∞,0)
konstans: f(x)=1, x∈(0,+∞)
páratlan függvény
f(x)→−1 (x→0−0)
f(x)→1 (x→0+0)
x=0 nem megszüntethető szakadási pont
(2 nagyságú ugrás)
folytonos: ℝ∖{0}
f(x)=[x] zérushelyek: x∈[0,1)
konstans: f(x)=k, x∈[k,k+1) (k∈ℤ)
f(x)→k−1 (x→k−0) (k∈ℤ)
f(x)→k (x→k+0) (k∈ℤ)
x=k (k∈ℤ) nem megszüntethető szakadási pont
(1 nagyságú ugrás)
folytonos: x∈(k,k+1) (k∈ℤ)
jobbról folytonos: x=k (k∈ℤ)
f(x)={x} [0,1) zérushelyek: x=k (k∈ℤ)
alsó korlát: 0
felső korlát: 1
abszolút minimumhelyek: x=k (k∈ℤ)
(minimumérték: 0)
szigorúan monoton nő: x∈[k,k+1) (k∈ℤ)
f(x)→1 (x→k−0) (k∈ℤ)
f(x)→0 (x→k+0) (k∈ℤ)
x=k (k∈ℤ) nem megszüntethető szakadási pont
(−1 nagyságú ugrás)
folytonos: x∈(k,k+1) (k∈ℤ)
jobbról folytonos: x=k (k∈ℤ)
f(x)=x zérushely: 0
szigorúan monoton nő: ℝ
invertálható, f−1(y)=y
folytonos: ℝ
f(x)=a*x+b (a>0) zérushely: −b/a
szigorúan monoton nő: ℝ (vö. a>0)
invertálható, f−1(y)=(y−b)/a
folytonos: ℝ
f(x)=x2 ℝ∩[0,+∞) zérushely: 0
alsó korlát: 0
abszolút minimumhely: 0
(minimumérték: 0)
szigorúan monoton csökken: (−∞,0]
szigorúan monoton nő: [0,+∞)
páros függvény
folytonos: ℝ
f(x)=(x+20)*(x−6) ℝ∩[−169,+∞) zérushelyek: −20 és 6
alsó korlát: −169
abszolút minimumhely: −7
(minimumérték: −169)
szigorúan monoton csökken: (−∞,−7]
szigorúan monoton nő: [−7,+∞)
páros függvény
folytonos: ℝ
f(x)=x3 zérushely: 0
szigorúan monoton nő: ℝ
páratlan függvény
folytonos: ℝ
f(x)=1/x ℝ∖{0} ℝ∖{0} szigorúan monoton csökken: (−∞,0)
szigorúan monoton csökken: (0,∞)
páratlan függvény
f(x)→−∞ (x→0−0)
f(x)→∞ (x→0+0)
x=0 másodfajú szakadási pont
az x=0 egyenes függőleges aszimptota
f(x)→0 (x→±∞)
az y=0 egyenes vízszintes aszimptota
folytonos: ℝ∖{0}
f(x)=1/x2 ℝ∖{0} ℝ∩(0,∞) alsó korlát: 0
szigorúan monoton nő: (−∞,0)
szigorúan monoton csökken: (0,∞)
páros függvény
f(x)→∞ (x→0−0)
f(x)→∞ (x→0+0)
x=0 másodfajú szakadási pont
az x=0 egyenes függőleges aszimptota
f(x)→0 (x→±∞)
az y=0 egyenes vízszintes aszimptota
folytonos: ℝ∖{0}
f(x)=√x ℝ∩[0,+∞) ℝ∩[0,+∞) zérushely: 0
alsó korlát: 0
abszolút minimumhely: 0
(minimumérték: 0)
szigorúan monoton nő: [0,+∞)
folytonos: ℝ∩[0,+∞)
f(x)=3x szigorúan monoton nő: ℝ
páratlan függvény
folytonos: ℝ
f(x)=sin(x) ℝ∩[−1,1] zérushelyek: k*π (k∈ℤ)
alsó korlát: −1
felső korlát: 1
abszolút minimumhely: 3*π/2+2*k*π (k∈ℤ)
(minimumérték: −1)
abszolút maximumhely: π/2+2*k*π (k∈ℤ)
(maximumérték: 1)
szigorúan monoton csökken: [π/2+2*k*π,3*π/2+2*k*π] (k∈ℤ)
szigorúan monoton nő: [−π/2+2*k*π,π/2+2*k*π] (k∈ℤ)
periodikus függvény (periódus: 2*π)
páratlan függvény
folytonos: ℝ
f(x)=cos(x) ℝ∩[−1,1] zérushelyek: k*π/2 (k∈ℤ)
alsó korlát: −1
felső korlát: 1
abszolút minimumhely: π+2*k*π (k∈ℤ)
(minimumérték: −1)
abszolút maximumhely: 2*k*π (k∈ℤ)
(maximumérték: 1)
szigorúan monoton csökken: [2*k*π,π+2*k*π] (k∈ℤ)
szigorúan monoton nő: [−π+2*k*π,2k*π] (k∈ℤ)
periodikus függvény (periódus: 2*π)
páros függvény
folytonos: ℝ
f(x)=1/sin(x) ℝ∖{k*π|k∈ℤ} ℝ∖(−1,1) zérushelyek: k*π (k∈ℤ)
lokális maximumhely: 3*π/2+2*k*π (k∈ℤ)
(maximumérték: −1)
lokális minimumhely: π/2+2*k*π (k∈ℤ)
(minimumérték: 1)
szigorúan monoton nő: [π/2+2*k*π,π+2*k*π)
és (π+2*k*π,3*π/2+2*k*π] (k∈ℤ)
szigorúan monoton csökken: [−π/2+2*k*π,2*k*π)
és (2*k*π,π/2+2*k*π] (k∈ℤ)
periodikus függvény (periódus: 2*π)
páratlan függvény
f(x)→−∞ (x→2*k*π−0, k∈ℤ)
f(x)→∞ (x→2*k*π+0, k∈ℤ)
f(x)→∞ (x→π+2*k*π−0, k∈ℤ)
f(x)→−∞ (x→π+2*k*π+0, k∈ℤ)
x=k*π (k∈ℤ) másodfajú szakadási pont
az x=k*π (k∈ℤ) egyenesek függőleges aszimptoták
folytonos: ℝ∖{k*π|k∈ℤ}
f(x)=sin(x)/x

a six(x)/x függvény grafikonja

ℝ∖{0} ℝ∩[≅−0.2172,1] zérushelyek: k*π (k∈ℤ, k≠0)
alsó korlát: ≅−0.2172
felső korlát: 1
abszolút minimumhely: ≅±4.4934 (minimumérték: ≅−0.2172)
abszolút maximumhely: 0 (maximumérték: 1)
páros függvény
f(x)→1 (x→0) (bizonyítás)
x=0 megszüntethető szakadási pont
folytonos: ℝ∖{0}
f(x)=sin(1/x) ℝ∖{0} ℝ∩[−1,1] zérushelyek: 1/(k*π) (k∈ℤ, k≠0)
alsó korlát: −1
felső korlát: 1
abszolút minimumhely: xmin(k)=1/(3*π/2+2*k*π) (k∈ℤ)
(minimumérték: −1)
abszolút maximumhely: xmax(k)=1/(π/2+2*k*π) (k∈ℤ)
(maximumérték: 1)
szigorúan monoton csökken: [xmax(k),xmin(k+1)] (k∈ℤ)
szigorúan monoton nő: [xmin(k),xmax(k)] (k∈ℤ)
páratlan függvény
f(x)→−∞ (x→0−0)
f(x)→∞ (x→0+0)
x=0 másodfajú szakadási pont
az x=0 egyenes függőleges aszimptota
f(x)→0 (x→±∞)
az y=0 egyenes vízszintes aszimptota
folytonos: ℝ∖{0}
f(x)=tg(x) ℝ∖{π/2+k*π | k∈ℤ} zérushelyek: k*π (k∈ℤ)
szigorúan monoton nő: (−π/2+k*π,π/2+k*π) (k∈ℤ)
periodikus függvény (periódus: π)
páratlan függvény
f(x)→∞ (x→π/2+k*π−0) (k∈ℤ)
f(x)→−∞ (x→π/2+k*π+0) (k∈ℤ)
x=π/2+k*π (k∈ℤ) másodfajú szakadási pont
az x=π/2+k*π (k∈ℤ) egyenesek függőleges aszimptoták
folytonos: ℝ∖{π/2+k*π | k∈ℤ}
f(x)=ex ℝ∩(0,+∞) alsó korlát: 0
szigorúan monoton nő: (−∞,+∞)
invertálható: f−1(y)=ln(y)
f(x)→0 (x→−∞)
az y=0 egyenes vízszintes aszimptota
folytonos: ℝ
f(x)=e−x2 ℝ∩(0,+∞) alsó korlát: 0
abszolút maximumhely: 0
(maximumérték: 1)
szigorúan monoton csökken: (0,∞)
szigorúan monoton nő: (−∞,0)
páros függvény
f(x)→0 (x→−∞)
f(x)→0 (x→∞)
az y=0 egyenes vízszintes aszimptota
folytonos: ℝ
f(x)=ln(x) ℝ∩(0,+∞) zérushely: 1
szigorúan monoton nő: (0,+∞)
invertálható: f−1(y)=ey
f(x)→−∞ (x→0)
az x=0 egyenes függőleges aszimptota
folytonos: ℝ∩(0,+∞)

Műveletek valós függvények között

Legyenek f : Af⊆ℝ → ℝ és g : Ag⊆ℝ → ℝ valós függvények, és A = Af ∩ Ag. Értelmezzük a függvények között az alábbi műveleteket:

(a) Azt a φ : A⊆ℝ → ℝ valós függvényt, amelyre φ(x)=f(x)+g(x) (x∈A) teljesül, az f(x) és g(x) függvények összegének nevezzük.

(b) Azt a φ : A⊆ℝ → ℝ valós függvényt, amelyre φ(x)=f(x)−g(x) (x∈A) teljesül, az f(x) és g(x) függvények különbségének nevezzük.

(c) Azt a φ : A⊆ℝ → ℝ valós függvényt, amelyre φ(x)=f(x)*g(x) (x∈A) teljesül, az f(x) és g(x) függvények szorzatának nevezzük.

(d) Azt a φ : A∖{ x | g(x)=0 }⊆ℝ → ℝ valós függvényt, amelyre φ(x)=f(x)/g(x) (x∈A) teljesül, az f(x) és g(x) függvények hányadosának nevezzük.

(e) Tegyük fel, hogy Rng(f)⊆Ag teljesül. Ekkor azt a φ : Af⊆ℝ → ℝ valós függvényt, amelyre
   φ(x)=(g∘f)(x)=g(f(x)) (x∈A)
teljesül, a g(x) és f(x) függvények összetett függvényének nevezzük.


Függvénytranszformációk

Legyenek a,b,c∈ℝ zérustól különböző valós számok. Ekkor az alábbi műveletekkel képzett φ(x) függvény grafikonja előállítható az f(x) függvény grafikonjából ún. függvénytranszformációk segítségével (vö. Obádovics-Szarka 2009: 61-62).

Ábrázolandó függvény Függvény képzése Függvénytranszformáció
φ(x) = f(−x) φ(x)=(f∘g)(x), g(x)=−x f(x) grafikonjának tükrözése a koordináta-rendszer 'y' tengelyére
φ(x) = −f(x) φ(x)=f(x)*g(x), g(x)=−1 f(x) grafikonjának tükrözése a koordináta-rendszer 'x' tengelyére
φ(x) = f(x−a) (a>0) φ(x)=(f∘g)(x), g(x)=x−a f(x) grafikonjának eltolása 'a'-val a koordináta-rendszer 'x' tengelye mentén jobbra
φ(x) = f(x+a) (a>0) φ(x)=(f∘g)(x), g(x)=x+a f(x) grafikonjának eltolása 'a'-val a koordináta-rendszer 'x' tengelye mentén balra
φ(x) = f(x)+b (b>0) φ(x)=f(x)+g(x), g(x)=b f(x) grafikonjának eltolása 'b'-vel a koordináta-rendszer 'y' tengelye mentén felfelé
φ(x) = f(x)−b (b>0) φ(x)=f(x)−g(x), g(x)=b f(x) grafikonjának eltolása 'b'-vel a koordináta-rendszer 'y' tengelye mentén lefelé
φ(x) = f(c*x) (c>0) φ(x)=(f∘g)(x), g(x)=c*x f(x) grafikonjának c-szeres zsugorítása/nyújtása a koordináta-rendszer 'x' tengelyének irányában (az (x,y)=(0,f(0)) pont rögzített):
– ha |c|>1, akkor zsugorítás vagy összenyomás;
– ha |c|<1, akkor nyújtás
φ(x) = c*f(x) (c>0) φ(x)=f(x)*g(x), g(x)=c f(x) grafikonjának c-szeres nyújtása/zsugorítása a koordináta-rendszer 'y' tengelyének irányában (az (x,y)=(f−1(0),0) pont rögzített):
– ha |c|>1, akkor nyújtás;
– ha |c|<1, akkor zsugorítás vagy összenyomás

Példaként ábrázoljunk az f(x)=x2 függvényből a fenti függvénytranszformációk segítségével előállítható néhány függvényt. A "felfelé nyíló" f(x)=x2, g(x)=(x+40)2 és h(x)=(x+40)2−80 másodfokú függvények (parabolák) görbéi:

A "lefelé nyíló" p(x)=−(x−80)2, q(x)=−(2*x−80)2 és r(x)=−4*(x−80)2, valamint a p(x) függvénynek az 'x' és 'y' tengelyekre tükrözésével kapott pt(x)=(−x−80)2 másodfokú függvények (parabolák) görbéi:


Boda István, 2019.