Sorozatok. A számosság fogalma. A természetes számfogalom kialakítása.

5.1. Sorozatok

Legyen n∈ℕ+ egy természetes szám. Az s:{1,2,...,n}⊆ℕ+→B függvényt véges sorozatnak, az s:ℕ+→B függvényt pedig végtelen sorozatnak (vagy egyszerűen sorozatnak) nevezzük. Egy (végtelen) sorozatot
    s1, s2, ..., sn, ... vagy
    (s1, s2, ..., sn, ...)
módon szokás jelölni, ahol sn a sorozat ún. általános eleme (n∈ℕ+).

A véges sorozatok úgy is felfoghatók, mint a 'B' halmaz önmagával képzett direkt szorzatának az elemei (ahol a direkt szorzat annyi tényezőből áll, ahány elemből áll a sorozat). Például egy 'n' elemből álló véges sorozat egy rendezett szám n-esnek felel meg, amely a Bn direkt szorzat egy meghatározott eleme. Ha a 'B' halmaz véges, és |B|=m, akkor mn darab különböző 'n' elemű sorozatot alkothatunk a 'B' halmaz elemeiből.

Az s:ℕ+→B⊆ℝ függvényt számsorozatnak nevezzük. (Egyes esetekben az első sorozatelem indexe zérus, azaz egy számsorozatot s:ℕ→B⊆ℝ leképezéssel is megadhatunk.)

Például az sn=1/n sorozat első négy eleme s1=1, s2=1/2, s3=1/3, s4=1/4. A sorozat első 30 elemének ábrázolása grafikonon:

Az 1/n sorozat első 30 eleme

Egy másik példa: legyen

sn = {  1/n  ha 'n' páratlan
n  ha 'n' páros

Ekkor az sn sorozat első négy eleme s1=1, s2=2, s3=1/3, s4=4.

Egy sorozat általános elemét sokszor a megelőző elem vagy elemek segítségével állítjuk elő. Ilyenkor rekurzív definícióról (vagy rekurzív megadásról) beszélünk.

Például az
s1 = 1
s2 = 1
sn = sn−1 + sn−2
rekurzív képlettel megadott ún. Fibonacci-sorozat első néhány eleme s1=1, s2=1, s3=2, s4=3, s5=5, s6=8, ... (jegyezzük meg, hogy a Fibonacci-sorozat esetében szokás a sorozat nulladik eleméről is beszélni, amely s0=0).

A sorozatok képlettel vagy rekurzív definícióval történő megadása egy algoritmust ad meg, amellyel a sorozat elemei előállíthatók.

Mivel a számsorozatok speciális függvények, esetükben is értelmezhetjük az alábbi tulajdonságokat:

Például az sn=1−1/n sorozat korlátos (Ka=0, Kf=1, K=1) és szigorúan monoton növekvő, mivel
sn=1−1/n=n/n−1/n=(n−1)/n=[(n−1)*(n+1)]/[n*(n+1)]=[n*n−1]/[n*(n+1)] és
sn+1=1−1/(n+1)=(n+1)/(n+1)−1/(n+1)=n/(n+1)=[n*n]/[n*(n+1)] miatt
sn<sn+1
teljesül minden n∈ℕ+ pozitív természetes számra. A sorozat első 30 elemének ábrázolása grafikonon:

Az 1-1/n sorozat első 30 eleme

Érdemes megfigyelnünk a következőket:
(1) A sorozat szomszédos elemeinek különbsége
    Δ=sn+1−sn=1/[n*(n+1)]>0
'n' növelésével egyre kisebb lesz, sőt "minden határon túl csökken". Ezt Δ→0 (ha n→∞) módon jelölhetjük.

(2) Bármilyen kis 0<ε≪1 valós számot választunk, ha veszünk két sk, sm tetszőleges sorozatelemet (k≥m), amelyek mindegyike az Nε=1/ε küszöbszámnál nagyobb indexű, akkor vannak olyan r≥t≥0 természetes számok, amelyekre k=Nε+r és m=Nε+t teljesül. Ekkor
    Δ=sk−sm= 1/m−1/k= (r−t)/[(Nε+r)*(Nε+t)]< 1/Nε
teljesül. (Vezessük be az x=Nε változót, ekkor a fenti egyenlőtlenségből x>0 miatt egyszerű átszorzással x*(r−t)<(x+r)*(x+t) adódik. A zárójeleket felbontva és egyszerűsítve a 0<x2+2*t*x+r*t egyenlőtlenséget kapjuk, amely x>0, r≥t≥0 miatt nyilvánvalóan fennáll.)
Tehát bármilyen kis 0<ε≪1 valós számot választunk, ha 'n' értékét elegendően nagyra választjuk, akkor két tetszőleges sorozatelem különbsége ε értékénél kisebb lesz.

(3) A sorozat elemeinek eltérése az 1 számtól (másképpen megfogalmazva az un=1 konstans elemekből álló sorozat azonos indexű elemeitől)
    Δ=un−sn=1−sn=1−(1−1/n)=1/n>0
Ez a különbség az 'n' növelésével egyre kisebb lesz, sőt "minden határon túl csökken", vagyis Δ→0 (ha n→∞) teljesül. Ezt a következőképpen is megfogalmazhatjuk:

Bármilyen kis 0<ε≪1 valós számot választunk, ha 'n' értékét elegendően nagyra választjuk (pl. ha n>Nε=1/ε teljesül), akkor a Δ különbség értéke ε értékénél kisebb lesz.

(4) A fenti tulajdonságok fennállása esetén beszélünk a sorozatok határértékéről. Esetünkben az sn sorozat határértéke 1, amit sn→1 (n→∞) módon jelölünk.

Értelmezzük végül a sorozatokra a periodicitás fogalmát.

Például ha div jelöli az egész osztás és mod a maradékképzés műveletét, akkor a q=7/13≈0.538461538461538... szám tizedesjegyeit az alábbi két sorozat állítja elő:
    s1=7
    dn=(10*sn) div 13 (n∈ℕ+)
    sn+1=(10*sn) mod 13 (n∈ℕ+)
Például
    7=0*13+7 (d0=0, s1=7)
    70=5*13+5 (d1=5, s2=5)
    50=3*13+11 (d2=3, s3=11)
...

Vegyük észre, hogy a dn és sn sorozatok előállítása megfelel a jól ismert osztási algoritmusnak, ahol
– a dn sorozat elemei a hányados tizedesjegyeinek (0≤dn<10),
– az sn sorozat elemei az osztási maradékoknak (0≤sn<13)
felelnek meg.
A rekurzív módon megadott sn és dn sorozatok periodikusak:

Például számoljuk ki az alábbi sorozatelemeket:
d1=(10*s1) div 13=10*7 div 13=70 div 13=5 (mivel 70/13≈5.384615...)
s2=(10*s1) mod 13=10*7 mod 13=70 mod 13=5 (mivel 5*13=65, a maradék pedig 70-65=5)
d2=(10*s2) div 13=10*5 div 13=50 div 13=3 (mivel 50/13≈3.846153...)
s3=(10*s2) mod 13=10*5 mod 13=50 mod 13=11 (mivel 3*13=39, a maradék pedig 50-39=11)
és így tovább...

Általános esetben (pl. q=5/4 esetén stb.) előfordulhat, hogy egy adott m∈ℕ+ esetén sm=0 teljesül. Ettől az 'm' számtól kezdődően a maradék minden m'>m természetes szám esetén zérus lesz.

Az előző feladat megfordítása az, hogy egy végtelen szakasos tizedes tört esetén keressük meg azt a racionális törtszámot, amely az adott tizedestörtet állítja elő. Például vizsgáljuk meg az algoritmust az előzőekben használt q=0.538461538461538... végtelen szakaszos tizedes törtre. Ha a kapott racionális törtszám számlálójában és nevezőjében nagy egész számok fordulnak elő, érdemes megvizsgálnunk azt, hogy a tört egyszerűsíthető-e, azaz a számláló és nevező legnagyobb közös osztója egynél nagyobb-e. Az előző példában a számlálóra 538461 és a nevezőre 999999 adódik, amelyek legnagyobb közös osztója egyszerűen meghatározható.5.2. A számosság fogalma

Legyenek H1 és H2 tetszőleges halmazok. A két halmazt egyenlő számosságúnak ("számosságilag ekvivalensnek") nevezzük, ha létezik φ : H1→H2 bijektív leképezés a két halmaz között.

Egy H halmaz számosságát |H| módon jelöljük. Ha a H1 és H2 halmazok egyenlő számosságúak, akkor ezt H1 ~ H2 vagy |H1| = |H2| módon jelöljük. (Előfordul a H1≅H2 jelölés is, pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 56 et passim.)

Ha két véges halmaz között létezik bijektív leképezés, akkor a halmazok elemszáma megegyezik. Másrészt ha két véges halmaz elemszáma megegyezik, akkor mindig létesíthetünk köztük bijektív leképezést (például úgy, hogy a halmazok elemeit sorszámmal látjuk el, és az azonos sorszámú elemeket rendeljük egymáshoz). Emiatt véges halmazok esetében a számosságot a halmaz elemeinek a számával adjuk meg.

Például legyen egy osztályban a tanulók I halmaza

I = {"Tercsi", "Fercsi", "Kata", "Klára", "Anett", "Peti", "Mari", "Pisti", "Zoli", "Zsuzsa"}.

Az 'I' halmaz 10 elemből áll (|I|=10), és bijektív módon leképezhető a természetes számok {1,2,...,10} halmazára például úgy, hogy névsorba szedjük a tanulók neveit, és minden tanulóhoz hozzárendeljük a tanuló sorszámát. (Megjegyzés: ha két azonos név szerepel, ezeket pl. római számokkal megkülönböztetjük.)

Vegyük észre, hogy az 'I' halmaz elemszámát (azaz az 'I' véges halmaz számosságát) az utolsó elem sorszáma adja.

Ha egy tetszőleges véges 'H' halmaz elemeihez sorszámot rendelünk, akkor bijektív módon leképezzük a 'H' halmazt a természetes számok {1,2,...,n}⊂ℕ részhalmazára (ahol n=|H| a 'H' halmaz elemeinek a száma). Ez lehetőséget ad a természetes szám fogalmának az értelmezésére.

Amikor egy 'n' elemű 'H' halmaz elemeihez sorszámot rendelünk, akkor egy bijektív
    ψ:H→S⊆ℕ+
leképezést hozunk létre (ahol S={1,2,...,n} a sorszámok halmaza). A ψ leképezés bijektivitása miatt létezik a φ=ψ−1 inverz függvény. Mivel
    φ:S⊆ℕ+→H
ezért a φ leképezés létrehozásával a 'H' halmaz elemeit lényegében "sorozatba rendezzük", vagyis egy (véges) sorozatot definiálunk.


Legyen ℋ tetszőlegesen választott halmazokból álló halmaz (ún. halmazrendszer). (ℋ elemei egyaránt lehetnek véges és végtelen halmazok.)

A ℋ halmazrendszeren értelmezett  ~  reláció ekvivalenciareláció. Tetszőleges H1, H2, H3∈ℋ halmazokra teljesülnek ugyanis az alábbi tulajdonságok:

A ℋ halmazrendszeren értelmezett  ~  ekvivalenciareláció létrehozza a ℋ halmazrendszer egy osztályozását, ahol az egyes ekvivalenciaosztályokba egyenlő számosságú halmazok tartoznak. Az egyes ekvivalenciaosztályokba tartozó halmazok számosságát kardinális számnak nevezzük (vö. Borsodi-Göndöcs 1970: 73). Véges halmazok esetén egy halmaz kardinális száma megegyezik a halmaz elemeinek a számával.

Összefoglalva: egy tetszőleges ℋ halmazrendszer esetén az egyenlő számosság alapján képzett ekvivalenciaosztályokba azok a (számosságilag ekvivalens) halmazok tartoznak, amelyek között bijektív leképezés valósítható meg (vagyis "ugyanannyi elemük van"). A kardinális szám ezeknek a halmazoknak a (közös) számossága, így a számosságilag ekvivalens halmazok kardinális száma megegyezik.

Ha egy ekvivalenciaosztályból kiválasztunk egy tetszőleges halmazt, azt az ekvivalenciaosztály osztályreprezentánsának nevezzük.

Mivel véges halmazok esetén egy halmaz számossága megegyezik a halmaz elemszámával, egy véges halmazokból álló ekvivalenciaosztály bármelyik osztályreprezentánsának az elemszáma megegyezik az ekvivalenciaosztályba tartozó halmazok közös elemszámával (ti. ebben az esetben minden ekvivalens halmaz elemszáma ugyanaz).

A természetes számok értelmezésekor ℋ helyett egy olyan Σ halmazrendszert használunk, amelynek az elemei véges halmazok (de a Σ halmazrendszer végtelen sok véges halmazt tartalmaz).

A Σ halmazrendszernek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie (vö. Borsodi-Göndöcs 1970: 81-82; Brindza 1996: 61-62):

 • a Σ halmazrendszer véges halmazokat tartalmaz;
 • az üres halmaz a Σ halmazrendszer eleme, azaz ∅∈Σ;
 • a különböző tulajdonságú objektumokat (pl. almák, kockák, virágcserepek stb.) tartalmazó minden véges H∈Σ alaphalmaz esetén teljesül, hogy H-val együtt H minden részhalmaza is eleme Σ-nak (azaz 2HΣ teljesül). Vagyis
  • bármely x∈H elemre {x}∈Σ (feltéve, hogy H legalább egy elemű);
  • bármely két különböző x, y∈H elemre {x,y}∈Σ (feltéve, hogy H legalább két elemű);
  • bármely három különböző x, y, z∈H elemre {x,y,z}∈Σ (feltéve, hogy H legalább három elemű);
  • ...

Ha megengedjük egy tetszőleges K∈Σ halmazon belül különböző típusú (különböző alaphalmazokba tartozó) elemek előfordulását ("keveredését"), akkor azt kell feltennünk, hogy

 • bármilyen K∈Σ halmaz,
 • bármilyen H∈Σ alaphalmaz,
 • és ennek bármilyen x∈H, x∉K eleme esetén

a K'=K∪{x} halmaz szintén eleme a Σ halmazrendszernek, azaz K'∈Σ teljesül. Ez megfelel annak, hogy a Σ halmazrendszerbeli alaphalmazok uniójának hatványhalmaza szintén része a Σ halmazrendszernek, azaz 2H1∪H2∪...Σ teljesül. (Mivel az alaphalmazok hatványhalmaza része a Σ halmazrendszernek, ezért tetszőlegesen választott alaphalmazok metszetének hatványhalmaza is része a Σ halmazrendszernek.)

Másképpen megfogalmazva: tetszőlegesen választott H1, H2, ... alaphalmazok unióját is alaphalmaznak tekintjük.

A konstrukció lényege az, hogy a Σ halmazrendszer elég nagy ahhoz, hogy benne minden lehetséges számosságú véges halmaz előforduljon, valamint zárt legyen a halmazok között korábban értelmezett műveletekre.
A Σ halmazrendszer lényegében egyfajta "világhalmaz", amely az összes, a tanítás során felhasználható véges halmazt magában foglalja.

A Σ halmazrendszer elemei véges halmazok. Az ezekhez rendelt kardinális számok leképezik a Σ halmazrendszert a természetes számok ℕ halmazába. Ez lehetőséget ad a természetes szám fogalmának halmazelméleti értelmezésére.

Mind a sorszám fogalma (a kis elemszámú halmazok elemeinek elnevezése és "megszámlálása"), mind pedig a véges halmazok kardinális számának a fogalma (az "azonos elemszám" felismerése) alkalmas a természetes számok fogalmának bevezetésére. Azonban a tizes számrendszert alapul véve az első 10-12 szám (a decimális számjegyek, esetleg a 10-es szám stb.) bevezetése után mindkét esetben előbb-utóbb szükség van a "nagyobb" természetes számok formális, valamilyen algoritmus segítségével történő azonosítására. Erre szolgál a későbbiekben a helyiérték fogalma, és a számok adott (célszerűen tízes) számrendszerben történő előállítása (amelynek segítségével már tetszőleges természetes számot "elnevezhetünk").


Az 'A' halmaz kisebb számosságú, mint a 'B' halmaz (azaz |A|<|B|), ha

Megjegyzések:
(1) Mivel egy halmaz nyilvánvalóan számosságilag ekvivalens önmagával, a fenti definícióban 'valódi részhalmaz' viszony helyett elegendő lenne egyszerűen a 'részhalmaz' viszonyt megkövetelni.
(2) Az A és a B halmazok számossága akkor egyenlő, ha a halmazok bijektív módon leképezhetők egymásba. Véges halmazok esetén ez csak akkor lehetséges, ha a halmazok elemszáma megegyezik. De később látni fogjuk, hogy végtelen halmazok esetén egy halmaz és egy valódi részhalmaza lehet azonos számosságú.

A definíció alapján egy tetszőleges 'A' halmaz számossága sosem lehet kisebb, mint egy részhalmazának a számossága. (Egyenlő viszont lehet, például végtelen halmazok esetében.) (Tegyük fel indirekt módon, hogy B⊆A és |A|<|B| teljesül. Ekkor azonban a definíció alapján A⊂B (valamint |A|≠|B|) teljesül, ami ellentmondás (mivel egy halmaz sem valódi része önmagának). Ha a definícióban nem valódi részhalmaz viszony szerepelne, akkor pedig B⊆A és A⊆B együttes teljesüléséből A=B következne, de ez |A|≠|B| miatt szintén ellentmondáshoz vezetne.)

Egy 'A' halmaz As⊆A részhalmaza vagy kisebb, vagy egyenlő számosságú, mint az 'A' halmaz (azaz vagy |As|<|A| vagy |As|=|A| teljesül).

Egy tetszőleges A halmaz mindig kisebb számosságú, mint a hatványhalmaza (azaz |A|<|2A| teljesül; ún. Cantor-tétel). (Emiatt elvileg minden számosságnál van nagyobb számosság.)


Jelöljön ℋ ismét egy tetszőlegesen választott halmazokból álló halmazrendszert. A ℋ halmazrendszer ekvivalenciaosztályai között értelmezett "kisebb számosságú" (<) reláció irreflexív rendezési reláció. Tetszőleges A, B, C∈ℋ halmazokra teljesülnek ugyanis az alábbi tulajdonságok:

A ℋ halmazrendszer ekvivalenciaosztályai között értelmezett "kisebb számosságú" (<) reláció teljes irreflexív rendezési reláció, ugyanis tetszőleges A, B∈ℋ halmazokra mint osztályreprezentánsokra az |A|<|B|, |B|<|A| és |A|=|B| relációk közül (pontosan) az egyik mindig teljesül (azaz a reláció trichotóm).

Az 'A' halmaz nagyobb számosságú, mint a 'B' halmaz (azaz |A|>|B|), ha a 'B' halmaz kisebb számosságú, mint az 'A' halmaz (azaz |B|<|A|). Hasonlóan értelmezhetjük az |A|≥|B| és |A|≤|B| rendezési relációkat is.

A ℋ halmazrendszeren értelmezett "kisebb számosságú" (<) reláció alapján a nem egyenlő számosságú ℋ-beli halmazok számosság szerint sorba rendezhetők.

A korábban bevezetett Σ halmazrendszer elemei (amelyek véges halmazok) az "egyenlő számosságú" reláció alapján számosságilag ekvivalens halmazokból álló ekvivalenciaosztályokba sorolhatóak.

Válasszunk ki minden ekvivalenciaosztályból pontosan egy osztályreprezentánst. Mivel az osztályreprezentánsok különböző ekvivalencia­osztályokba tartoznak, számosságuk különböző lesz.

Rendezzük el az osztályreprezentánsokat a "kisebb számosságú" (<) reláció alapján. Így a következő sorozathoz juthatunk, amelyben a sorozat egyes elemeinek számosságát elnevezhetjük:

osztályreprezentánsok sorozata a számosság (kardinális szám) elnevezése
∅∈Σ vagy {}∈Σ (üres halmaz, "nulla elemű" halmaz) "nulla" (0)
{x}∈Σ (egy elemű halmaz) "egy" (1)
{x,y}∈Σ (két elemű halmaz) "kettő" (2)
{x,y,z}∈Σ (három elemű halmaz) "három" (3)
... ...

Az osztályreprezentánsok rendezett sorozatában található halmazok számosságait természetes számoknak nevezzük (Brindza 1996: 62).

Megjegyzés: 10-nél nagyobb természetes számok esetén az "elnevezéshez" már szükségünk van a helyiérték fogalmára is.


Legyen A egy és B két tetszőleges halmaz, amelyeken értelmezettek a
   ρ ⊆ AΧA és a
   σ ⊆ BΧB
teljes rendezési relációk. Ekkor azt a φ(x) : A→B leképezést, amelyre teljesül, hogy minden olyan x, y∈A elemre, amelyekre ρ(x,y) teljesül,
   σ(φ(x),φ(y))
is teljesül, hasonlósági leképezésnek nevezzük. Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy a φ(x) leképezés megőrzi a rendezési relációt vagy megtartja a rendezettséget az 'A' és 'B' halmazok között (vö. Borsodi-Göndöcs 1970: 83-84).

Ha az A és B halmazok között létezik hasonlósági leképezés, a halmazokat hasonló halmazoknak nevezzük, és A≈B módon jelöljük.

Bármely két véges, számosságilag ekvivalens és rendezett halmaz hasonló egymáshoz (Borsodi-Göndöcs 1970: 84).

Legyen 'A' véges és rendezett halmaz, amelyre |A|=n teljesül, ahol n∈ℕ természetes szám. Ekkor az előző tétel értelmében
A≈{1,2,...,n}
teljesül, vagyis létezik olyan φ(x) : A→{1,2,...,n} hasonlósági leképezés, amely megőrzi az 'A' halmaz rendezettségét. A
φ(x)∈{1,2,...,n}
természetes számokat az x∈A halmazelemek sorszámának nevezzük. Vegyük észre, hogy az 'A' véges (és rendezett) halmaz elemeihez rendelt sorszámok közül a legnagyobb sorszám a halmaz számosságával egyezik meg.5.3. Végtelen halmazok számossága

Egy halmazt végtelen számosságúnak (vagy egyszerűen végtelennek) nevezünk, ha van olyan valódi részhalmaza, amellyel számosságilag ekvivalens. Ennek megfelelően egy halmazt végesnek nevezünk, ha nem végtelen.

A végesség definíciója összhangban áll azzal, hogy egy véges halmaz elemszáma mindig nagyobb, mint bármelyik valódi részhalmazának az elemszáma. Ha pedig két véges halmaz elemszáma különböző, akkor nem lehet köztük bijektív leképezést megvalósítani, vagyis nem lehetnek számosságilag ekvivalensek.

Például a természetes számok ℕ halmaza végtelen, mert
– egyrészt a páros számok halmaza
    P = {n∈ℕ | 2|n}
a természetes számok valódi részhalmaza (P⊂ℕ);
– másrészt
    φ(n) : ℕ→P, φ(n)=2*n (n∈ℕ)
bijektív leképezés a természetes számok és a páros számok között;
tehát P~ℕ és emiatt |P|=|ℕ| teljesül.

Egy halmazt megszámlálhatóan végtelennek nevezünk, ha a természetes számok ℕ halmazával számosságilag ekvivalens.

Azok a halmazok megszámlálhatók, amelyek sorozatba rendezhetők (vö. Borsodi-Göndöcs 1970: 77).

Példák megszámlálhatóan végtelen halmazokra:

Példák nem megszámlálhatóan végtelen halmazokra:

A véges és megszámlálhatóan végtelen halmazok közötti műveletek egyes esetekben megszámlálhatóan végtelen halmazt eredményeznek:


Érvényes továbbá a következő tétel:

Megszámlálhatóan végtelen számú megszámlálhatóan végtelen halmaz uniója szintén megszámlálhatóan végtelen halmaz.

A tétel bizonyításához tekintsük a következő, negszámlálhatóan végtelen számú és megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazokat:

Rendezzük el a fenti halmazok
   A={aij∈Aij | i,j∈ℕ+}
uniójának elemeit a következőképpen:

a11 a12 a13 a14 ...
a21 a22 a23 a24 ...
a31 a32 a33 a34 ...
...

Tekintsük a fenti módon elrendezett számokat egy sn : ℕ+→ℝ számsorozat elemeinek, azaz legyen

Megállapíthatjuk a következőket:

Következmények:

(1) A természetes számokból képzett rendezett számpárok halmaza megszámlálhatóan végtelen. (A fenti jelölésekkel legyen aij=(i,j). Ekkor az sn sorozat nyilvánvalóan a természetes számokból képezhető összes számpárt tartalmazza.)

(2) A pozitív racionális számok halmaza megszámlálhatóan végtelen. (Rendeljük hozzá a pozitív természetes számokból képezhető (i,j) számpárokhoz az i/j törtet. Így az összes pozitív racionális számot megkapjuk.)

(3) A racionális számok halmaza megszámlálhatóan végtelen. (A racionális számok halmaza előállítható a negatív és pozitív racionális számok halmazának, valamint a {0} halmaznak az uniójaként.)

Azonban ha a korábbi tételben unióképzés helyett direkt szorzatok szerepelnek, már nem megszámlálható halmazhoz jutunk:

Megszámlálhatóan végtelen számú véges vagy megszámlálhatóan végtelen halmaz direkt szorzata nem megszámlálhatóan végtelen halmaz.

Például a [0,1) közötti valós számokat előállítva
    0.d1d2d3... (0≤di≤9, i∈ℕ)
tizedestört alakban kontinuum számosságú halmazt kapunk.5.4. A természetes számfogalom kialakítása

A továbbiakban csak véges halmazokkal foglalkozunk.

Ahhoz, hogy a számfogalom minél szélesebb körű absztrakció eredménye legyen, át kell gondolnunk, hogy melyek azok a mindennapi szituációk, amelyekben számokkal találkozunk. Ennek megfelelően a természetes számot darabként[I.], sorszámként[II.] és mérőszámként egyaránt értelmezzük. (Herendiné Kónya 2013: 12)

I. A természetes számokat értelmezhetjük véges halmazok számosságaiként.

II. Egy halmaz számosságát közvetlenül, számlálással is meghatározhatjuk.

Tekintsünk át néhány feladattípust, amelyek az alsó tagozaton elvezethetnek a természetes számok fogalmának kialakításához:

 • halmazok képzése hasonló elemek kiválasztásával
  • közös tulajdonságok alapján (pl. az elemek színe, nagysága, alakja vagy formája, hasonló részletek (szögek, lábak stb.) megléte vagy száma szerint) (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 60)
  • közös típusba vagy fajtába tartozás alapján (pl. almák, kockák, virágcserepek, sálak, sapkák stb.) (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 61, Herendiné Kónya 2013: 13)
 • két halmaz összehasonlítása az elemek száma szerint, az egyes elemek párosításával
  • inhomogén halmazok esetén a kapcsolatban álló elemek összekötésével (pl. pohár - szívószál, váza - virág, papír - ceruza stb.) (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 59)
  • homogén vagy inhomogén, rendezetlen halmazok esetén tetszőlegesen párosítva az elemeket (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 60)
 • több halmaz összehasonlítása az elemek száma szerint
  • azonos elemszámú vagy számosságú halmazok csoportosítása (pl. egy ábrán bekeretezéssel) (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 61)
  • számosságilag ekvivalens halmazokat tartalmazó halmazcsoportokhoz kardinális szám rendelése a halmazokkal megegyező számosságú számképek hozzákapcsolásával (a számképek adott számú pöttyöt, kört, vonalt, háromszöget, négyzetet stb. tartalmazó halmazok; vö. pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 60-61)
   • a számképek absztrakt alakzatokat tartalmazó, egy adott halmazzal megegyező számosságú halmazok (egy adott számkép a vele azonos számosságú halmazokból alkotott ekvivalenciaosztály osztályreprezentánsának tekinthető)
  • egy megadott számképhez egy olyan halmaz előállítása, amelynek ugyanannyi eleme van, mint ami a számképben szerepel (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 61)
 • két halmaz összehasonlítása az elemek száma szerint a megfelelő relációjel (<, =, >) beírásával a halmazok között (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 60, Herendiné Kónya 2013: 14)
 • több halmaz összehasonlítása az elemek száma szerint, pl. vonalakkal és nyilakkal összekötve a halmazokat (pl. Herendiné Kónya 2013: 14)
  • az egyenlő (vagy azonos) számosságú halmazokat vonallal kössük össze
  • a → nyíl mutasson a nagyobb számosságú halmaz felé (pl. különböző (egyszeres, kétszeres stb.) vastagságú nyilak használhatóak egy halmaz tőle (eggyel, kettővel stb.) különböző elemszámú halmazokkal való összekötésére)
 • egy adott elemszámú halmazhoz vele azonos elemszámú halmazok konstruálása (pl. tanulókhoz ceruzák, füzetek, szendvicsek stb. rendelése; vö. pl. Herendiné Kónya 2013: 15)
  • a hiányzó elemek berajzolásával (pl. több ceruza kell)
  • a felesleges elemek áthúzásával (pl. kevesebb füzet kell)
 • homogén rendezett halmazok esetén az elemek nagyság szerinti elrendezése, és az elemek párosítása ebben a sorrendben (pl. a hét törpe és a hozzájuk tartozó tárgyak stb.)
 • két halmaz összehasonlítása az elemek tényleges száma szerint
  • a halmazok elemeinek párosítása (pl. vonallal összekötve az elempárokat), majd az egyes halmazok elemszámának megállapítása és a megfelelő számjegy hozzákapcsolása a halmazokhoz (pl. Bonifert-Kovácsné Győri 1987: 63)
  • homogén rendezett halmazok esetén nagyság szerint rendezve az egyes halmazok elemeit, és ebben a sorrendben párosítva az elemeket (pl. futóverseny stb.) (pl. Herendiné Kónya 2013: 19)
 • egy halmaz elemeinek összekötése a természetes számokat tartalmazó {1,2,3,...} halmazzal és az utolsó (legnagyobb) szám bekarikázása (számlálás)
  • homogén rendezett halmaz esetén a halmaz elemeinek nagyság szerinti elrendezése, és az elemek sorszámának beírása (pl. futóverseny, sorbaállítás magasság, terület stb. szerint) (pl. Herendiné Kónya 2013: 19)
A természetes számok megismerését nagyon részletesen, körültekintően kell a tanítás során megvalósítanunk. Nullától tízig a számok tanítását egyesével, hasonló algoritmus szerint végezzük. (Herendiné Kónya 2013: 14)

Gyakorló feladatok

(→ következő témakörök)Boda István, 2023.