2. Relációk fogalma, megadási módjai, tulajdonságai

2.1. Descartes-féle szorzat

Legyen A és B két tetszőleges halmaz, a∈A és b∈B. Ekkor (a,b)-t az 'a' és 'b' elemekből képzett rendezett párnak nevezzük, ahol
– 'a' az (a,b) rendezett pár első komponense vagy tagja,
– 'b' pedig az (a,b) rendezett pár második komponense vagy tagja.

Legyenek (a,b) és (c,d) rendezett párok. Ekkor (a,b)=(c,d) akkor és csak akkor teljesül, ha a=c és b=d teljesül, azaz a rendezett párok megfelelő komponensei egyenlők.

Legyen 'A' és 'B' két tetszőleges halmaz. Ekkor az 'A' és 'B' halmazok elemeiből képzett rendezett párok halmazát, azaz az
AΧB = { (a,b) | a∈A, b∈B}
halmazt az 'A' és 'B' halmazok Descartes-féle szorzatának vagy direkt szorzatának nevezzük.

Ha az 'A' és 'B' halmazok végesek, valamint |A|=n, |B|=m (n, m∈ℕ+), akkor |AΧB|=n*m, vagyis az 'A' és 'B' halmazok direkt szorzatának elemszáma a direkt szorzat tényezőit alkotó halmazok elemszámának szorzata.

Az 'A' halmaz önmagával képzett Descartes-szorzatát az 'A' halmaz 2-ik hatványának ("négyzetének") nevezzük és A2 ⇋ AΧA módon jelöljük; az 'A' halmaz önmagával vett n-szeres Descartes-szorzatát (n≥2) pedig az 'A' halmaz n-ik hatványának nevezzük és An ⇋ AΧAΧ...ΧA módon jelöljük.


Például legyen

A = {"fehér", "piros", "kék", "zöld", "fekete"} és
B = {"Audi", "Mercedes", "Ford"}.

Az 'A' és 'B' halmazok direkt szorzata:

AΧB = {("fehér","Audi"), ("piros","Audi"), ("kék","Audi"), ..., ("fehér","Mercedes"), ("piros","Mercedes"), ("kék","Mercedes"), ..., ("kék","Ford"), ("zöld","Ford"), ("fekete","Ford")}

Mivel |A|=5 és |B|=3, emiatt |AΧB|=5*3=15.

Az AΧB direkt szorzatot ábrázolhatjuk egy 5x3-as mátrix (táblázat) formájában (a táblázat fejsorát és fejoszlopát csak a jobb megértés kedvéért ábrázoltuk):

Audi Mercedes Ford
fehér (fehér, Audi) (fehér, Mercedes) (fehér, Ford)
piros (piros, Audi) (piros, Mercedes) (piros, Ford)
kék (kék, Audi) (kék, Mercedes) (kék, Ford)
zöld (zöld, Audi) (zöld, Mercedes) (zöld, Ford)
fekete (fekete, Audi) (fekete, Mercedes) (fekete, Ford)

Az AΧB direkt szorzatot ábrázolhatjuk egy 15x2-as táblázat formájában is:

Szín Autómárka
fehér Audi
piros Audi
kék Audi
... ...
fehér Mercedes
piros Mercedes
kék Mercedes
... ...
kék Ford
zöld Ford
fekete Ford


2.2. Relációk

Legyen 'A' és 'B' két tetszőleges halmaz. Ekkor az AΧB Descartes-szorzat bármely
ρ ⊆ AΧB
részhalmazát az 'A' és 'B' halmazok közötti relációnak vagy megfeleltetésnek nevezzük. Ha A=B teljesül, homogén relációról, ha pedig A≠B teljesül, inhomogén relációról beszélünk. (Egyes szerzők a homogén relációk esetében használják a 'reláció' megnevezést, és az inhomogén relációkat nevezik megfeleltetéseknek.)

Ha 'A' és 'B' véges halmazok, akkor elvileg közöttük annyi különböző megfeleltetés létesíthető, ahány lehetséges (különböző) részhalmaza van az AΧB direkt szorzatnak. Ez a direkt szorzat hatványhalmazának elemszáma, vagyis ha |A|=n és |B|=m (n, m∈ℕ+), akkor a lehetséges megfeleltetések száma 2n*m.

Ha A=B, akkor a 'ρ' relációt az A-n értelmezett kétváltozós vagy binér relációnak nevezzük; a továbbiakban kétváltozós vagy binér reláció alatt mindig homogén relációt értünk.

Ha (a,b)∈ρ teljesül, akkor az 'a' és 'b' elemek relációban vannak egymással. Ezt ρ(a,b) vagy (a ρ b) módon jelöljük. Példák:


Példaként tekintsük a következő halmazokat:

   A = {"fehér", "piros", "kék", "zöld", "fekete"} és
   B = {"Audi", "Mercedes", "Ford"}.

A színek halmazának (A) és a autómárkák halmazának (B) direkt szorzatán adjunk meg egy
   ξ⊆AΧB
relációt pl. a következőképpen:

ξ = {("fehér","Audi"), ("kék","Audi"), ("fehér","Mercedes"), ("piros","Ford")}

Értelmezzük a ξ relációt a következőképpen:
ξ(x,y) ⇋ "az 'x' színű autóból jelenleg 'y' márkájú autó van raktáron"

A ξ reláció ismeretében például feltehetjük az alábbi kérdést: ha fehér színű autót szeretnénk, milyen márkák vannak jelenleg raktáron? A választ az alábbi halmaz elemei adják meg:
{y∈B | ξ("fehér",y)}

A ξ relációt ábrázolhatjuk például nyíldiagrammal:

színek és autómárkák kapcsolata (nyíldiagram)

A ξ relációt ábrázolhatjuk egy "rács" segítségével is:

színek és autómárkák kapcsolata (rács)

A fenti ábra 90 fokkal elforgatva: színek és autómárkák kapcsolata (rács)

Az AΧB direkt szorzatot ábrázoló egy 5x3-as mátrixban (vagy táblázatban) jelöljük be azokat az elempárokat, amelyek a ξ reláció elemei:

Mercedes Ford Audi
fehér (fehér, Mercedes) (fehér, Ford) (fehér, Audi)
piros (piros, Mercedes) (piros, Ford) (piros, Audi)
zöld (zöld, Mercedes) (zöld, Ford) (zöld, Audi)
kék (kék, Mercedes) (kék, Ford) (kék, Audi)
fekete (fekete, Mercedes) (fekete, Ford) (fekete, Audi)

Egy másik példaként tekintsük a következő halmazokat:

   A = {gyümölcsök nevei} és
   B = {1,2,3,...,67}.

A gyümölcsnevek halmazának (A) és az 1 és 67 közötti természetes számok halmazának (B⊆ℕ) direkt szorzatán adjunk meg egy
   η⊆AΧB
relációt a következőképpen:

η(a,n) ⇋ "az 'a' gyümölcsnév hossza pontosan 'n' darab betű"

Döntsük el, hogy az alábbi állítás igaz-e:

η("alma",4)    


Lássunk egy példát binér relációra. Legyen
   A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
és értelmezzük a
   γ⊆AΧA
binér relációt a következőképpen:
   γ = {(1,2), (1,4), (2,4), (2,5), (3,6), (4,5), (5,4), (5,5)}

A γ binér relációt ábrázolhatjuk egy irányított gráffal, ahol a gráf csúcsai (vagy csomópontjai) az 'A' halmaz elemeinek felelnek meg, és az a∈A pontból a b∈A pontba mutató irányított élt (nyilat) akkor és csak akkor ábrázoljuk, ha (a,b)∈γ teljesül.

Ennek megfelelően a γ relációt ábrázoló gráf a következő:

példa irányított gráfra

Feladat: próbáljunk meg olyan modelleket konstruálni, amelyekben a fenti relációhoz jelentést rendelünk!


Lássunk egy további példát egy binér relációra. Legyen az 'A' halmaz a gyümölcsnevek halmaza, azaz
   A = {gyümölcsök nevei}.

A gyümölcsnevek halmazának (A) önmagával vett direkt szorzatán adjunk meg egy
   θ⊆AΧA
relációt a következőképpen:

θ(a,b) ⇋ "az 'a' és 'b' gyümölcsnevek hossza megegyezik"

Ekkor például
   θ("alma","alma"), azaz ("alma","alma")∈θ,
   θ("barack","szilva"), azaz ("barack","szilva")∈θ,
   θ("szilva","barack"), azaz ("szilva","barack")∈θ.

Ezzel szemben például
   ("alma","citrom")∉θ és
   ("dinnye","dió")∉θ.

A θ relációt véges 'A' halmaz esetén ábrázolhatjuk például irányított gráf formájában. Értelmezzük a θ relációt az

A={"alma", "banán", "barack", "citrom", "dinnye", "dió", "eper", "körte", "mogyoró", "narancs", "szilva"}

halmazon, és ábrázoljuk a θ relációt:

azonos hosszú gyümölcsnevek ábrázolása irányított gráf formájában

Vegyük észre, hogy az azonos hosszúságú gyümölcsnevek diszjunkt elemhalmazokba, osztályokba csoportosíthatók.


Egy további példaként vegyük az I = {piros, zöld, kék} alaphalmaz A, B∈2I részhalmazait és ábrázoljuk a köztük értelmezett "'A' részhalmaza 'B'-nek" (A⊆B) binér relációt táblázatos formában! (Rövidítésként "piros" helyett "p"-t, "zöld" helyett "z"-t, és "kék" helyett "k"-t fogunk használni. Vegyük észre, hogy a táblázat által megjelenített tartalom minden három elemű halmaz esetében ugyanaz lesz. Például p↔a, z↔b, és k↔c helyettesítéseket végrehajtva a táblázat megadja az I={a,b,c} halmaz összes részhalmazát és ezek tartalmazási viszonyait.)

A⊆B ←B→
↓A↓ {p} {z} {k} {p,z} {p,k} {z,k} {p,z,k}
{p}
{z}
{k}
{p,z}
{p,k}
{z,k}
{p,z,k}
↑A↑ {p} {z} {k} {p,z} {p,k} {z,k} {p,z,k}

A fenti táblázat a korábban bevezetett Φ⊆2IΧ2I részhalmaz reláció kétdimenziós megjelenítése három elemű I alaphalmaz esetén.2.3. Inverz reláció

Legyen 'A' és 'B' két tetszőleges halmaz, és ρ⊆AΧB az 'A' és 'B' halmazok közötti reláció. Ekkor a
ρ−1 ⊆ BΧA = {(b,a) | a∈A, b∈B, ρ(a,b)}
relációt a ρ reláció inverz relációjának nevezzük.

Az inverz reláció definíciójából következik, hogy ρ−1(b,a) akkor és csak akkor teljesül, ha ρ(a,b) teljesül. Példák:


Vizsgáljuk meg ismét a színek és autómárkák kapcsolatát leíró példát:

   A = {"fehér", "piros", "kék", "zöld", "fekete"} és
   B = {"Audi", "Mercedes", "Ford"}.

A színek halmazának (A) és a autómárkák halmazának (B) direkt szorzatán korábban értelmeztük az alábbi relációt:
   ξ⊆AΧB
   ξ = {("fehér","Audi"), ("kék","Audi"), ("fehér","Mercedes"), ("piros","Ford")}.

A ξ reláció inverze:
   ξ−1⊆BΧA
   ξ−1 = {("Audi","fehér"), ("Audi","kék"), ("Mercedes","fehér"), ("Ford","piros")}

Értelmezzük a ξ−1 inverz relációt a következőképpen:
ξ−1(y,x) ⇋ "az 'y' márkájú autóból jelenleg 'x' színű van raktáron"

A ξ−1 reláció ismeretében például feltehetjük az alábbi kérdést: ha Ford márkájú autót szeretnénk, milyen színűek vannak jelenleg raktáron? A választ az alábbi halmaz elemei adják meg:
{x∈A | ξ−1("Ford",x)}

A ξ−1 inverz relációt is ábrázolhatjuk nyíldiagrammal:

színek és autómárkák kapcsolata (nyíldiagram)2.4. A kétváltozós (binér) relációk fontosabb tulajdonságai

Legyen 'A' tetszőleges halmaz, amelyen értelmezett az '=' reláció. Legyen továbbá ρ⊆AΧA kétváltozós (binér) reláció. Értelmezzük az alábbi tulajdonságokat:

(1) reflexivitás – irreflexivitás – egyik sem

(2) szimmetria – antiszimmetria – aszimmetria – egyik sem

(3) tranzitivitás – nem teljesülő tranzitivitás

(4) trichotómia – nem teljesülő trichotómia

A trichotómia lényege szemléletesen fogalmazva az, hogy egy trichotóm reláció segítségével egy halmaz bármelyik két (különböző) eleme összehasonlítható egymással. (Aszimmetrikus vagy antiszimmetrikus reláció esetén ennek a halmazok rendezésekor nagy jelentősége lesz.)


A trichotómia fogalma nem egyértelműen jelenik meg a szakirodalomban. Például bevezethetjük az alábbi fogalmakat is (vö. MaYoR 2020):

A "megengedő" trichotómia esetében az összefüggőséget követeljük meg. A trichotómia "megengedő" meghatározása az a=b esetben nem mond semmit sem az elemek közti relációról (azaz mind (a,a)∈ρ, mind (a,a)∉ρ teljesülését megengedjük).

A "szigorú" trichotómia esetében a dichotómiát követeljük meg (amely magában foglalja az összefüggőséget). A "szigorú" trichotómia egyik elfogadott definíciója az, hogy bármely a, b∈I esetén a ρ(a,b), ρ(b,a) és a=b relációk közül pontosan egy teljesül; ebben az esetben, ha a=b, akkor sem ρ(a,b), sem ρ(b,a) nem teljesül, vagyis a reláció irreflexív. Ebben az értelemben például a < reláció trichotóm, de a ≤ reláció nem az.


Az egyes relációtulajdonságok szemléltetése gráfokkal

Gyakorló feladatok

(→ következő témakörök)Boda István, 2023.