Alkalmazott matematika 2

Tartalom


Differenciálszámítás

Legyen f : A⊆ℝ → ℝ valós függvény, x0∈A az értelmezési tartomány egy pontja. Ekkor az

Δf  =  f(x) − f(x0)  (x∈A∖{x0}) 
Δx x − x0
hányadost az f(x) függvény x0 ponthoz tartozó differenciahányadosának nevezzük.

Legyen f : A⊆ℝ → ℝ valós függvény, x0∈A az értelmezési tartomány egy pontja. Ekkor ha létezik az f(x) függvény x0 ponthoz tartozó differenciahányadosának az x0 pontban véges határértéke, akkor ezt a

(x0) = df x=x0  =  lim x→x0 f(x) − f(x0)
dx x − x0
határértéket az f(x) függvény x0 ponthoz tartozó differenciálhányadosának nevezzük.

Ha a differenciálhányados létezik az értelmezési tartomány egy pontjában, akkor azt mondjuk, hogy a függvény differenciálható (vagy deriválható) ebben a pontban. Ha a függvény egy H⊆A halmaz minden pontjában differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy a függvény a H halmazon differenciálható, és az f ’(x) : H → ℝ függvényt az f(x) függvény deriváltfüggvényének nevezzük. (Megjegyzés: f ’(x) mellett használni fogjuk az f(x) jelölést is.)

Ha a függvény differenciálható egy pontban és/vagy egy halmazon és a deriváltfüggvénye az adott pontban és/vagy halmazon folytonos, akkor azt mondjuk, hogy az adott pontban és/vagy halmazon a függvény folytonosan differenciálható.

Ha az f : A⊆ℝ → ℝ függvény differenciálható az x0∈A pontban, akkor ott folytonos.
Ha a lim (f(x)−f(x0))/(x-x0) x→x0 határérték véges, akkor x → x0 miatt (x-x0) → 0 és (f(x)−f(x0)) → 0 teljesül. De ez utóbbi

   lim f(x) = f(x0) x→x0

teljesülését jelenti, vagyis f(x) az x0 pontban folytonos.

Ha az f : A⊆ℝ → ℝ függvény differenciálható az a∈A pontban, akkor f(x) grafikonjának van érintője a P(a,f(a)) pontban. Az érintő egyenlete

   y=f ’(a)*(x−a)+f(a)≐la(x)

vagyis az érintő meredeksége (iránytangense) f ’(a). (Megjegyzés: ha egy függvény görbéjének egy pontban létezik érintője, és az nem merőleges az x tengelyre, a tétel megfordítása is teljesül.)

egy pontban differenciálható görbe érintője

Legyen az f : A⊆ℝ → ℝ függvény differenciálható az A halmazon, és tételezzük fel, hogy az f(x) függvény f ’(x) deriváltfüggvénye is differenciálható az A halmazon. Ekkor értelmezhetjük az f ’’(x) második deriváltfüggvényt is. Hasonlóan értelmezhetjük az f(x) függvény f (n)(x) n-ik deriváltfüggvényét.


Differenciálási szabályok

Legyenek f : A⊆ℝ → ℝ és g : A⊆ℝ → ℝ az A halmazon differenciálható függvények. Az ezeket tartalmazó különböző matematikai kifejezések differenciálására a következő szabályok használhatók:

(a; konstans tényezős szorzat deriváltja) (c*f(x)) = c*f ’(x) (c∈ℝ)

(b; összeg deriváltja) (f(x)+g(x)) = f ’(x)+g(x)

(c; különbség deriváltja) (f(x)−g(x)) = f ’(x)−g(x)

(d; szorzat deriváltja) (f(x)*g(x)) = f ’(x)*g(x)+f(x)*g(x)

(e; hányados deriváltja) (f(x)/g(x)) = (f ’(x)*g(x)−f(x)*g(x)) / g2(x) (x∈A, g(x)≠0)
Speciálisan, ha f(x)=1, akkor (1/g(x)) = −g(x) / g2(x) (x∈A, g(x)≠0) teljesül. Ez az összetett függvényre vonatkozó deriválási szabályból is levezethető, ha 1/x a "külső" függvény, g(x) a "belső" függvény (azaz az 1/x függvényben az x↔g(x) helyettesítést hajtjuk végre).

(f; összetett függvény deriváltja) Legyen f : Af⊆ℝ → ℝ differenciálható függvény az Af halmazon, g : Ag⊆ℝ → ℝ differenciálható függvény az Ag halmazon, valamint teljesüljön Rng(f)⊆Ag. Ekkor a φ(x)=(g∘f)(x)=g(f(x)) összetett függvény is differenciálható az Af halmazon, és
   φ(x)=(g∘f)(x)*f(x)= g(f(x))*f(x)
teljesül.
Szavakban megfogalmazva: ha a φ(x)=g(f(x)) összetett függvényben a g(x) függvényt "külső", az f(x) függvényt "belső" függvénynek nevezzük, akkor a φ(x) deriváltfüggvényt úgy kapjuk, hogy vesszük a g(x) külső függvény deriváltfüggvényét az f(x) helyen (azaz a g(x) deriváltfüggvényben végrehajtjuk az x↔f(x) helyettesítést), és ezt szorozzuk az f(x) belső függvény deriváltfüggvényével az 'x' helyen.

(g; hatványfüggvény deriváltja) (f(x)n) = n*f(x)n−1*f ’(x) (n∈ℕ, n>1)
Megjegyzés: speciálisan a konstans függvény deriváltja 0, az f(x)=x függvény deriváltja 1, az f(x)=xn függvény deriváltja n*xn−1, az f(x)=1/x függvény deriváltja −1/x2 (lásd alább), és az f(x)=√x függvény deriváltja 1/(2*√x). Vegyük észre, hogy a fenti esetekben a (g) szabály akkor is alkalmazható, ha a hatványkitevő (n) negatív természetes szám, ill. tetszőleges racionális szám.

Példák:
(1) Legyen φ(x)=sin(x4) és keressük a φ(x) összetett függvény deriváltját (vö. Obádovics-Szarka 2009: 127).
Az (f) szabály, valamint a sin(x)=cos(x) szabály (ld. később) és a (g) szabály alkalmazásával
   φ(x)=cos(x4)*4*x3=4*x3*cos(x4)
adódik.
(2) Határozzuk meg a ψ(x)=(sin(x))4 összetett függvény deriváltját is.
Az előzőekben is használt szabályok alkalmazásával
   ψ(x)=4*(sin(x))3*cos(x)
adódik.

(h; inverz függvény deriváltja) Legyen f : Af ⊆ ℝ → ℝ invertálható függvény, amely differenciálható az Af halmazon. Ekkor az f−1(y) függvény is differenciálható minden olyan y=f(x) pontban, amelyre f ’(x)≠0, és
(f−1(y)) = 1/f ’(x).
Jegyezzük meg, hogy ha az inverz függvény explicit alakját meg akarjuk kapni, a szabály alkalmazása után az f ’(x) deriváltfüggvényben még végre kell hajtanunk az x=f−1(y) helyettesítést.

Ha az y=f(x) valós függvénynek létezik az x=f−1(y) inverz függvénye, akkor az f−1(f(x))=x azonosságból az összetett függvény deriválására vonatkozó (f) szabály, valamint az f(x)=x függvény derináltjára vonatkozó x ’=1 szabály alapján (ld. később)
   (f−1(f(x))) ’=(f−1(y)) ’*f ’(x)=1
adódik, amiből egyszerű átrendezéssel következik az inverz függvény kiszámítására vonatkozó szabály.

Példák:
(1) Határozzuk meg az y=f(x)=4*x−2 függvény x=f−1(y)=(y+2)/4 inverz függvényének deriváltját.
A (h) szabály alapján, felhasználva f(x)=x függvény derináltjára vonatkozó x ’=1 szabályt (ld. később),
   f−1(y)=1/f(x)=1/4
adódik.
(2) Határozzuk meg az y=f(x)=x3 függvény x=f−1(y)=y1/3 inverz függvényének deriváltját.
A (g) és (h) szabály alapján, felhasználva a hatványfüggvény derináltjára vonatkozó (x3) ’=3*x2 szabályt,
   f−1(y)=1/f(x)=1/(3*x2)
adódik. Az x=f−1(y)=y1/3 helyettesítést elvégezve ebből
   f−1(y)=1/f(x)=(1/3)*y−2/3
adódik.
(3) Határozzuk meg az y=f(x)=ex függvény x=f−1(y)=ln y inverz függvényének deriváltját (vö. Obádovics-Szarka 2009: 129).
A (h) szabály és az (ex)=ex szabály (ld. később) alapján, felhasználva azt, hogy y=ex,
   ln(y)=1/ex=1/y
adódik.


Nevezetes függvények deriváltjai

Néhány nevezetes függvény deriváltja a következő:

(a) legyen f(x)=c (c∈ℝ), ekkor f ’(x) = 0

(b) legyen f(x)=x, ekkor f ’(x) = 1

(c) legyen f(x)=x2, ekkor f ’(x) = 2*x

(d) legyen f(x)=1/x, ekkor f ’(x) = −1/x2

(e) legyen f(x)=√x, ekkor f ’(x) = 1/(2*x)

(f) legyen f(x)=xn (n≠0), ekkor f ’(x) = n*xn−1

(g) legyen f(x)=ex, ekkor f ’(x) = ex

(h) legyen f(x)=ln x, ekkor f ’(x) = 1/x

(i) legyen f(x)=ax (a>0), ekkor f ’(x) = ax*ln a
(Mivel a=eln a, ezért ax=ex*ln a, az összetett függvényre vonatkozó (f) szabályt alkalmazva adódik az eredmény. Speciálisan, ha a=e, akkor ln e=1 miatt a (g) szabály adódik.)

(j) legyen f(x)=loga(x) (x>0), ekkor f ’(x) = 1/(x*ln(a))
(Mivel loga x=ln x/ln a, az ln függvényre vonatkozó (h) szabályt alkalmazva adódik az eredmény.)

(k) legyen f(x)=sin(x), ekkor f ’(x) = cos(x)

(l) legyen f(x)=cos(x), ekkor f ’(x) = −sin(x)

(m) legyen f(x)=tg x, ekkor f ’(x) = 1/cos2(x)
(Mivel tg(x)=sin(x)/cos(x), a hányadosfüggvényre vonatkozó (e) szabály alkalmazásával, valamint a sin2(x)+cos2(x)=1 azonosságot felhasználva adódik az eredmény.)

Határozzuk meg az alábbi függvények deriváltfüggvényét! (vö. Obádovics 2011: 77-81)

(1) f(x)=x4−x3/3+2.5*x2−0.3*x+0.1

(2) f(x)=3x+52

(3) f(x)=2*√x−1/x+45

(4) f(x)=(x−1/2)2

(5) f(x)=(x+1)2*(x−1)

(6) f(x)=(3*x3+2*x+16)/(x+4)

(7) f(x)=x/(x2+1)

(8) f(x)=x−sin(x)

(9) f(x)=x2*cos(x)

(10) f(x)=cos(x)/x2

(11) f(x)=cos(x)/(1-sin(x))

(12) f(x)=x*ln(x)

(13) f(x)=ln(x2+2x)

(14) f(x)=ln(1+cos(x))

(15) f(x)=ln(x2/(1−x2))

(16) f(x)=(1-ln(x))/(1+ln(x))

(17) f(x)=x*sin(x)*ln(x)

(18) f(x)=x2+3x

(19) f(x)=x2*ex

(20) f(x)=ex*(sin(3*x)−3*cos(3*x))


Függvényvizsgálat

Legyen f : I⊆ℝ → ℝ az I=[a,b] intervallumban folytonos, az I=(a,b) intervallumban n-szer differenciálható függvény (n>2; megengedjük az a=−∞, b=∞ értékeket is).

(1) monoton növekedés és csökkenés

(a) Annak szükséges és elégséges feltétele, hogy az f(x) függvény az I intervallumban monoton növekvő legyen, f ’(x)≥0 teljesülése minden x∈I-re.
(b) Annak szükséges és elégséges feltétele, hogy az f(x) függvény az I intervallumban monoton csökkenő legyen, f ’(x)≤0 teljesülése minden x∈I-re.
(c) Ha f ’(x)≥0 teljesül minden x∈I-re, és nincs I-nek olyan részintervalluma, amelyben f ’(x)=0, akkor az f(x) függvény az I intervallumban szigorúan monoton növekedő.
    (c.1) Speciálisan, ha f ’(x)>0 teljesül minden x∈I-re, akkor az f(x) függvény az I intervallumban szigorúan monoton növekedő.
(d) Ha f ’(x)≤0 teljesül minden x∈I-re, és nincs I-nek olyan részintervalluma, amelyben f ’(x)=0, akkor az f(x) függvény az I intervallumban szigorúan monoton csökkenő.
    (d.1) Speciálisan, ha f ’(x)<0 teljesül minden x∈I-re, akkor az f(x) függvény az I intervallumban szigorúan monoton csökkenő.

(2) szélsőértékek

(a.1) Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f(x) monoton csökkenőből monoton növekedőbe megy át, akkor az a∈I pontban f(x)-nek minimuma van.
Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f ’(x) negatívból pozitívba megy át (vagyis előjelet vált), akkor az a∈I pontban f(x)-nek minimuma van.

(a.2) Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f ’’(a)>0 (vö. konvex jelleg, α.2), akkor az a∈I pontban f(x)-nek minimuma van.
(Ha f ’(a)=0 és f ’(x) szigorúan monoton növekedő, akkor x=a egy környezetében negatívból pozitívba megy át.)

(b.1) Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f(x) monoton növekedőből monoton csökkenőbe megy át, akkor az a∈I pontban f(x)-nek maximuma van.
Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f ’(x) pozitívból negatívba megy át (vagyis előjelet vált), akkor az a∈I pontban f(x)-nek maximuma van.

(b.2) Ha egy a∈I pontban f ’(a)=0, és az a∈I pontban f ’’(a)<0 (vö. konkáv jelleg, β.2), akkor az a∈I pontban f(x)-nek maximuma van.
(Ha f ’(a)=0 és f ’(x) szigorúan monoton csökkenő, akkor x=a egy környezetében pozitívból negatívba megy át.)

(3) konvex vagy konkáv jelleg

Legyen az az I intervallumban differenciálható f(x) függvény a∈I pontjához tartozó érintőjének egyenlete y=la(x). Az f(x) függvény az I intervallumban konvex, ha

   ∀a∈I ∀x∈I ( x≠a ⊃ f(x)>la(x) ) teljesül.

Konvex függvények esetében "a függvénygörbe két pontját összekötő húr a függvénygörbe fölött halad" (Wikipédia).

konvex görbe

Az f(x) függvény az I intervallumban konkáv, ha

   ∀a∈I ∀x∈I ( x≠a ⊃ f(x)<la(x) )

teljesül. Konkáv függvények esetében "a függvénygörbe két pontját összekötő húr a függvénygörbe alatt halad" (Wikipédia).

konkáv görbe

Az f(x) függvény konvexitására vonatkozó tételek (vö. Denkinger 1980: 177-178):

(α.1) Az f(x) függvény az I intervallumban akkor és csak akkor konvex, ha f ’(x) az I intervallumban monoton növekvő.

(α.2) Az f(x) függvény az I intervallumban akkor és csak akkor konvex, ha az I intervallumban f ’’(x)≥0 teljesül.

(β.1) Az f(x) függvény az I intervallumban akkor és csak akkor konkáv, ha f ’(x) az I intervallumban monoton csökkenő.

(β.2) Az f(x) függvény az I intervallumban akkor és csak akkor konkáv, ha az I intervallumban f ’’(x)≤0 teljesül.

(4) inflexiós pontok

Az a∈I pont az f(x) függvény inflexiós pontja, ha

   ∀δ>0 ∃x1∈I ∃x2∈I ( ∣a−x1∣<δ ∧ ∣a−x2∣<δ ⊃. f(x1)<la(x1) ∧ f(x2)>la(x2) )

teljesül. Az inflexiós pontban "a függvénygörbe görbületet vált", a görbe alakja konkávból konvexbe vagy konvexből konkávba vált (Wikipédia). Például tekintsük az f(x)=x3+2x2 függvényt az x=−2/3 pontban:

inflexiós pont

(a) Ha az a∈I pont az f(x) függvény inflexiós pontja, akkor f ’’(a)=0 teljesül (szükséges feltétel).

(b.1) Ha f ’’(a)=0 teljesül, és az a∈I pontban f ’(x) monoton csökkenőből monoton növekedőbe megy át, akkor a∈I inflexiós pont (elégséges feltétel).
(b.2) Ha f ’’(a)=0 teljesül, és az a∈I pontban f ’(x) monoton növekedőből monoton csökkenőbe megy át, akkor a∈I inflexiós pont (elégséges feltétel).

(c.1) Ha f ’’(a)=0 teljesül, és az a∈I pontban f ’’(x) előjelet vált, akkor az a∈I pont inflexiós pont (elégséges feltétel).
(c.2) Ha f ’’(a)=0 teljesül, és az a∈I pontban f ’’’(a)≠0, akkor a∈I inflexiós pont (elégséges feltétel).

(d) Ha az a∈I pontban az f(x) függvény első, második, ..., n-ik és (n+1)-dik deriváltfüggvényére
f ’(a)=0
f ’’(a)=0
f ’’’(a)=0
...
f (n)(a)=0
és
f (n+1)(a)≠0
teljesül, akkor az f(x) függvénynek az a∈I pontban szélsőértéke, ill. inflexiós pontja van aszerint, hogy n∈ℕ páratlan, ill. páros. A szélsőérték pedig minimum vagy maximum aszerint, hogy f (n+1)(a)>0 vagy f (n+1)(a)<0 teljesül (Farkas et al. 2000: 114-115).

Konkrét függvények vizsgálata

A függvényvizsgálat során például az alábbi tulajdonságokat vizsgálhatjuk meg:

– értelmezési tartomány, folytonosság, szakadási pontok
– zérusértékek, zérushelyek
– értékkészlet, korlátosság
periodicitás
paritás (páros, ill. páratlan jelleg)
– határérték az értelmezési tartomány egyes pontjaiban (pl. a határpontokban, lehetséges szakadási helyeken stb.)
– aszimptoták meghatározása

Az x=u (függőleges) egyenes az f(x) függvény függőleges aszimptotája, ha f(x)→±∞ (x→u+0) vagy f(x)→±∞ (x→u−0) teljesül.
Az y=v (vízszintes) egyenes az f(x) függvény vízszintes aszimptotája, ha f(x)→v (x→∞) vagy f(x)→v (x→−∞) teljesül.

monotonitás az értelmezési tartomány egyes szakaszain (az első derivált előjelének vizsgálata)
szélsőértékek (az első derivált zérushelyeinek és a második derivált előjelének vizsgálata)
konvex, ill. konkáv jelleg az értelmezési tartomány egyes szakaszain (a második derivált előjelének vizsgálata)
inflexiós pontok (a második derivált zérushelyeinek és a harmadik derivált értékének vizsgálata)
– a függvény grafikonjának ábrázolása (felvázolása)

Példa: legyen f(x)=x3−16*x+2

(monoton növekedés és csökkenés)

f ’(x)=3*x2−16 miatt az első derivált másodfokú függvény, amelynek zérushelyei és minimuma könnyen meghatározható:
– ha x1≃−2.3094, akkor f ’(x1)=0,
– ha x2≃2.3094, akkor f ’(x2)=0, és
– ha x0=0, akkor f ’(x0)=−16

Az első derivált képe (parabola) könnyen felrajzolható, ebből pedig leolvasható, hogy
– ha x<−2.3094, akkor f ’(x)>0,
– ha −2.3094<x és x<2.3094, akkor f ’(x)<0, és
– ha 2.3094<x, akkor f ’(x)>0, vagyis

Az f(x) függvényről tehát megállapíthatjuk, hogy
– ha x<−2.3094, akkor f(x) szigorúan monoton növekvő,
– ha −2.3094<x és x<2.3094, akkor f(x) szigorúan monoton csökkenő, és
– ha 2.3094<x, akkor f(x) szigorúan monoton növekvő.

(szélsőértékek)

Az előzőekből tudjuk, hogy az első derivált zérushelyei
– ha x1≃−2.3094, akkor f ’(x1)=0, és
– ha x2≃2.3094, akkor f ’(x2)=0.

f ’’(x)=6*x miatt a második derivált elsőfokú függvény, amelynek értéke az első derivált zérushelyein
– ha x1≃−2.3094, akkor f ’’(x1)≃−13,8564<0, és
– ha x2≃2.3094, akkor f ’’(x2)≃13,8564>0

Az f(x) függvényről tehát megállapíthatjuk, hogy
– ha x1≃−2.3094, akkor f(x)-nek lokális maximuma van, amelynek értéke f(x1)≃26.6336
– ha x2≃2.3094, akkor f(x)-nek lokális minimuma van, amelynek értéke f(x2)≃−22.6336

(konvex/konkáv jelleg, inflexiós pontok)

A második derivált elsőfokú függvény, amelyre teljesül, hogy
– ha x<0, akkor f ’’(x)<0,
– ha x>0, akkor f ’’(x)>0.

Az f(x) függvényről tehát megállapíthatjuk, hogy
– ha x<0, akkor f(x) konkáv ,
– ha x>0, akkor f(x) konvex .

Mivel x=0-ban f ’’(x)=0, és f ’’’(x)=6 miatt a harmadik deriváltra teljesül, hogy f ’’’(0)>0, ezért x=0-ban f(x)-nek inflexiós pontja van.
Az inflexiós pontban a függvény értéke f(0)=2.

A függvény görbéje:

Mivel f(x) értéke bármely pontban könnyen meghatározható, a görbe alakjának ismeretében tetszőleges pontossággal megrajzolható.


Egy másik példa: legyen f(x)=2*x*ln(x)

(diszkusszió, értelmezési tartomány)

A természetes alapú logaritmusfüggvény tulajdonságai miatt x>0, vagyis a vizsgált f(x) függvény csak pozitív valós számokra értelmezhető (azaz az értelmezési tartomány az I=(0,∞) intervallum).

(monoton növekedés és csökkenés)

f ’(x)=2*ln(x)+2 miatt az első derivált szigorúan monoton növekvő függvény, amelynek x0 zérushelye esetén ln(x0)=−1 teljesül. Ebből meghatározhatjuk x0 értékét.

A logaritmusfüggvény definíciójából következik, hogy eln(x)=x bármely x>0 esetén teljesül. x=x0 helyettesítéssel ebből x0=e−1=1/2,718281828459045...≈0.367879 következik.

Az első deriváltra az f ’(x) függvény szigorú monotonitása miatt teljesül, hogy
– ha 0<x<x0, akkor f ’(x)<0,
– ha x=x0, akkor f ’(x)=0, és
– ha x0<x, akkor f ’(x)>0.

Az f(x) függvényről tehát megállapíthatjuk, hogy
– ha 0<x≤x0, akkor f(x) szigorúan monoton csökkenő, és
– ha x0≤x, akkor f(x) szigorúan monoton növekvő.

(szélsőértékek)

Az előzőekből tudjuk, hogy az első derivált zérushelye x0≈0.367879, itt tehát f ’(x0)=0 teljesül.

f ’’(x)=2/x miatt a második deriváltra bármely x>0 mellett f ’’(x)>0 teljesül (tehát speciálisan f ’’(x0)>0 is fennáll).

Az f(x) függvényről tehát megállapíthatjuk, hogy ha x=x0, akkor f(x)-nek abszolút minimuma van, amelynek értéke f(x0)=−0.7357588823428847...≈0.735759.

(konvex/konkáv jelleg, inflexiós pontok)

A második derivált az értelmezési tartomány minden pontjában pozitív, tehát az f(x) függvényről megállapíthatjuk, hogy az értelmezési tartomány minden pontjában konvex, nincs inflexiós pontja.

A függvény görbéje:


További példák (vö. Nagy Ilona 2019):

(1) f(x)=x4−4*x3

(2) f(x)=−x4+18*x2

(3) f(x)=x/(1−x2)

(4) f(x)=x*e−x

(5) f(x)=x2*ln(x)


Integrálszámítás

A differenciálszámítás alapfeladata egy f(x):A⊆ℝ→ℝ valós függvény f ’(x):A⊆ℝ→ℝ derivált függvényének meghatározása. Az integrálszámítás alapfeladata ennek a fordítottja. A cél az f(x):A⊆ℝ→ℝ valós függvényhez egy olyan F(x):A⊆ℝ→ℝ ún. primitív függvény meghatározása, amely az 'A' halmazon differenciálható, és deriváltfüggvényére bármely x∈A esetén
    F(x)=f(x)
teljesül (vö. Obádovics-Szarka 2009: 185).

A deriválás szabályaiból következik, hogy ha F(x) primitív függvény, akkor tetszőleges c∈ℝ valós szám (ill. g(x)=c konstans függvény) mellett F(x)+c szintén primitív függvény. A c∈ℝ számot ún. integrációs állandónak nevezzük.

Az f(x) valós függvény primitív függvényeinek összességét az f(x) függvény határozatlan integráljának nevezzük, és
    ⎰f(x)dx
módon jelöljük. Az előzőek értelmében a határozatlan integrál kifejezése a primitív függvénnyel
    ⎰f(x)dx=F(x)+c
módon lehetséges, ahol c∈ℝ az integrációs állandó (amely tetszőleges valós szám). Ha az f(x) függvénynek létezik az 'A' halmazon határozatlan integrálja, akkor ott integrálhatónak nevezzük.

Ha az f(x):A⊆ℝ→ℝ valós függvény az 'A' halmazon folytonos, akkor ott létezik határozatlan integrálja (vö. Obádovics-Szarka 2009: 185).

Integrálási szabályok és módszerek

Legyenek f(x):A⊆ℝ→ℝ és g(x):A⊆ℝ→ℝ az 'A' halmazon integrálható függvények. Az ezeket tartalmazó különböző matematikai kifejezések integrálására a következő szabályok használhatók:

(a; konstans tényezős szorzat határozatlan integrálja) ⎰k*f(x)dx=k*⎰f(x)dx (k∈ℝ)

(b; összeg határozatlan integrálja) ⎰(f(x)+g(x))dx=⎰f(x)dx+⎰g(x)dx

(c; különbség határozatlan integrálja) ⎰(f(x)−g(x))dx=⎰f(x)dx−⎰g(x)dx

Legyenek az f(x):A⊆ℝ→ℝ és g(x):A⊆ℝ→ℝ függvények differenciálhatók az 'A' intervallumon, és ott az első deriváltak folytonosak. Ekkor alkalmazhatjuk az ún. parciális integrálás szabályát:

(d; szorzat határozatlan integrálja) ⎰f (x)*g(x)dx= f(x)*g(x) − ⎰f(x)*g(x)dx

Legyen f(x)=x, tehát f (x)=1, és g(x)=ex, tehát g(x)=ex és ⎰exdx=ex teljesül.
Ekkor alkalmazzuk a ⎰f (x)*g(x)dx= f(x)*g(x) − ⎰f(x)*g(x)dx szabályt:
    ⎰exdx= x*ex − ⎰x*exdx
Mivel azonban ⎰exdx=ex+c1, ezért ebből
    ex+c1= x*ex − ⎰x*exdx ⇒ ⎰x*exdx= x*ex−ex+c2 ⎰x*exdx= (x−1)*ex+c
következik (ahol c1, c2=c tetszőleges valós számok). Ellenőrizzük a kapott eredményt:
    ((x−1)*ex+c)'= (x−1)'*ex+(x−1)*(ex)'= ex+(x−1)*ex= ex+x*ex−ex= x*ex
Tehát az F(x)=(x−1)*ex+c függvény az x*ex függvény primitív függvénye.

Legyen az f(x):[a,b]⊆ℝ→ℝ függvény az [a,b] zárt intervallumon folytonos.
Legyen továbbá φ(x):[α,β]⊆ℝ→ℝ egy "jó tulajdonságú" függvény a [α,β] zárt intervallumon, amelyre teljesül, hogy
– szigorúan monoton növekvő vagy csökkenő,
– korlátos, az alsó- és felső korlátra a≤φ(x)≤b teljesül, valamint
– folytonosan differenciálható (vö. Obádovics-Szarka 2009: 188-189).
Másképpen megfogalmazva: legyen φ(x):[α,β]⊆ℝ→ℝ egy bijektív, differenciálható függvény, amelyre
– φ(α)=a és φ(β)=b
teljesül (Kozma 2004: 86).

Ilyen feltételek mellett alkalmazhatjuk az ún. helyettesítéses integrálás szabályát:

(e; összetett függvény határozatlan integrálja) ha x=φ(t), akkor ⎰f(x)dx= ⎰f(φ(t))*φ(t)dt

1. példa. Keressük az x*sin(x2) függvény határozatlan integrálját (Monostory 2006: 112).
Legyen f(x)=sin(x) és φ(t)=t2, amiből φ(t)=2*t következik. x=φ(t) helyettesítéssel kapjuk, hogy
    f(φ(t))*φ(t)= sin(φ(t))*φ(t)= sin(t2)*2*t= 2*t*sin(t2)
teljesül.
Alkalmazzuk a ⎰f(x)dx= ⎰f(φ(t))*φ(t)dt szabályt:
    ⎰sin(x)dx= ⎰2*t*sin(t2)dt
Mivel azonban ⎰sin(x)dx=−cos(x)+c1, ezért x=φ(t)=t2 miatt ebből
    ⎰2*t*sin(t2)dt= −cos(x)+c1 ⎰t*sin(t2)dt= −cos(t2)/2+c
következik. Ellenőrizzük a kapott eredményt:
    (−cos(t2)/2+c)'= (sin(t2)*2*t)/2= t*sin(t2)
Tehát az F(x)=−cos(x2)/2+c függvény a x*sin(x2) függvény primitív függvénye.

2. példa. Keressük a sin3(x)*cos(x) függvény határozatlan integrálját.
Legyen f(x)=x3 és φ(t)=sin(t), amiből φ(t)=cos(t) következik. x=φ(t) helyettesítéssel kapjuk, hogy
    f(φ(t))*φ(t)= φ3(t)*φ(t)= sin3(t)*cos(t)
teljesül.
Alkalmazzuk a ⎰f(x)dx= ⎰f(φ(t))*φ(t)dt szabályt:
    ⎰x3dx= ⎰sin3(t)*cos(t)dt
Mivel azonban ⎰x3dx=x4/4+c, ezért x=φ(t)=sin(t) miatt ebből
    ⎰sin3(t)*cos(t)dt= x4/4+c ⇒ ⎰sin3(t)*cos(t)dt= sin4(t)/4+c
következik. Ellenőrizzük a kapott eredményt:
    (sin4(x)/4+c)'= (4*sin3(x)/4)*cos(x)= sin3(x)*cos(x)
Tehát az F(x)=sin4(x)/4+c függvény a sin3(x)*cos(x) függvény primitív függvénye.


Fontosabb alapintegrálok táblázata

f(x):A⊆ℝ→ℝ ⎰f(x)dx feltételek
a a*x+c A=(−∞,∞), a∈ℝ
xn xn+1/(n+1)+c A=(−∞,∞), n∈ℤ∖{−1, 0}
xμ xμ+1/(μ+1)+c A=(0,∞), μ∈ℝ, μ≠−1
1/x ln(x)+c A=(0,∞)
1/x ln(|x|)+c A=(−∞,∞)∖{0}
sin(x) −cos(x)+c A=(−∞,∞)
cos(x) sin(x)+c A=(−∞,∞)
ex ex+c A=(−∞,∞)
ax ax/ln(a)+c A=(−∞,∞), a∈ℝ, a>0

A határozott integrál

Legyen f(x):[a,b]⊆ℝ→ℝ az [a,b] zárt intervallumon értelmezett, korlátos függvény. Osszuk fel az [a,b] intervallumot 'n' részre úgy, hogy létrehozzuk az
    a = x0 < x1 < x2 < ... < xn−1 < xn = b
osztópontokat. (Például úgy, hogy az [a,b] intervallumot 'n' egyenlő részre osztjuk.) Legyenek továbbá
    ξk∈[xk−1,xk] (k=1, 2, ..., n)
az egyes osztópontok közötti tetszőleges értékek (pl. a szomszédos osztópontokhoz tartozó részintervallumok középpontjai).

Képezzük ezután az
    In Σ (1≤k≤n) f(ξk)*(xk−xk−1)
ún. integrálközelítő összeget.

Vegyük észre, hogy ha az f(x) függvényt ábrázoljuk, az integrálközelítő összegben szereplő f(ξk)*(xk−xk−1) szorzatok egy olyan téglalap területét adják meg, amelynek alapja az [xk−1,xk] részintervallum, magassága pedig f(ξk). Az integrálközelítő összeg az f(x) függvény görbéje alatti (előjeles) területet közelíti ezeknek a téglalapoknak a segítségével.

görbe alatti terület közelítése téglalapokkal

Másképpen megfogalmazva: az integrálközelítő összeg "szemléletes jelentése (pozitív függvény esetében) nem más, mint az adott beosztáshoz tartozó beírható téglalapok területösszege" (Kozma 2004: 82).

Vegyük a felosztásoknak egy minden határon túl finomodó sorozatát, és az ehhez tartozó
    I1, I2, ..., In, ...
sorozatot. Ha ez a sorozat a felosztástól és a ξk pontok választásától függetlenül konvergens, akkor azt mondjuk, hogy az f(x) függvény az [a,b] intervallumon Riemann szerint integrálható.

Az In sorozat fenti értelemben vett lim In (n→∞) határértékét az f(x) függvény [a,b] intervallumon vett határozott integráljának nevezzük, és
   
lim In = b a f(x)dx

módon jelöljük.

Legyen az f(x) függvény az [a,b] intervallumon folytonos, és legyen a primitív függvénye F(x). Ekkor
   
b a f(x)dx = F(b)−F(a)

teljesül (Newton-Leibniz szabály). Ennek segítségével egy adott f(x) függvény görbéje alatti (előjeles) terület meghatározható.

Például az f(x)=sin(x) függvény esetén F(x)=−cos(x) egy megfelelő primitív függvény (c=0). Ezzel a [0,π] intervallum felett az f(x) függvény görbéje alatti terület

T = π 0 sin(x)dx = F(π)−F(0)

módon számítható ki. Ennek alapján a görbe alatti területre egyszerű behelyettesítéssel cos(0)=1 és cos(π)=−1 miatt
    T=
    (−cos(π))−(−cos(0))=
    (1)−(−1)=
    2
adódik.

Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját! (vö. Obádovics 2011: 108-112)

(1) f(x)=2*x2−5*x+3

(2) f(x)=(1−x)*√x

(3) f(x)=(3*x+4)2

(4) f(x)=(x3+5*x2−4)/x2

(5) f(x)=ex(1−e−x/x2) (megoldás: ex+1/x+c)

(6) f(x)=ex/2−e−x/2 (megoldás: 2*(ex/2+e−x/2)+c

(7) f(x)=sin2(x/2) (tipp: használjuk fel a sin2(x)=(1−cos(2*x))/2 azonosságot; megoldás: (x−sin(x))/2+c)

(8) f(x)=cos2(x/2) (tipp: használjuk fel a cos2(x)=(1+cos(2*x))/2 azonosságot; megoldás: (x+sin(x))/2+c)


Boda István, 2021.