Dr. Boda István Károly - Szakmai önéletrajz

Tanulmányok: 1958. december 4-én születtem Debrecenben. Általános- és középiskolai tanulmányaimat a KLTE Gyakorló Általános Iskolájában, majd a KLTE Gyakorló Gimnáziumában végeztem. 1982-ben okl. fizikusi diplomát szereztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1989-ben beiratkoztam a KLTE programozó matematikus szakára és másodévesen felvettem a fizika tanári szak elvégzéséhez szükséges órákat is. Diplomamunkámat Dr. Jékel Pál vezetésével készítettem, témám Füst Milán verseinek számítógépes elemzése volt. 1992-ben két kitüntetéses diplomát vehettem át: fizika szakos középiskolai tanárként és okleveles programozó matematikusként végeztem.

Munkahelyek, oktatói tevékenység: 1982-ben a KLTE Egyetemi Könyvtárban helyezkedtem el. Az itt eltöltött 7 év alatt megismertem a könyvtár működését, rövid ideig matematikai szakreferensként dolgoztam, majd számítógépes információkeresést végeztem nemzetközi adatbázis-szolgáltató központokban, és részt vettem a könyvtár számítógépes fejlesztési terveinek kidolgozásában. 1989-ben megpályáztam a KLTE Rektori Hivatalában a tudományszervezői állást és négy évig az egyetemi menedzsmentben dolgoztam. Még tudományszervezői tevékenységem megkezdése előtt kezdtem óraadóként a debreceni Csokonai Gimnáziumban számítástechnikát tanítani. Utolsó középiskolás osztályom a 2000/2001-es tanévben érettségizett, és számítástechnikából valószínűleg az iskola addigi legjobb teljesítményét nyújtotta.

1989-ben Dr. Arató Mátyás, Dr. Bényei Miklós, Dr. Gomba Szabolcsné és mások mellett részt vettem az informatikus könyvtáros képzés tantervének kialakításában, valamint a képzés előkészítésében. 1994. január 1-től oktatói munkámat a KLTE Matematikai és Informatikai Intézetében, majd a jogutód Debreceni Egyetem Informatikai Intézetében (később Karán), a Komputergrafikai és Könyvtárinformatika Tanszéken végeztem egyetemi tanársegédként, majd 2002-től egyetemi adjunktusként, és 2007-től egyetemi docensként. Fő feladatom az informatikus könyvtáros szakon informatikai és könyvtár-informatikai tárgyak oktatása volt, emellett részt vettem az Informatikai Kar angol nyelvű informatikai képzéseiben is. Nappali és levelező szakon a következő tárgyakat oktattam:

informatika alapjai, programozás alapjai és magasszintű programnyelvek (Java), multimédia, Internet, adatbázis-kezelés, weblap-szerkesztés, HTML és XML (angol nyelven is), leíró jelölő nyelvek, dinamikus weblapok készítése, a szemantikus web alapjai, számítógépes nyelvészet, könyvtári rendszerfejlesztés és menedzsment, információs rendszerek, információs technológiák, tartalomfejlesztés, megismeréstudomány, pszichológia elméleti alapok, esztétika alapjai, bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba.

2007 és 2016 között egyetemi docensként dolgoztam a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. 2004-ben a háromfokozatú képzésre való áttérés előkészítési munkálatainak során tervezetet készítettem az informatikus könyvtáros alapképzési szak (BA, weblaptervező-programozó könyvtáros szakirányú) valamint az informatikus könyvtáros mesterképzési szak (MA, humán informatikus szakirányú) követelményeire, ez utóbbit mellékletként csatolták ahhoz a kérelemhez, amelyet az érintett magyarországi képző intézmények együttesen nyújtottak be az oktatási miniszterhez az alapképzési szak közösen kialakított képesítési követelményeinek elfogadása céljából. 2006-ban tevékenyen részt vettem az informatikus könyvtáros mesterképzési szak létesítési kérelmének összeállításában, és a szakindítási kérelem elkészítésében. 2007-ben elkészítettem a könyvtárpedagógia tanár szak létesítésére és indítására vonatkozó tervezetet, és a szak indításától kezdve szakfelelős voltam, egészen 2012-ig. 2010-től 2016-ig az informatikus könyvtáros alap- és mesterképzési szakoknak a szakfelelőse voltam a Debreceni Egyetemen.

2007. szeptember 1-től 2011. június 30-ig tagja voltam a DE Informatikai Kar Kari Tanácsának. 2008. január 1-től megbízott irányítója (tanszékvezetője), 2008. július 1-től 2011. június 30-ig kinevezett tanszékvezetője voltam a Debreceni Egyetem Informatikai Karán újonnan megalakult nem önálló Könyvtárinformatika Tanszéknek. Tapasztalataimat és a jövőre vonatkozó elképzeléseimet a „Könyvtárinformatikai Tanszék a Debreceni Egyetemen” című tanulmányomban foglaltam össze.

A DE Informatikai Karán eltöltött több, mint 20 év során több, mint száz szakdolgozatnak, ill. diplomamunkának voltam témavezetője. Több tanítványom vett részt és szerzett díjat TDK konferencián, egyikük országos első helyezést szerzett. Nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy 2004. június 18-án átvehettem a Debreceni Egyetem rektorának „Eredményes és lelkiismeretes munkájáért” c. elismerő oklevelét. Témakiíróként jelenleg is részt veszek a DE Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának tevékenységében. Témavezetésem mellett öt hallgatóm már sikeresen megszerezte a PhD fokozatot a Matematika és Számítástudományok területén (ld. Boda István (Személyi adatlap), Országos Doktori Tanács, 2023-05-13).

1999-től részfoglalkozásban tanítottam a Nyíregyházi Főiskolán: 1999 szeptemberétől részfoglalkozású főiskolai tanársegédként, 2000 szeptemberétől részfoglalkozású főiskolai adjunktusként, és 2004 júliusától részfoglalkozású főiskolai docensként. 2007-től 2013-ig részfoglalkozású főiskolai tanárként dolgoztam a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézetében. 2002 szeptemberétől óraadóként kisebb megszakításokkal részt vettem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola kommunikáció-könyvtár (majd később a könyvtár) szakos hallgatóinak képzésében is.

2015. szeptemberétől részfoglalkozású főiskolai tanárként, 2016. szeptemberétől kinevezett, főállású főiskolai tanárként dolgozom a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, előbb a Könyvtár Tanszéken, majd a Matematika és Informatika Tanszéken. Oktatói munkám mellett 2019-ig elláttam az Informatikai Szolgáltató Csoport csoportvezetői teendőit, és képviselője voltam az egyetemnek a K-MOOC (Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum) rendszerben, valamint a HUNGARNET Egyesületben és a HUNINET Egyesületben. Elnöke vagyok az egyetem Informatikai Bizottságának, és tagja az egyetem Gazdasági Bizottságának. Tagja vagyok a Pető József Alapítvány kuratóriumának. Tagja vagyok a Mediárium folyóirat szerkesztő bizottságának. Tanszékvezetője vagyok az egyetem Matematika és Informatika Tanszékének. A napi oktatási, oktatásszervezési és vezetői tevékenységek ellátása mellett kidolgoztam az egyetem tanító szakán oktatott informatikai tárgyak tematikáját az alapképzésben és a műveltségterületi képzésben (magyar és egyes szabadon választható tárgyak esetében angol nyelven) az alábbi tárgyak esetében:

Informatikai alap- és felhasználói ismeretek (újabb nevén Informatika és digitális kultúra), Information and Communication Technology, Problémamegoldás IKT eszközökkel, Informatikatörténet és hardverismeret, Hálózati és információs rendszerek, Programozás és algoritmikus gondolkodás, Informatika műveltségterületi tantárgypedagógia, Weblapszerkesztés / Web Page Development.

A weblapomon az általam oktatott tárgyakhoz elektronikus óravázlatok, feladatsorok, példák és jegyzetek állnak a hallgatók rendelkezésére. Az anyagokat napi munkám során igyekszem folyamatosan bővíteni.

Tanfolyamok: Könyvtári éveim alatt részt vettem az Országos Széchenyi Könyvtárban egy szakozói tanfolyamon, amelynek középpontjában az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) használata állt. Több alkalommal részt vettem egyhetes intenzív, angol nyelvű hazai és külföldi kurzusokon, amelyek során a DIALOG, az SDC ORBIT, valamint az STN adatbázis szolgáltató központok keresőnyelvével ismerkedtem meg. 1992-ben elkezdtem a CHER (Consortium of Higher Education Researchers) által szervezett, és a CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies, Univ. of Twente, the Netherlands) által koordinált, TEMPUS által támogatott "European Higher Education Advanced Training Course" c. poszt-graduális felsőoktatási menedzserképző tanfolyamot, amely 1993 szeptemberében fejeződött be. A tanfolyam egyhetes intenzív, angol nyelvű modulokból állt, amelyek Európa különböző városaiban (London, Budapest, Enschede, Dijon, Prága, Kassel, Turku, Firenze) kerültek megrendezésre. A nyolc modul anyaga magában foglalta a felsőoktatás minden lényeges elemét, beleértve a távoktatás lehetőségeit és perspektíváit is. A tanfolyam sikeres elvégzéséről oklevelet kaptam.

1994. január 17-én a TEMPUS Pannónia Program Koordinációs Bizottsága felvett a Távoktatási Szakemberképző Tanfolyamra. Ez 12 modulból állt, amelyek felölelték a távoktatás minden területét. A tanfolyam befejezéseként 1994. július 4-15 között részt vettem Leuvenben, a Katolikus Egyetemen egy két hetes szakmai továbbképző szemináriumon ("Open Learning Workshop"). A tanfolyam sikeres elvégzéséről bizonyítványt vehettem át 1994. szeptemberében. 1995-ben elfogadták beadványomat a PANNONIA TEMPUS JEP harmadik évében meghirdetett meghívásos pályázatra. Ennek kapcsán részt vehettem egy egyhetes magyarországi szakmai tanácskozáson (workshop) Balatonalmádiban, 1995 április 18-21. között, ahol a távoktatással összefüggő hazai és nemzetközi fejlesztési trendeket tekintettük át. Ezután kéthetes szakmai tanulmányúton vettem részt Leuvenben, a Katolikus Egyetemen 1995 június 12-23 között, ahol az interaktív multimédia felhasználási lehetőségeit, ezen belül a hagyományos adatbázisokra, hiperszövegekre és szakértői rendszerekre alapozott távoktatási tananyagfejlesztés metodikáját kutattam.

1995 május 15-19 között lehetőségem nyílt a részvételre a TEMPUS által támogatott egyhetes szakmai tanácskozáson (workshop) Koppenhágában, a Danmarks Biblioteksskole szervezésében. Az előadások és konzultációk során egyebek között szó volt a korszerű információs technológia és hipermédia alkalmazási lehetőségeiről a könyvtár-informatika oktatásában. 1996. február 5-8. között részt vettem a "Library Management" c. szakmai tanácskozáson (workshop) a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.

2007-2009 között a STERU (Science Teacher Education Revision and Upgrading) TEMPUS Projekt (TEMPUS JEP CD40053-2005) keretén belül több szakmai találkozón (Workshop) vettem részt Debrecenben és Kragujevacban (Szerbia).

2012. november 16 - 2013. január 26 (április 11) között részt vettem a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FSZK) által szervezett "Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására info-kommunikációs területen" című képzésben. A megszerzett tanúsítvány alapján jogosultságot szereztem az alábbi tananyagok oktatására:

Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba; Esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák a gyakorlatban".

Tagság szakmai szervezetekben: 1995 és 2020 között édesanyámmal, Dr. Porkoláb Judittal rendszeresen részt vettünk a MANYE konferenciáin. Jelenleg is tagja vagyok a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (régi honlap: MANYE; új honlap: MANYE), amely egyúttal a Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) tagságát is jelenti. 2013. március 26-án a MANYE tisztújító közgyűlésén a MANYE választmányának tagjai közé választottak. Az MTA Köztestületi Tagja vagyok (III. Matematikai Tudományok Osztálya, Informatika- és Számítástudományi Bizottság). 2011-től évekig részt vettem a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete keretében működő és dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta által vezetett Metainformációs kutatócsoport munkájában. (A kutatócsoport megalakulásáról és tevékenységéről ld. Simigné Fenyő Sarolta: Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 7 (2012) 1, 175-178). 2012-2013 között tagja voltam a Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által gondozott Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények Tanácsadó testületének.

Nyelvtudás: 1989-ben sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvből, majd ugyancsak angol nyelvből sikerrel teljesítettem 1995-ben és 1999 októberében az A típusú, 1997-decemberében pedig a B típusú felsőfokú állami nyelvvizsga követelményeit. PhD disszertációmat is angol nyelven írtam meg, ez 2002-ben megjelent nyomtatott formában is a Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadójánál.

Tudományos munka: 1991 és 1994 között részt vettem Dr. Mazsu János témavezetése mellett az 1870. évi népszámlálás debreceni adatainak számítógépes feldolgozásában. 1990 és 2020 között együtt dolgoztunk édesanyámmal, Dr. Porkoláb Judittal a számítógépes nyelvészet, szövegtan és stilisztika területén. 1984 és 2022 között (a mai napig) több, mint kétszáz tudományos publikációnak voltam szerzője vagy társszerzője, és az ezekre adott független hivatkozások száma az MTMT összesítése alapján meghaladja a 250-et (ld. Boda, István Károly (Informatika, számítógépes nyelvészet), Magyar Tudományos Művek Tára, 2022-04-19). A publikációk mellett számos tudományos konferencián, valamint szakmai fórumon tartottam, ill. tartottunk Dr. Porkolálb Judittal közösen tudományos előadást. 1994. szeptemberétől felvettek levelező hallgatóként a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó szervezett PhD képzésre. Tanulmányi kötelezettségeimet sikeresen teljesítettem, erről abszolutóriumot szereztem. Az abszolutórium kelte 1997 június 20. A doktori disszertációmat elkészítettem és védésre beadtam 2000. októberében. A disszertáció címe: Use of Hypertext in Information Science: Concepts, Systems, Models and Applications. A disszertációm bírálói Dr. Bölcskei András és Dr. Remzső Tíbor voltak. A disszertáció elkészítését a Soros Alapítvány támogatta. A doktori szigorlatot sikeresen letettem 2000. december 28-án. A disszertációt sikeresen megvédtem 2001. december 21-én. 2002. június 8-án a matematika- és számítástudományokban summa cum laude minősítéssel doktor (Ph.D.) fokozatot szereztem. A disszertáció könyvformában is megjelent a Kossuth Egyetemi Kiadó PhD doktori értekezések sorozatának 18. köteteként. Abban, hogy idáig eljutottam, nagyon sokat köszönhetek témavezetőmnek, Dr. Arató Mátyás professzor úrnak, akinek szakmai és emberi segítségéért, folyamatos bátorításáért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet. Jelenlegi fő kutatási területem a hipertext és hipermédia számítógépes nyelvészeti alkalmazásainak vizsgálata, a konkordanciák szerepének kutatása irodalmi szövegek értelmezésében, valamint mindezek különböző -- például szövegtani, szövegnyelvészeti, stilisztikai, megismeréstudományi, pszicholingvisztikai -- vonatkozásainak vizsgálata.

2003-2005 között részt vettem a T43350 témaszámú, MTA által finanszírozott OTKA kutatási projektben. A kutatási téma megnevezése "Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram" volt, a kutatásokat Szikszainé Dr. Nagy Irma és Dr. Petőfi S. János együttesen koordinálták a BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

2005-ben elkészítettem habilitációs dolgozatomat "A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei" címmel és védésre és benyújtottam a Debreceni Egyetem Informatikai Karához. Bírálóim, Dr. Kertész András és Dr. Petőfi S. János professzor urak alkalmasnak találták a dolgozatot a habilitációs eljárás megindítására. A habilitációs védés 2006. március 30-án sikerrel lezajlott. A Debreceni Egyetem Tudományos Doktori és Habilitációs Bizottsága 2006. szeptember 19-én hozott döntésével megerősítette, hogy a "dr. habil." cím viseléséhez szükséges követelményeknek eleget tettem. 2006. november 25-én a matematika- és számítástudományok területén habilitált doktori (dr. habil.) címet szereztem.

A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményeink 2001 és 2005 között három önálló tanulmánykötetben jelentek meg. A főbb kutatási eredmények 1999 és 2006 között olyan exkluzív tanulmánykötetekben is helyet kaptak, amelyek a nyelvészet olyan meghatározó személyiségei köszöntésére készültek, mint Békési Imre, Jakab László, Keresztes László, Kiss Jenő, Nyirkos István, Petőfi S. János, Sebestyén Árpád, Mózes Huba, Kocsány Piroska, Szikszainé Nagy Irma. 2012-ben megjelent Porkoláb Judittal közösen írt monográfiánk "A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában" címmel.

2009-ben részt vettem a TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0009 "Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai" c. projektben, amelyben 2009. szeptember 30-ig a kommunikációs alprojekt vezetője voltam.

2010. július 1. és 2012. október 31. között kutatócsoport vezetőként részt vettem a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 jelű "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen" c. projektben. A Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont keretén belül a "A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei" kutatócsoport vezetője voltam. A kutatócsoport adatai, munkaterve és publikációs tevékenysége hozzáférhető a DE Bölcsész Kutatóegyetem honlapján. Ennek keretében készült el Füst Milán és Radnóti Miklós verseinek, valamint Sütő András "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" c. regényének interaktív konkordancia szótára (a weblapomon Füst Milán verseinek konkordancia szótára jelenleg is hozzáférhető). M. Nagy Ilonával, Porkoláb Judittal és Varga Terézzel közösen kialakítottuk a magyar nyelvű Margit legenda és latin forrásainak digitális adatbázisát, ennek anyagai (beleértve a Margit-legenda digitális konkordancia-szótárát is) elérhetőek a DE Bölcsész Kutatóegyetem honlapján. 2017-ben A. Molnár Ferenc professzor úrral közösen elkezdtük a Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok konkordancia-szótárának elkészítését.

2013 óta részt veszek abban a kutatási projektben, amely az ókori Alexandriai Könyvtár Kallimakhosz által kidolgozott osztályozási rendszerének alapján a könyvtári tartalmak 3D és térbeli hipertext formában történő megjelenítését tűzte ki célul. A projekt kezdetén a VirCA 3D környezetét használtuk, majd fokozatosan áttértünk a MaxWhere rendszer használatára, amely a látványos 3D megjelenítés mellett támogatja a "hagyományosnak" tekinthető webes (2D) felület használatát is. Néhány év elteltével a feldolgozott tartalmak körét is jelentősen kibővítettük, és a virtuális könyvtár lehetséges alkalmazásait helyeztük vizsgálataink középpontjába. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy az általunk kidolgozott három dimenziós virtuális könyvtári modell (3DVLM) kiválóan alkalmazható például az angol nyelvtanulásban és a különböző (például informatikai jellegű) tananyagok fejlesztésében.

A projekt keretében számos publikáció született, többségében angol nyelven. A projektben jelenleg is együtt dolgozom Dr. Tóth Erzsébettel és Dr. T. Nagy Lászlóval. Korábban a projekt munkálataiban részt vett Dr. Bényei Miklós, Csont István és Dr. Iszály Ferenc Zalán is.


Debrecen, 2023. május 13.
Boda István Károly