Publikációk, előadások
Publications, presentations
 

1. Publikációk / publications
 

1.1 Könyvek, tanulmánykötetek

[1] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. - Debrecen, 2001. - 153 l. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 76. - szerk. Jakab László.) (megjelent díszkötésben is)

[2] Károly I. Boda: Use of Hypertext in Information Science. Concepts, Systems, Models, and Applications. - Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 140 l. (PhD doktori értekezések 18.)

[3] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. - Debrecen, 2003. - 145 l. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 81. - szerk. Jakab László.) (megjelent díszkötésben is)

[4] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Alakzatok hipertextuális szövegekben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. (Az alakzatok világa 15.)

[5] Boda István Károly - Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Budapest - Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. (A MANYE kongresszusok előadásai 7.)
     a kötet első része (pdf)
     a kötet második része (pdf)

[6] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debrecen: Debreceni Egyetemi K. 2012. - 233 p. (*)

[7] Boda István (szerk.): A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. - 271 p. (**) (***)

[8] Dobi Edit – Boda István Károly (szerk.): Officina Textologica 22. A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2022.
https://mnytud.arts.unideb.hu/ot/22/index.php (2022-06-09)
 

1.2 Szakkönyvekben, tanulmánykötetekben, köszöntő könyvekben, (ISBN számmal rendelkező) CD-ken megjelent tanulmányok

(1998-2003)

[1] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Füst Milán: Feleségem története (1942). (A mű megközelítése néhány szempont alapján.) In: Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 233-241.

[2] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Milyen stilisztikai töltése lehet egy adott korpuszban a névutóknak? In: Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. Magyar Nyelvjárások. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. 37. kötet. - szerk. Hoffmann I., Mező A., Nyirkos I. - Debrecen, 1999. 365-374. (megjelent könyvformában, díszkötésben is).

[3] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A speciális szövegrészek közötti kapcsolat mint a hipertext rendszer egyik információs forrása. (A hipertext kiterjesztése a tulajdonnevek használatában.) In: Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Magyar Nyelvjárások. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. 38. kötet. (szerk. Hoffmann I. Kiss T. és Nyirkos I.) Debrecen, 2000. 65-78. (megjelent könyvformában, bőrkötésben)

[4] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Kérdő mondatok Füst Milán Összes verseinek Újak ciklusában. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 29-53. (Az alakzatok világa 2.)

[5] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Metaforák a kognitív nyelvészetben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11-12-én rendezett konferencia előadásaiból. - szerk. Kemény Gábor. - Budapest, Tinta K. 2001. 45-56. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 10.) [6] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Virágokkal kapcsolatos metaforák vizsgálata költői korpuszokban hipertextuális módszerrel. In: Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. - Szerk. Maticsák S., Zaicz G. és Tuomo Lahdelma. - Debrecen - Jyväskylä, 2001. - 467-478. (Folia Uralica Debreceniensia 8.)

[7] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Co-reference Analysis and the Structure of Natural Language Texts. In: Szöveg az egész világ. Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. - szerk. Andor J., Benkes Zs., Bókay A. - Tinta K. 2002. - 81-100.

[8] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Nyelvi szépségek Sütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat - Jegyzetek hómezőn és porban c. regényében. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. - szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. - ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2003. 243-248.

[9] Boda István Károly - B. Porkoláb Judit: Sajátos ismétlésalakzatok Radnóti nyelvében. In: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. - szerk. Szathmári István. - Tinta K. Budapest 2003. - 13-25. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 18.)

[10] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hiponim és metaforikus kapcsolatok reprezentálása hipertext alapú rendszerekben. In: Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Magyar Nyelvjárások. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. 41. kötet. - szerk. Hoffmann I., Kis T. - Debrecen, 2003. - 57-68.

[11] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Egy bibliai motívum kapcsolatrendszerének vizsgálata (Zsuzsanna és a vének). In: Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. - Debrecen, 2003. 20-34.

(2004-2006)

[12] Boda István: Az információs és kommunikációs környezetfejlesztés az iskolai könyvtárban. A szoftverválasztás szempontjai. In: Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. - szerk. Emmer Gáborné. - Könyvtárostanárok Egyesülete - Flaccus Kiadó, Budapest, 2004. - 55-64.

[13] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A retorika tanításának lehetőségei a modern információs technológiák korában. (Az adiectio alakzatainak vizsgálata költői szövegekben.) In: Stílus és anyanyelv. Tanulmányok a XII. és XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból. - szerk. Galgóczi László és Vass László. - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2004. - 311-319. (A pedagógusképzés kiskönyvtára 3.)

[14] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Radnóti Miklós egy költeményének értelmezése hipertext módszerrel. In: Simigné Fenyő Sarolta, Bodnár Ildikó (szerk.): Sokszínű nyelvészet. Nyelvészeti kutatások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. - Miskolc, 2005. 9-16.

[15] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek hipertext alapú értelmezése kognitív keretben. In: Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem válogatott előadások. Balatonalmádi, 2005. május 29. - június 3. - Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2005. (CD-ROM: ISBN 963 9495 79 4)

[16] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A koreferenciális elemzés logikai alapjairól. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. - szerk. Galgóczi László, Vass László. - JGYF Kiadó, Szeged, 2006. 72-78.

[17] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Képi és zenei motívumok Radnóti Miklós: Himnusz c. versében. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi Közgyűléssel egybekötött Tudományos Ülésének előadásai. - szerk. Nagy Péter - Nyíregyháza, 2006. (CD-ROM: ISBN-13: 978-963-8048-32-5)

[18] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A háttértudás szerepe a költői kommunikációban (Füst Milán: Zsoltár). In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia -- kommunikatív kompetencia. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2006, 317-325. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 58.)

[19] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Jellemző alakzatok és jelentésük vizsgálata Radnóti Miklós egy versében. In: Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Budapest: Tinta K. 2006, 157-170. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 55)

(2007)

[20] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertext alapú nyelvészeti-stilisztikai szótár kialakításának és alkalmazásának lehetőségei. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. Pécs - Gödöllő : MANYE - Szent István Egyetem, 2007. 577-581. (CD-ROM: ISBN 978-963-9483-78-1) (A MANYE Kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALLT Congresses 3.)

[21] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Egy bibliai motívum evolúciója: Debora és Jáel. In: Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet - nyelvhasználat. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - Tinta K. Budapest, 2007. 239-250. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74.)

(2008)

[22] Boda [István] Károly - Porkoláb Judit: Archetipikus személyiségminták és a feminizmus. In: Bodnár I.; Kegyesné Szekeres E.; Simigné Fenyő S. (szerk.): Sokszínű nyelvészet. "Női szóval -- női szemmel". Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolc: Miskolci Egyetem MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, 2008. 13-25.

[23] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A Héra-archetípus jelentéstartalmának szimbolikus kifejeződése irodalmi szövegekben. In: Gecső T.; Sárdi Cs. (szerk.): Jel és jelentés. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2008, 25-32. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83.)

[24] Szathmári István (szerk.): Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Budapest: Tinta K. 2008. 17-19; 310-311; 292-294; 495-496; 532-535. (A magyar nyelv kézikönyvei 15.).
[24a] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Akirológia, inverzió vagy anasztrofé, hiszterológia vagy hiszteron proteron, reflexió és szillépszis szócikkek. In: Szathmári István (szerk.): Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Budapest: Tinta K. 2008. 17-19; 310-311; 292-294; 495-496; 532-535. (A magyar nyelv kézikönyvei 15.)
[24b] Porkoláb Judit - Boda István Károly - Némethné Varga Andrea: Anadiplózis vagy reduplikáció szócikk. In: Szathmári István (szerk.): Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Budapest: Tinta K. 2008. 84-87. (A magyar nyelv kézikönyvei 15.)

(2009)

[25] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Az emberi emlékezet, gondolkodás és viselkedés pszicholingvisztikai vonatkozású modelljei. In: Lengyel Zsolt; Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás -- beszédprodukció -- beszédpercepció. [Studies on the Mental Lexicon. Language Acquisition -- Speech Production -- Speech Percepcion.] Budapest: Tinta K. 2009. 439-456. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 92.)

[26] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Retorikai tervező gondolkodásmód kommunikációelméleti megközelítésben. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.): A meggyőzéstől a manipulációig. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009. 44-53.

[27] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A nyelv és a kommunikáció egyes funkcióinak vizsgálata Füst Milán verseinek konkordanciái alapján. In: Gecső Tamás; Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Székesfehérvár-Budapest: Kodolányi János Főiskola-Tinta K. 2009. 32-39. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 99.)

[28] B. Porkoláb Judit - Boda István Károly: A Debreceni Műelemző Baráti Kör keletkezéséről és ötéves működéséről. In: Francz Vilmos (szerk.): Közművelődés - közoktatás. Együtt a tanulókért. A közművelődés és közoktatás munkakapcsolatai Hajdú-Bihar megyében 1970-1995 között. Debrecen: Hajdű-Bihar Megyei Levéltár, 2009. 165-170. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 31.)

(2010-)

[29] Boda István - Koltay Tibor: Információs műveltség: egy multidiszciplináris tudáselmélet vázlata. In: Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest: Tinta K. 2010. 193-201. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 107.)

[30] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A fatikus és expresszív kommunikáció vizsgálata Radnóti Miklós verseinek konkordanciái alapján. In: Gecső Tamás; Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Székesfehérvár-Budapest: Kodolányi János Főiskola-Tinta K. 2010. 37-42. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 114.)

[31] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertextuális szerveződés és kulcsszó alapján történő keresés természetes nyelvű szövegekben. In: Navracsics Judit; Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta K. 2011. 175-183. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.) (*)

[32] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Egymásra épülő szonettek: "Kibomlik végül minden szövevény". In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.): Versében él... Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Miskolc: Bíbor K. 2011. 22-28. (*)

[33] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Koherens hiperszöveg kialakításának lehetőségei. In: Iványi Zs.; Pethő G. (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. II. kötet. Debrecen: Printart-Press K. 2011. 78-96. (*)

[34] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A háttértudás szerepe a hipertextuális szövegek befogadásában. Orbán Ottó: Fölkel a sínekről. In: Horváthné Molnár K., Sciacovelli, A.D. (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe: alkalmazott nyelvészeti kutatások az EU magyar elnökség évében. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. Budapest - Szombathely - Sopron: MANYE - NYME. 2012. 207-214. (MANYE, Vol. 8.) (*)

[35] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A természetes nyelvi kommunikáció metanyelvi funkciója. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2011. 24-30. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 139.) (*)

[36] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek hipertextuális szerveződésének modellezése kétnyelvű környezetben. In: Navracsics Judit, Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. [Mental Procedures in Language Processing. Studies in Psycholinguistics 3.] Budapest: Tinta K. 2012. 316-322. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 140.) (*)

[37] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hajnal és a fiatal hajtásból lett királyné találkozása. Radnóti Miklós: Hajnal és Fülöp Lajos: Gyöngyöspatai népmesék. In: Lisztóczky László (szerk.): Emlékkönyv Fülöp Lajos nyolcvanadik születésnapjára. Eger: Dsida Jenő Baráti Kör - Gyöngyös: Konturs Kft. 2012. 60-73.

[38] Boda István: A Könyvtárinformatikai Tanszék első három éve a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. Történet, jövőkép és stratégia. In: Boda István (szerk.): A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Debrecen: Debreceni Egyetemi K. 2013. 10-21. (***)

[39] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Az interkulturális kommunikáció és a hipertext: a különböző kultúrák találkozása a hipertextuális szövegekben. T. S. Eliot: Animula. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyaklorlata. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2013. 26-31. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 154.) (*)

[40] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Metanyelvi és kritikai kommunikáció a televízió előtt. Orbán Ottó: Na nem mondja, hogy csak TV. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2013. 12-17. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 155.)

[41] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertexttől a tématérképekig. A megértést és az értelmezést támogató modern technológiák. In: Bátyi Szilvia; Navracsics Judit; Vígh-Szabó Melinda (szerk.): Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. / Papers in Language Acquisition, Language Learning and Speech Research. Studies in Psycholinguistics 4. Budapest - Veszprém: Gondolat K. - Pannon Egyetem MFTK, 2014. 12-32. (ISBN 978-963-693-540-5) (***)

[42] T. Nagy László - Boda István: Nyelvtanulás és nyelvtanulási lehetőségek a web 2.0 közegében. In: Bátyi Szilvia; Navracsics Judit; Vígh-Szabó Melinda (szerk.): Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. / Papers in Language Acquisition, Language Learning and Speech Research. Studies in Psycholinguistics 4. Budapest - Veszprém: Gondolat K. - Pannon Egyetem MFTK, 2014. 199-211. (ISBN 978-963-693-540-5)

[43] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek reprezentálása hálózatok segítségével. Füst Milán: A pásztor. In: Dobi Edit; Domonkosi Ágnes; Pethő József (szerk.) 2014. Stílusról, nyelvről - sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet. 25-41. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 91.) (ISBN 978-963-473-753-7)

[44] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Verbális és vizuális üzenetek. Nyelv és kép találkozása Orbán Ottó Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei című ciklusában. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2015. 21-30. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176.)

[45] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A pásztorköltészettől a posztmodern utópiáig. Hipertextuális kapcsolatok az idillt ábrázoló költői és prózai szövegekben. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2015. 17-24. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177.)

[46] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A szimbolikus-mitologikus látásmód és az allúziók szerepe Füst Milán Levél Oidipúsz haláláról c. versében. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta K. 2016. 7-13. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 192.) (ISBN: 978-963-409-067-0)

[47] M. Nagy Ilona - Boda István Károly: A Margit-legenda digitális honlapja a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés szolgálatában. In: Kálny Beatrix (szerk.): Domonkos szentek és szent helyek. Debrecen: Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, 2017. 148-162. (Hereditas Graeco-Latinitatis 5.) [ISSN 2064-9754, ISBN 978-963-473-968-5]

[48] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei Füst Milán Gyertyafénynél című versében. In: Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta Könyvkiadó 2017. 25-31. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 199.) (ISBN 978-963-409-123-3)

[49] Boda István Károly — Porkoláb Judit: Egy és többértelműség Füst Milán: Egy egyiptomi sírkövön című versében. In: Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben. Székesfehérvár-Budapest: Kodolányi János Egyetem - Tinta Könyvkiadó 2018. 19-25. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 205.) (ISBN 978-963-409-174-5)

[50] Boda István Károly — Porkoláb Judit: A színek szimbolikájának változása különböző kultúrákban, irodalmi alkotásokban és korstílusokban. In: Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.): Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban. Székesfehérvár-Budapest: Kodolányi János Egyetem - Tinta Könyvkiadó 2020. 37-43. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 212.) (ISBN 978-963-409-220-9)

[51] Boda, István – Tóth, Erzsébet: Efficient knowledge representation of selected Wikipedia items related to Callimachus’ life and works in the three-dimensional space. In: Wokól "Katechizmu Biblioteki" Paula Ladewiga 2. (red. Zdzislawa Gebolysia and Katarzyny Wodniak.) Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2021. 317-334. (ISBN: 9788380183568)

[52] István Károly Boda, Erzsébet Tóth 2022. Text-Based Second Language Learning in the Three-Dimensional Space. In: Ryszard Klempous, Jan Nikodem, Péter Zoltán Baranyi (eds.) 2022. Accentuated Innovations in Cognitive Info-Communication. Springer Cham, 125-148. (Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI), Vol. 16)
(ISBN: 978-3-031-10956-0; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10956-0)

[53] Boda István: Digitális világ – Metaforák és modern mítoszok. In: Kathyné Mogyoróssy Anita – Kiss János (szerk.) 2023. Értelmesen élni. Tanulmányok Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tiszteletére. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 127-144.
 

1.3 Folyóiratokban, periodikumokban, lektorált konferenciakiadványokban megjelent cikkek, tanulmányok

(1984-2003)

[1] S. Nagy, S. Daróczy, P. Raics, I. Boda, and I. Matajsz.: Semiempirical Description of the Mass Distribution for the 238U(n,f) Process in the 1.5- to 15-MeV Energy Inerval. In: Nuclear Science and Engineering 88 (2) 1984, 154-163.

[2] Gomba Szabolcsné dr. - Boda István: Gondolatok a számítógépes hálózatszervezésről. = Könyvtári Figyelő 32 (1986) 4, 405-407.

[3] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Füst Milán: "Ha csontjaimat meg kelletik adni". Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségével. In: Anyanyelvi nevelés - embernevelés. Országos Anyanyelv-Oktatási Napok, Eger, 1994. július 4-7. - Szerk. Szende Aladár. - Kiad. a Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1995. 162-164. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 198. szám.)

[4] Judit Porkoláb - Károly I. Boda: Das Vorkommen und die Bedeutungsebenen des Wortes "Zeit" in der Dichtung von Milán Füst. (Die Benutzung der interaktiven Konkordanz zur Analyse des dichterischen Wortschatzes). = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXIII. (Redigit I. Szathmári.) - Univ. Budapestinensis de Eötvös Nom. Facult. Philosophiae, Budapest. 1992-98. 45-65.

[5] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségével. = Magyartanítás 36 (1995) 5. 13-16.

[6] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Költői szókészletvizsgálat számítógépes programmal. = Iskolakultúra 6 (1996) 1. 51-61.

[7] Boda István Károly: Könyvtárak gépesítésének támogatása a könyvtárosképzés felől. = Könyv és Könyvtár 18. - KLTE Könyvtára, Debrecen, 1997. - 203-217.

[8] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás, napszemű reggel! c. versében. = Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. XII. Anyanyelv-oktatási napok Eger, 1996. július 8-11. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207. Szerk. V. Raisz Rózsa. - Budapest, 1996. - 260-267.

[9] B. Judit Porkoláb - Károly I. Boda: "Korol' Genrih Csetvertüj" (1931) piszat'elja Milana Fjusta. (Füst Milán: Negyedik Henrik király 1931.) = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXIII. (Redigit I. Szathmári.) - Univ. Budapestinensis de Eötvös Nom. Facult. Philosophiae, Budapest 1992-98. 67-75.

[10] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A mitológiai nevek szerepe a költői önkifejezésben (költői szókészletvizsgálat számítógépes program segítségével). = Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.). II. köt. - Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. - Kiad. a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, Budapest - Miskolc, 1997. 524-529 l. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. szám.

[11] Boda István - Juhász István: Könyvtár-informatikai képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. = Könyvtári Figyelő, 43 (1997) 1, 33-39. [12] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós Ó fény, ragyogás, napszemű reggel! című versében. Egy interaktív számítógépes elemzés eredményei. = Szemiotikai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I). - szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. - JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 145-155. (Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica) [13] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Füst Milán: A magyarokhoz című versének értelmezése számítógépes konkordanciák segítségével. = Magyartanítás 38 (1997) 4, 16-23.

[14] Boda I. Károly - B. Porkoláb Judit: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk. Példaszöveg: Szent János Apostol Jelenéseinek könyve. 21:9-23. Az új Jeruzsálem. (Részlet) = Officina Textologica 1998 évf. 2 szám, 32-56.

[15] Boda István Károly: A nyitott oktatási formák perspektívái a 90-es években. = A magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumai. Debrecen, 1997. október 6-8. (szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mihály.) - Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1998. 285-292. (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás 18.)

[16] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Nyelvi megformálások értelmezése számítógépes programmal (A Jelenések könyve néhány részlete alapján). = Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok (II). - Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. - JGYTF Kiadó, Szeged, 1999. - 295-302 l. - Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis. Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica.

[17] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A koreferencia kérdései a számítógépes szövegfeldolgozás szempontjából. = Officina Textologica 4 szám. Koreferáló elemek – koreferenciarelációk. Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió. – (szerk. Dobi Edit, Petőfi S. János) – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 150-180. [18] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti-szinesztéziák. Szinesztézia és szinesztetikus képek Radnóti Miklós Pogány köszöntő című kötetében. = Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, 1998. július 7-10. 1. kötet. - szerk. V. Raisz R., H. Varga Gy. - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1999. 93-100. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 212.)

[19] Boda István - Gomba Szabolcsné: Gondolatok a könyvtári menedzsment és a minőség-menedzsment oktatásáról. = Könyvtári Figyelő 45 (9) (1999) 3, 527-540.

[20] Károly I. Boda – Judit Porkoláb: The Hypertext Approach to the Question of the Interpretation of Poems. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXIV. (Redigit I. Szathmári.) - Univ. Budapestinensis de Eötvös Nom. Facult. Philosophiae. - Budapest 1999-2001. - 119-147.

[21] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A szövegmegértés lehetőségei egy versben. Fejleszthető-e a nyelvi tudat versszövegek vizsgálatával? = Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Közép-Európa. 4. köt. - (szerk. Lengyel Zs., Navracsics J., Nádasi E.) - Alkamazott Nyelvészeti Tanszék, Veszprémi Egyetem, 2000. - 39-48 l.

[22] B. Porkoláb Judit - Boda István Károly: Barla tanár úr katedrája. = Emlékezés Barla Gyulára. - Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület, Debrecen, 2000. - 31-37 l.

[23] Károly I. Boda – Judit Porkoláb: The Role of Conceptual Metaphors in the Hypertext Structure of Poetic Texts. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXIV. (Redigit I. Szathmári.) - Univ. Budapestinensis de Eötvös Nom. Facult. Philosophiae - Budapest, 1999-2001. - 247-282.

[24] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Metaforák a kognitív nyelvészetben. Informatikai szaknyelvi metaforák vizsgálata. = Szemiotikai szövegtan 13. - Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. - JGYTF Kiadó, Szeged, 2000. - 73-85. l. - Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica.

[25] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Téma-réma viszonyok mint hipertextuális összefüggések. (Radnóti Miklós: Nem bírta hát... című versének nyelvtani alapú szövegmagyarázata.) In: Szövegtani tanulmányok. Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. - szerk. Kabán Annamária. - Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. - 113-123. [26] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Dr. Nagy József tanár úrra emlékezve. = Emlékezés Nagy Józsefre. - Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület, 2001. - 43-48 l.

[27] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A szavak mint konnektorok egy irodalmi szövegben. (Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat.) = Magyar Nyelvjárások 40. - szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. - Debrecen, 2002. 115-126. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve)

[28] Porkoláb Judit - Boda István Károly: "a ki rossz irányba indul, útat téveszt" (Szövegstilisztikai jelenségek Kossuth leveleiben). = Kossuth Lajos, a szó művésze. Tanulmányok Kossuth stílusművészetéről. - szerk. Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen, 2002. 78-87. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 78. - szerk. Jakab László.)

[29] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Téma-réma kapcsolatok vizsgálata egy kiválasztott versszövegben korreferenciaelemzés segítségével. = Officina Textologica 7. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. Linearizáció: téma-réma szerkezet. - szerk. Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2002. 93-112. [30] Boda István - Porkoláb Judit: Egy bibliai szövegrészlet hipertextuális és retorikai szerveződésének vizsgálata. = V. Dunaújvárosi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. Dunaújváros, 2003. március 20-22. - Dunaújváros, 2003. 174-183. (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei)

[31] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: A tematikus progresszió vizsgálata kiválasztott szövegekben korreferencia-elemzés segítségével. In: Officina Textologica 9. A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. Linearizáció: tematikus progresszió. - szerk. Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2003. 45-58.

(2004-2006)

[32] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A retorika tanításának lehetőségei a modern információs technológiák korában. (Az adiectio alakzatainak vizsgálata költői szövegekben.) In: A többnyelvű Európa. A XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Bakonyi István és Nádai Julianna. - Széchenyi István Egyetem, Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék, Győr, 2004. 346-354.

[33] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext a versértelmezési folyamatban. In: Természettudományi Közlemények 4. - szerk. Kókai Sándor. - Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 2004. 19-31.

[34] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hogyan történhet meg egy vers jelentésrétegeinek az egyén személyes tudásába való integrálása? In: VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Kukorelli Katalin, lekt. Dános Kornél, Rébék-Nagy Gábor, Porkoláb Judit. - Dunaújváros, 2004. március 18-20. - Dunaújváros, 2004. 13-22. (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei)

[35] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: A tudáskeretek szerepének vizsgálata költői szövegekben. In: Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák. - szerk. Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma. - Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2004. 31-51.

[36] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Hipertext alapon szervezett mentális lexikon bővítésének lehetőségei. Radnóti Miklós egy költeményének értelmezése hipertext módszerrel. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. 1. kötet. - szerk. Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. - MANYE - Bessenyei György Könyvkiadó, Pécs - Nyíregyháza, 2005. 137-144. (A MANYE Kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALLT Congresses 1.)

[37] Bényei Miklós - Boda István Károly: Könyvtár- és információtudományi PhD-képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 52 (2005) 7-8, 347-352.

[38] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertextuális szövegértelmezés lehetőségei. Radnóti Miklós: Ez volna hát. In: Természettudományi Közlemények 5. - szerk. Kókai Sándor. - Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 2005. 7-18.

[39] Károly I. Boda - Judit Porkoláb: A Cognitive Framework for the Hypertext Approach to the Interpretation of Poems. T.S. Eliot: Marina. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. - redigit I. Szathmári. - Budapest, 2003-2005. 255-280.

[40] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: Egy angol vers és magyar fordításainak összevetése a korreferencialitás szempontjából. Officina Textologica 12 (2005) 83-99.

[41] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A mikrovilág József Attila költői nyelvében. In: Jakab László (szerk.): József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stílusművészetéről. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 84 (2005) 72-84.

[42] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipermédia a versértelmezési folyamatban. In: Forczek Erzsébet (szerk.): Multimédia az oktatásban 2004 tudományos konferencia kiadványa. SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, Szeged, 2005. 20-29.

[43]  Porkoláb Judit - Boda István Károly: A konkordancia-szótár használatának lehetőségei a versek értelmezésében. In: VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Kukorelli Katalin, lekt. Dános Kornél, Rébék-Nagy Gábor, Porkoláb Judit. - Dunaújváros, 2005. április 28-30. - Dunaújváros, 2005. 32-39. (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei)

[44] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hipertext kapcsolatok feltárása egy versértelmezéshez használt korpuszban. In: A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. 2. kötet. - szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. - MANYE - Miskolci Egyetem, Pécs - Miskolc, 2006. 147-152. (A MANYE Kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALLT Congresses 2.)

[45]  Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertext alapú produkciós szótár kialakításának és alkalmazásának lehetőségei. In: VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Tóth Andrea. - Dunaújváros, 2006. 21-27. (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei)

[46]  Porkoláb Judit - Boda István Károly: Alakíthatja-e a történelmet egy asszony? Eszter története, az "eltakart arc" könyve. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 1 (2006) 1, 71-80.

(2007)

[47] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A bibliai Rut történetének hipertextuális feldolgozása. In: IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Tóth Andrea. - Dunaújváros, 2007. 21-29. (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei)

(2008)

[48] Tibor Koltay - István Boda: Digital library issues in Hungarian LIS curricula: Examples from three library schools. Library Review. vol. 57, no. 6, 2008, 430-441.

[49] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: A forgatókönyv helye a tudásfajták rendszerében. In: Dobi Edit (szerk.): A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Officina Textologica 14 (2008) 11-24.

[50] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Egy látomás jelentésrétegei (Füst Milán: A névtelen iszik). In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. Debrecen: DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója, 2008. 137-150.

[51] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A tulajdonnevek (személynevek) vizsgálata Orbán Ottó A keljföljancsi jegyese (1992) és Kocsmában méláz a vén kalóz (1993-94) c. köteteiben. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22-24. - szerk. Bölcskei A.; N. Császi I. - Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008. 533-539. (A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1.)

[52] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A természet mint a költői tudattartalmak kivetítése: A tavasz és az újjászületés ábrázolása. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 3 (2008) 1, 133-145.

[53] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A Héra-archetípus lehetőségei. Szophoklész: Trakhiszi nők és Madách Imre: Férfi és nő. In: A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában. X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea. - Dunaújváros, 2008. 5-14.

(2009)

[54] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Feszítés - oldás - változás: az eltolódás jelensége a költői szövegben. In: MANYE XVIII. A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 3-5. 1. kötet. - szerk. Nádor Orsolya. - MANYE - Balassi Intézet, Budapest, 2009. 274-280. (A MANYE Kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALLT Congresses 5.)

[55] Nagy László - Boda István: Gondolkodjunk együtt... A vezetésről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 18 (2009. július) 7, 15-19.

[56] Boda István - Nagy László: Gondolkodjunk együtt... A menedzsmentről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 18 (2009. október) 10, 18-22.

[57] Nagy László - Boda István: Gondolkodjunk együtt (3) -- a könyvtári szolgáltatások minőségéről, minősítéséről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 18 (2009. november) 11, 27-33.

[58] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A költői kommunikáció hatékonyságának vizsgálata Radnóti Miklós néhány verse alapján. In: Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben. XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Kukorelli Katalin. - Dunaújváros, 2009. 27-37.

(2010)

[59] Boda István - Nagy László: Gondolkodjunk együtt (4) -- A minőségbiztosítás lehetőségeiről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 19 (2010. január) 1, 19-26.

[60] Nagy László - Boda István: Gondolkodjunk együtt (5) -- a minőségirányítási rendszer bevezetéséről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 19 (2010. február) 2, 21-28.

[61] Nagy László - Boda István: Minőségirányítás a könyvtárban. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 45 (2010) 1, 114-133.

[62] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Mózes alakjának hipertextuális megjelenítése néhány versszövegben. = Könyv és könyvtár 30 (2008), 139-147.
Nyomtatott kiadás: Debrecen: DEENK, 2010.
Elektronikus változat, 2011-09-30.

[63] Koltay Tibor - Boda István: Írástudások az információs társadalomban amatőröknek és szakembereknek. Információs Társadalom 10 (2010) 1, 57-76.

[64] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertextuális lexikon kialakítása versek értelmezése céljából. In: MANYE XIX. A TUDOMÁNY NYELVE – A NYELV TUDOMÁNYA. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eger, 2009. április 16-18. - szerk. Zimányi Árpád. - MANYE - Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár - Eger, 2010. 397-404. (A MANYE Kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALLT Congresses 6.)

[65] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A kommunikáció poétikai funkciója. In: A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja. XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Kukorelli Katalin. - Dunaújváros, 2010. 192-198.

(2011-)

[66] Edit Dobi - István Károly Boda: About the representation of text sentences in Semiotic Textology. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Eine internationale Zeitschrift. Supplement 1. - Hrsg. András Kertész. - Nodus Publikationen, Münster, 2011. 163-175. (*)

[67] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: Korreferencialitás és hipertextuális kapcsolatok a poétikai kommunikációban. = Officina Textologica 16. A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Petőfi S. János 80. születésnapjára. (szerk. Dobi Edit.) Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 117-129. (*)

[68] Boda István: Könyvtárinformatikai Tanszék a Debreceni Egyetemen. Történet, jövőkép és stratégia. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 20 (2011. június) 6, 34-43.

[69] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A poétikai kommunikáció szimbolikus jelentéstartalmának ábrázolása hipermediális szövegekben. In: Boda István Károly - Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Budapest - Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. 196-203. (A MANYE kongresszusok előadásai 7.) (*)

[70] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Stíluskohéziót megvalósító szó- és kifejezéskészletek Orbán Ottó verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 192-201. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.) (*)

[71] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A szemantikai zeneiség a poétikai kommunikációban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 6 (2011) 1, 21-31. (*)

[72] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Egy versszöveg értelmezéséhez szükséges adattartalmak hipertextuális modellezése. In: Nyelv és kommunikáció a 21. század digitalizált világában. XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Tóth Andrea. - Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola, 2012. 15-22. (*)

[73] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Adalékok a hipertext és a szövegszerűség kapcsolatához. Officina Textologica 17 (2012) 57-97. (*)

[74] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Az ékesszólás kiskönyvtára 17. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2011. 137 oldal. In: Anyanyelv-pedagógia 2013/3.
(http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=472) (***)

[75] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Koherens hiperszöveg kialakításának lehetőségei a versértelmezésben. In: Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások - nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12-14. Budapest - Szeged: MANYE - Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2013. 120-125. (A MANYE kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALT congresses 9.) (*)

[76] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Nyelv és kultúra találkozása Orbán Ottó Ostromgyűrűben című kötetében. In: Ladányi Mária; Vladár Zsuzsa; Hrenek Éva (szerk.): Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26–28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. Budapest: MANYE - Tinta K. 2014. 722-728. (A MANYE kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALT congresses 10.) (***)

[77] M. Nagy Ilona – Varga Teréz – Boda István Károly – Bényei Ágnes: A Margit-legenda (1510) készülő szótáráról. In: Ladányi Mária; Vladár Zsuzsa; Hrenek Éva (szerk.): Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26–28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. Budapest: MANYE - Tinta K. 2014. 666-671. (A MANYE kongresszusok előadásai / Proceedings of the HAALT congresses 10.)

[78] Károly István Boda; Judit Porkoláb: Semiotic-textological approaches to literary discourse. In: István Csűry (ed.): Fifteen Years of Research in Text Linguistics. The Officina Textologica Project. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó–Debrecen University Press, 2013. 107-134. (Officina Textologica 18) (ISSN 1417–4057; ISBN 978–963–318–379–3)

[79] Dani Erzsébet - Boda István: Láthatóság, tudomány, open access - a tudományos eredmények láthatóságának vizsgálata a V4-ek országaiban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 61 (2014) 6, 225-234. (***)

[80] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 8 (2013) 2, 87-96. (***)

[81] Boda István Károly, Tóth Erzsébet: Az informatikus könyvtáros képzés lehetőségei a formálódó országos könyvtári stratégia tükrében. Debreceni Szemle 21 (2014) 2, 137-149.

[82] Boda István Károly, Tóth Erzsébet: Az informatikus könyvtáros képzés lehetőségei a formálódó országos könyvtári stratégia tükrében. Debreceni Szemle 21 (2014. évi válogatás), 88-101.

[83] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertextuális szövegértelmezés lehetőségei. Füst Milán „Ha csontjaimat meg kelletik adni” (Arany). In: Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Kolozsvár, 2014. április 24-26. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. 365–374. (MANYE, Vol. 11.)

[84] M Nagy Ilona; Boda István Károly: A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. Magyar Nyelv 111 (2015) 3, 338-346.

[85] Boda István: A Himnusz és a szimbólumok világa. Mediárium 10 (2016) 1, 71-79.

[86] Boda István Károly, Porkoláb Judit: Interkulturális szimbólumok a versértelmezésben. Füst Milán: Egy tesszáliai költő az Erinniszekhez. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 10 (2016) 1, 27-37.

[87] Boda I. Károly, Porkoláb Judit: Kohézió és koherencia Füst Milán: Tél című versében. In: Dobi Edit, Andor József (szerk.) 2016. Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 96-124.(Officina Textologica 19.)

[88] Boda István: A digitális oktatás jövőképe. Reflexiók és gondolatok a Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás (DOKK) előadásainak kapcsán. Mediárium 11. évf. (2017) 2-3. szám, 44-58.

[89] István Károly Boda and Erzsébet Tóth: Virtual learning environment: the VirCa-based model of the ancient Library of Alexandria. ITlib. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE Vol. 22 (2018) No. 2. 32-38.

[90] István Boda - Judit Porkoláb - Éva Máté: Le Mississippi, poéme de Milán Füst : un exemple de dénomination artistique de la nature environnante. Onomastica Uralica Vol. 14 (2018), 245-262. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14.html (2019-05-26)

[91] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Developing a 3D virtual library model based on the ancient Library of Alexandria. Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems Vol. 14 (2016) No. 4, 19-29. (ISSN: 1321-2133)

[92] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Füst Milán Köd előttem, köd utánam... című versének és angol fordításának korreferenciális elemzése. In: Dobi Edit - Andor József (szerk.): Officina Textologica 21. Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2020. 31-42. (ISBN 978-963-490-214-0) http://mnytud.arts.unideb.hu/ot/21/index.php

[93] Laszlo T. Nagy, Daniel Benediktsson and István Károly Boda: A new terminology for technology Assisted language learning (TALL). ITlib. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE Vol. 23 (2019) No. 4. 46-53. https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2019/4/a-new-terminology-for-technology-assisted-language-learning-tall.html?page_id=3671

[94] Boda, I. – Tóth, E.: English language learning by visualizing the literary content of a knowledge base in the three-dimensional space. Ann. Math. Inform. Vol. 53 (2021) 45-59.

[95] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Kohézió, koherencia és konstringencia a költői szövegekben. (A Hold megjelenése és szerepe Füst Milán verseiben). In: Dobi Edit – Boda István Károly (szerk.): Officina Textologica 22. A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2022. 12-34.

[96] István Károly Boda; Erzsébet Tóth; László T. Nagy: Enhancing Hungarian students' English language skills on the basis of literary texts in the three-dimensional space. Ann. Math. Inform. vol. 56 (2022) 22-35.

[97] István Károly Boda; Erzsébet Tóth; László T. Nagy: English Language Learning Using Literary Texts in the Virtual 3D Space of the MaxWhere Seminar System. Central European Journal of Educational Research vol. 4 (2022) no. 2, 18-27.

[98] Boda István Károly: Füst Milán A szőlőműves című versének és angol fordításának korreferenciális elemzése és hálózatelméleti vizsgálata. In: Andor József – Dobi Edit (szerk.): Officina Textologica 23. Emlékkötet Petőfi S. János tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 2023. 37-60.

[99] László T. Nagy, István Boda, Daniel Benediktsson and Erzsébet Tóth: Content Development for Teaching and Learning in a Virtual 3D Environment. ITlib. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE Vol. 27 (2023) No. 1-2. 51-57.
 

1.4 Megjelenés szakbibliográfiákban, szerzői indexekben

[1] Boda István Károly és Porkoláb Judit alakzatokkal foglalkozó munkáinak bibilográfiája. In: Szathmári István (szerk.): Stíluskutató Csoport 1970-2008. 29-32. (megjelent CD-n is, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének kiadásában. Budapest, 2011.). [A stíluskutató csoport alakzatokkal foglalkozó munkáinak bibliográfiája az alábbi cikkhez kapcsolódik: Szathmári István: Az alakzatok rendszerezéséről. Anyanyelv-pedagógia (elektronikus folyóirat) 2011. 1. szám; (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=309, 2011-06-05) ]

[2] metodika.btk.elte.hu. Magyartanári szakirodalom. (TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001, ELTE BTK.) Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz. [Elektronikus bibliográfia.] (2011-06-30)

[3] A TINTA Könyvkiadó szerzői, munkatársai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. [Elektronikus szerzői index, 2011.06.30.] [A szerzői indexben Boda István Károly és Bodáné Porkoláb Judit a kiadónál megjelent 8 tanulmánnyal szerepel.]

[4] Bibliográfiai műhely. A tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés magyarországi irodalmának bibliográfiája 2005- [Elektronikus bibliográfia.] (2011-09-30)

[5] Petőfi S. János - Vass László: Kalauz a szövegnyelvészeti, szövegtani és szemiotikai-textológiai kutatáshoz. In: Szemiotikai szövegtan 20. - szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. - Szeged: JGYF Kiadó, 2012.
 

2. Konferencia kötetekben megjelent tanulmányok / essays published in conference proceedings

(1995-2003)

[1] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Az elbeszélő múlt tanítása számítógépes program segítségével. In: Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. - Veszprém, 1995. - 199-201 l.

[2] Boda István - Juhász István: Könyvtár-informatikai képzés a KLTE-n. In: Informatika a felsőoktatásban '96 és Networkshop '96. Konferencia kiadvány. Debrecen, 1996. augusztus 27-30. 1. kötet. (szerk. Bakonyi Péter, Herdon Miklós.) Debrecen, Debreceni Universitas, 1996. 475-482. (Megjelent CD-n is.)

[3] Boda I. Károly - B. Porkoláb Judit: A Pogány köszöntő c. verseskötet (1930) számítógépes vizsgálata nyelvi, stilisztikai szempontból. In: VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. II. kötet. - Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1996. 473-481.

[4] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Konkordanciák szerepe a szövegek befogadásában. In: Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1997. április 3-5. I. kötet. - Szerk. Polyák Ildikó. - Külkereskedelmi Főiskola, Bp. 1997. - 237-241 l.

[5] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Nyelvi megformálások értelmezése számítógépes programmal. (A Jelenések könyve néhány részlete alapján.) In: A nyelv, mint szellemi és gazdasági tőke II. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely. - MANYE, 1999. 131-136.

[6] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti-versek kognitív értelmezése. In: Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. - (szerk. Lengyel Zs., Navracsics J., Nádasi E.) - Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Veszprémi Egyetem, 1999. 228.

[7] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: A hipertext és a költői mű - A hipertext alkalmazása Radnóti Miklós egyik versének értelmezéséhez. In: A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. - szerk. Bartha Magdolna és Stephanides Éva. - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2001. 81-91.

[8] Porkoláb J. - Boda I.K.: Virágokkal kapcsolatos metaforák vizsgálata hipertextuális módszerrel. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének 12. éves, közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. - Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2003. szeptember 27-28. - 187-192.

(2004-2006)

[9] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Hipertextuális kapcsolatok Radnóti Miklós: Álomi táj c. versében. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének 13. évi, közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. - Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2004. október 1-2. - 269-273.

[10] Boda István - Benediktsson Dániel: Multimédia és marketingkommunikáció az oktatásban. In: AGRIA MEDIA 2006. EKF Líceum K. Eger, 2006. CD-ROM melléklet.

(2007-2011)

[11] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Stílusszintézis Radnóti Miklós Virágének c. művében. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás. Az VI. Nemzetközi Hungarológiai kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. I. kötet. Debrecen - Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. 347-357.

[12] Bujdosó Gyöngyi - Boda István: Könyvtárinformatikai tananyag fejlesztése a debreceni informatikus könyvtáros képzéshez. In: Nádasi András (szerk.): AGRIA MEDIA 2008. II. kötet. Eger: EKF Líceum K. 2009. 234–241.

(2012-)

[13] M. Csernoch, I.K. Boda: Vocabulary Richness Graphs Serving Language Acquisition. — ICERI2012 Proceedings. 5th International Conference of Education, Research and Innovations. Madrid, Spain. 19-21 November, 2012. pp. 1469–1476.

[14] Iszály Ferenc Zalán - Boda István: Webkettes szolgáltatások a hazai megyei könyvtáraknál. In: Tavaszi szél 2013 / Spring Wind 2013. Konferenciakötet II. Sopron, 2013. május 31 - június 02. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége / Association of Hungarian Phd and DLA Students, 25-38.

[15] Boda I., Bényei M., Tóth E.: New dimensions of an ancient library: the Library of Alexandria. In: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications : CogInfoCom 2013: Proceedings / ed. by Péter Baranyi, Anna Esposito, Mihoko Niitsuma, Bjorn Solvang. Budapest, Hungary, 02-05. December 2013. Budapest: IEEE Hungary Section, 2013. 537-542. p. ISBN: 978-1-4799-1543-9 DOI: 10.1109/CogInfoCom.2013.6719306

[16] Boda István, Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont István: Kulturális örökség és virtuális valóság – az ókori Alexandriai Könyvtár. In: Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2014. Konferencia kiadvány. Debrecen: Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2014. pp. 384-390. (ISBN:978-963-473-712-4)

[17] István Boda, Erzsébet Tóth, Miklós Bényei, István Csont: A three-dimensional virtual library model of the ancient Library of Alexandria. In: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Informatics. ICAI 2014. (Eger, Hungary, January 29-February 1, 2014.) Volume 1. 103–111.
http://icai.ektf.hu/icai2014/papers/ICAI.9.2014.1.103.pdf

[18] István Boda, Erzsébet Tóth, Miklós Bényei, István Csont: A 3D virtual library model: representing verbal and multimedia content in three dimensional space. In: 7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2015). Paris, France, 26-29. May 2015. Published in Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, vol. 4. issue 4. (December 2015) 891–901. (ISSN 2241-1925)
http://www.qqml.net/papers/December_2015_Issue/4416QQML_Journal_2015_Boda_891-901.pdf

[19] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Toward a knowledge base of literary content focusing on the ancient Library of Alexandria in the three dimensional space. In: CogInfoCom 2015. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications / ed. by Péter Baranyi, Anna Esposito, Péter Földesi, Gábor Vattay. Győr, Hungary, 19-21. October 2015. Budapest: IEEE Hungary Section, 2015. 251–258. ISBN 978-1-4673-8128-4, DOI: 10.1109/CogInfoCom.2015.7390600

[20] Boda István, Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont István: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben -- az Alexandriai Könyvtár. In: Nádasi András (szerk.): Agria Media 2014. XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eszterházy Károly Főiskola 2014. október 8–10, nemzetközi konferencia. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, 2015. 215-222. (ISBN: 978-615-5621-15-4)

[21] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Developing a knowledge base of ancient literary texts in virtual space. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016). (Wrocław, Poland, 2016.10.16 - 2016.10.18) Wrocław: IEEE, 2016. 263-270. (ISBN: 978-1-5090-2643-2)
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom.2016.7804559

[22] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: The use of mythological content in virtual learning environment. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017). (Debrecen, Hungary, 2017.09.11 - 2017.09.14) Piscataway: IEEE Computer Society, 2017. 307-314. (ISBN 978-1-5386-1264-4)
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom.2017.8268262

[23] István Boda and Erzsébet Tóth: From Callimachus to the Wikipedia: an ancient method for the representation of knowledge in the WWW era. In: Gyula Sallai (ed.): Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2018). (Budapest, Hungary, 2018.08.22 - 2018.08.24) Piscataway (NJ): IEEE Computational Intelligence Society, 2018. 205-210. (ISBN:978-1-5386-7094-1)
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom.2018.8639895

[24] Boda István Károly - Porkoláb Judit - Máté Éva: Színasszociáció és színszimbolika Füst Milán költészetében. In: Fóris Ágota et al. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. Budapest: Akadémiai K. 2020. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) [elektronikus dokumentum, elérhető az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) online rendszerében] (ISBN 978 963 454 5354) https://mersz.hu/hivatkozas/nyki1tlf_40

[25] István Boda, Erzsébet Tóth and Ferenc Zalán Iszály: Text-based approach to second language learning in the virtual space focusing on Callimachus' life and works. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2019). (Naples, Italy, 23-25 Oct 2019) Piscataway, NJ: IEEE, 2019. 439-444.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CogInfoCom47531.2019.9089933

[26] Boda, István Károly - Tóth, Erzsébet - Csont, István - Nagy, László T.: Developing learners' English linguistic competence in the three-dimensional model of the ancient Library of Alexandria. In: Zdzisław, Gębołyś (szerk.): Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga. Bydgoszcz, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. 245-267.

[27] István Boda and Erzsébet Tóth: English language learning in virtual 3D space by visualizing the library content of ancient texts. In: Péter Baranyi (ed.): Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2020). (Mariehamn, Finland, 23-25 Sept 2020) New York, NY: IEEE, 2020. 305-311.
DOI: https://doi.org/10.1109/CogInfoCom50765.2020.9237887

[28] Boda István Károly, Tóth Erzsébet: Classical Heritage and Text-Based Second Language Learning in Three-Dimensional Virtual Library Environment. In: Gergely Kovásznai, István Fazekas, Tibor Tómács (eds.): Proceedings of the 11th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2020). (CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS Vol. 2650)

[29] István Boda and Erzsébet Tóth: Content development for second language learning in the 3D virtual space. In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2021) (September 23–25, 2021 Online on MaxWhere 3D Web (MW:COGINFOCOM)). IEEE, 2021. 321-327.

[30] István Károly Boda; Erzsébet Tóth; László T. Nagy 2022. Improving A Bilingual Leaning Material in The Three-Dimensional Space Using Google Translate. In: 13th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2022), Budapest, Hungary: IEEE, 93-98.
(INSPEC Accession Number: 22887735; doi: 10.1109/CogInfoCom55841.2022.10081827)

[31] T. Nagy László - Boda István Károly - Tóth Erzsébet: E-tananyagfejlesztés virtuális 3D környezetben. In: Tick József - Kokas Károly - Holl András (szerk.): Valós térben - az online térért. Networkshop 31 országos konferencia. (Debreceni Egyetem, 2022. április 20–22.) Budapest: HUNGARNET Egyesület - MTA Könyvtár és Információs Központ, 2022. 84-91.
 

3. Egyéb cikkek, tanulmányok, elektronikus formában megjelent művek, ismertetések, stb. / other essays, reviews, etc.

(1992-2007)

[1] Boda István: Költői világkép-vizsgálat számítógépes program segítségével. (Szakdolgozat.) - KLTE Debrecen, 1992.

[2] Boda I. Károly: Füst Milán Negyedik Henrik király című drámájának konkordanciája. 1-2. kötet. (Kézirat.) - Debrecen, 1994. - 415 l.

[3] Mikulás Gábor: Menedzsment. Bevezetés 7 vezetői teszttel, 222 információs és könyvtári példával. - Lektorálta Boda István, Papp István, Pataki Béla. - "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárak" Egyesülés, Nyíregyháza, 1999.

[4] Boda István: Mihály Sári: Town and Culture. The Historicocultural and Sociological Background of Politico-Cultural Decisions and Local Actions in a Middle-Sized Town of the Great Hungarian Plain. c. értekezésének ismertetése. In: Művelődéstudományi Tanulmányok 1998 évf. 17 szám, 155-156 l.

[5] Károly I. Boda: Use of Hypertext in Information Science: Concepts, Systems, Models and Applications. (Ph.D. dissertation.) – University of Debrecen, 2000.

[6] Friendly, M.L. - Glucksberg, S.: A szubkulturális szókincsek leírásáról. - ford. Szalontai Judit és Boda I. Károly. = A szlengkutatás 111 éve. - szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. - Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (Szlengkutatás 4.)

[7] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata. Könyvtári Intézet, Budapest, 2003. Továbbképzés felsőfokon. = Magyar Nyelvőr 129 (2005 április-június) 2, 258-261.

[8] Boda István: Az internet használata. (Elektronikus tananyag.) (http://www.math.klte.hu/~bodai/internet/index.html; letöltés dátuma: 2003.03.12.)

[9] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Gondolatok Szathmári István: Stilisztikai lexikon című könyvéről. In: Magyar Nyelvjárások 42 (2004), 151-154.

[10] Csűry István: Kis könyv a konnektorokról. - Lektorálta Békési Imre, Tolcsvai Nagy Gábor, Boda István Károly. - Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2005. (Officina Textologica 13).

[11] Boda István Károly: A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei (habilitációs dolgozat). Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2005.

(2008-2009)

[12] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Interaktív konkordancia szótár Füst Milán válogatott verseiből. Debrecen, 2008, 2011. (http://bodaistvan.hu/concord/concord.html)

[13] Boda István Károly: Lehetőségek informatikus könyvtáros diploma szerzésére a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. = Könyvtári kis híradó 13 (2008 szeptember) 3 [51],  11.

[14] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Interaktív konkordancia szótár Radnóti Miklós verseiből. Debrecen, 2009. (http://www.inf.unideb.hu/~bodai/concord2/concord.html)

(2010-)

[15] Tóth Erzsébet: Hatékony információkeresés a weben. - Lektorálta Boda István Károly. - Nyíregyháza, 2010.

[16] Csűry István - Mónos Katalin - Nádor Orsolya - Boda István: Beszámoló a MANYE XX. Kongresszusáról. = Modern Nyelvoktatás 16 (2010 december) 4, 91-95.

[17] M. Nagy Ilona - Boda István Károly - Porkoláb Judit - Varga Teréz: A magyar nyelvű Margit legenda és latin nyelvű forrásainak digitális adatbázisa. Debrecen, DE Bölcsész Kutatóegyetem, 2011. (http://deba.unideb.hu/deba/Margit-legenda_Szent_Margit_elete_1510/) (*)

[18] Csűry István - Boda István - Mónos Katalin - Nádor Orsolya: Bevezető [a XX. MANYE Kongresszus előadásainak kötetéhez]. In: Boda István Károly - Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Budapest - Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. 10-13.(A MANYE kongresszusok előadásai 7.)

[19] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Interaktív konkordancia szótár. Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Debrecen, 2012. (http://www.inf.unideb.hu/~bodai/concord3/concord.html) (*)

[20] Boda István: Előszó. In: Boda István (szerk.): A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Debrecen: Debreceni Egyetemi K. 2013. iv-viii.

[21] István Csont, István Károly Boda, Erzsébet Tóth, László T. Nagy: Virtual learning environment: the VirCA-based model of the ancient Library of Alexandria. In: European Conference on Educational Research (ECER 2016). Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. (Dublin, Ireland, 22-26. August 2016) Paper 1977.
 

3.1 Hivatkozott elektronikus óravázlatok és tananyagok

[1] Boda István: Rendszerfejlesztés és menedzsment témakörök. (http://www.inf.unideb.hu/~bodai/menedzs/index.html, 2011-06-30)


 

4. konferenciákon elhangzott előadások / presentations in conferences

[1] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Füst Milán: "Ha csontjaimat meg kelletik adni ...". Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségével. - Előadás a XI. Anyanyelv-Oktatási Napokon (Anyanyelvi nevelés - embernevelés, Eger, 1994. július 4-7.)

[2] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Füst Milán költői szókészletének számítógépes feldolgozása - a program leírása, működése. - Előadás a Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusán (A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana, Eger, 1994. augusztus 23-26.)

[3] Boda I. Károly - B. Porkoláb Judit: Az elbeszélő múlt tanítása számítógépes programmal. - Előadás az V. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (Európai és hazai dimenziók, Veszprém, 1995. április 21-22.)

[4] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: A mitológiai nevek szerepe a költői önkifejezésben. = Előadás az V. Magyar Névtudományi Konferencián. (Miskolc, 1995. augusztus 29-31.)

[5] Boda I. Károly - B. Porkoláb Judit: Radnóti Miklós: Pogány köszöntő c. verseskötetének (1930) számítógépes vizsgálata nyelvi, stilisztikai szempontból. - Előadás a VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (Nyíregyháza, 1996. április 3.)

[6] Boda I. Károly - B. Porkoláb Judit: Egy példa az interaktív számítógépes verselemzésre. - Előadás az Országos anyanyelv-oktatási napokon. (Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Eger, 1996. július 9.)

[7] Boda István - Juhász István: Könyvtár-informatikai képzés a KLTE-n. - Előadás az Informatika a felsőoktatásban '96 konferencián. (Debrecen, 1996. augusztus 29.)

[8] Boda István: Könyvtárak gépesítésének támogatása a könyvtárosképzés felől. - Előadás a Kovács Máté Emlékülésen (Debrecen, 1996. október 29.)

[9] István Boda - István Juhász: The teaching of library- and information science in Kossuth Lajos University of Debrecen. = Presentation in the 5th International BOBCATSSS Symposium. (New Book Economy, Budapest, January 27-30, 1997.)

[10] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Konkordanciák szerepe a szövegek befogadásában. - Előadás a VII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián. (Budapest, 1997. április 3-5.)

[11] Boda István Károly: A nyitott oktatási formák perspektívái a 90-es években. - Előadás a Magyarországi Felnőttoktatás Története konferencián (Debrecen, 1997. október 6-8.)

[12] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Füst Milán: Feleségem története c. művének stílussajátságai. - Előadás a Stilisztika és Gyakorlat Konferencián (ELTE Budapest, 1997. október 15.)

[13] Boda István: Informatikus könyvtáros képzés a KLTE-n. - Előadás az Informatika és Oktatás Konferencián (Békéscsaba, 1997. november 21.)

[14] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Nyelvi megformálások értelmezése számítógépes programmal (A Jelenések könyve néhány részlete alapján). - Előadás a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke.) - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1998. április 17.

[15] Kocsány Piroska - B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Radnóti-szinesztéziák. - Előadás a XIII. Anyanyelv-oktatási Napokon (Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában). - Eger, 1998. július 9.

[16] Petőfi Sándor János - Boda István Károly - Vass László: A CD alkalmazásának lehetőségei. - Előadás "A tanár és a tankönyvi szöveg" c. konferencián (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1998. július 15.)

[17] Károly I. Boda: Complex Data Structures and their Role in the Organization of Information Systems. - Presentation in Conference of PhD Students in Computer Science (Institute of Informatics of the József Attila University, Szeged, 18 July 1998.)

[18] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti-versek kognitív értelmezése. - Előadás a IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (Nyelvi kihívások a harmadik évezredben). - Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999. április 9.

[19] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A nyelvi tudat fejlesztésének néhány eszköze. - Előadás a II. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 1999. június 8.)

[20] Boda István Károly: Rendszerfejlesztés integrált megközelítésben. - Előadás "A Közgyűjtemények és a Tudomány" c. konferencián. (Országos Széchenyi Könyvtár Budapest, 1999. július 2.)

[21] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Metaforák a kognitív nyelvészetben. Informatikai szaknyelvi metaforák vizsgálata. - Előadás "A metafora grammatikája és stilisztikája" c. konferencián. (Miskolc, 1999. október 12.)

[22] Boda I. Károly: Könyvtár-informatika képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. - Előadás a "Könyvtárosképzés, továbbképzés" c. szakmai konferencián (Szeged, 1999. november 18.)

[23] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext és a költői mű. - Előadás a X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. A nyelv szerepe az információs társadalomban. - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2000. április 18-20.

[24] Boda István - Porkoláb Judit: Költői szövegek értelmezése pszicholingvisztikai módszerekkel. - Előadás a III. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2000. május 31.)

[25] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Hipertextuális vonatkozások virágokkal kapcsolatos metaforákban. - Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 2000. évi tudományos ülésén. - Nyíregyháza, 2000. szeptember 30.

[26] Boda István: Gondolatok a könyvtárak jövőbeli szerepéről. – Előadás „A multifunkcionális könyvtár” c. konferencián (Debrecen, 2001. április 12.)

[27] Porkoláb Judit – Boda I. Károly: Hipertext-módszer alkalmazása prózai művek nyelvi szintjeinek befogadásához. – Előadás a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. (A nyelv nevelő szerepe. Pécs, 2001.április 18.)

[28] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti Miklós: Nem bírta hát... (Dési Huber István emlékére) c. versének nyelvtani alapú szövegmagyarázata. - Előadás a Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia c. konferencián (Miskolc, 2001. május 21.)

[29] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Hipermediális motívumok Radnóti Miklós Újhold kötetében. (A kognitív bevésés egy lehetséges útja.) - Előadás a IV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (Balatonalmádi, 2001. május 28.)

[30] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Hipermédia alkalmazása költői szövegek befogadásához. - Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. - közgyűléssel egybekötött - Tudományos Ülésén. - Nyíregyháza, 2001. szeptember 29.

[31] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Sajátos ismétlésalakzatok Radnóti nyelvében. - Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoport „Az alakzatok világa” c. konferenciáján. (Budapest, 2001. október 31.)

[32] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Egy bibliai motívum kapcsolatrendszerének vizsgálata (Zsuzsanna és a vének). - Előadás a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (Nyelvek és kultúrák találkozása). (Szeged, 2002. március 27-29.)
[nyomtatásban megjelent: Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. - Debrecen, 2003. 20-34.]

[33] Boda István: A szoftverválasztás szempontjai. - Előadás a Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiáján, "Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban". (Debrecen, 2002. június 24-29.)

[34] Boda István: Könyvtár(os) informatikus / informatikus könyvtáros. - Előadás az Informatika a Felsőoktatásban 2002. konferencián. (Debrecen, 2002. augusztus 28.)

[35] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: "... a ki rossz irányban indul, útat téveszt" - Szövegstilisztikai jelenségek Kossuth leveleiben. - Előadás a "Kossuth, a magyar szó művésze" című tudományos tanácskozáson. (Debrecen, 2002. szeptember 17.)

[36] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Informatika a nyelvészetben. - Előadás "A Magyar Tudomány Napja 2002." című konferencián. (Nyíregyházi Főiskola, 2002. november 11.)

[37] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Egy bibliai szövegrészlet hipertextuális és retorikai szerveződésének vizsgálata. Az Evangélium János szerint 1-9. - Előadás az V. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (A nyelvtudás szerepe a változó Európában, Dunaújváros, 2003. március 20-22.)

[38] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A retorika tanításának lehetőségei a modern információs technológiák korában. - Előadás a XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (A többnyelvű Európa, Győr, 2003 április 14-16.)

[39] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hiponim és metaforikus kapcsolatok reprezentálása hipertext alapú rendszerekben. A mentális lexikon kialakításának konstruktív lehetőségei szaknyelvi korpuszokban. - Előadás a VI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2003. május 28.)

[40] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Virágokkal kapcsolatos metaforák vizsgálata hipertextuális módszerrel. - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közgyűléssel egybekötött 12. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2003. szeptember 27.)

[41] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A tematikus progresszió vizsgálata kiválasztott szövegekben koreferencia-elemzés segítségével. - Előadás az Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében rendezett Tematikus progresszió magyar és idegen nyelvű szövegekben c. konferencián. (Debrecen, 2003. október 15.)

[42] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Virágokkal kapcsolatos metaforák. - Előadás a "Szintagmatikus és asszociatív viszonyok a nyelvben" c. konferencián (ELTE, Budapest, 2003. október 27.)

[43] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hogyan történhet meg egy vers jelentésrétegeinek az egyén személyes tudásába való integrálása? A hipertext a versértelmezési folyamatban.. - Előadás a VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián (Dunaújváros, 2004. március 19.)

[44] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti Miklós egy költeményének értelmezése hipertext módszerrel. - Előadás a Nyelvészeti Kutatások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán c. konferencián (Miskolci Egyetem, 2004. március 25.)

[45] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Hipertext alapon szervezett mentális lexikon bővítésének lehetőségei. - Előadás a XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban). (Nyíregyháza, 2004. április 6.)

[46] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei. - Előadás a VII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2004. május 24.)

[47] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipermédia a versértelmezési folyamatban. - Plenáris előadás a Multimédia az oktatásban c. konferencián (Fókuszban az e-learning gyakorlata. Szeged, 2004. május 29.)

[48] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Hipertextuális kapcsolatok Radnóti Miklós: Álomi táj c. versében. - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közgyűléssel egybekötött 13. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2004. október 2.)

[49] Porkoláb Judit - Boda István Károly: "mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben" - az interaktív konkordancia-szótár használatának lehetőségei. - Előadás "A szó - az általános és az alkalmazott nyelvészet elemzésében" c. konferencián. (ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest 2004 október 25.)

[50] Boda I. Károly - Bodáné Porkoláb Judit: A tudáskeretek szerepének vizsgálata költői szövegekben. - Előadás az Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében rendezett Tudáskeretek c. konferencián. (Debrecen, 2004. december 10.)

[51] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hipertext kapcsolatok feltárása egy versértelmezéshez használt korpuszban. - Előadás a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban.) (Miskolc, 2005. április 8.)

[52] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: A mikrovilág József Attila verseiben. - Előadás a József Attila, a stílus művésze c. konferencián. (Debrecen, 2005. április 11.)

[53] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: A konkordancia-szótár használatának lehetőségei a versek értelmezésében. - Előadás a VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián (Dunaújváros, 2005. április 29.)

[54] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Szavak és szókapcsolatok hipertextuális megközelítésben. - Előadás a Szintaxis és szemantika (Elmélet és gyakorlat) című, Zsilka János professzor emlékének szentelt konferencián. (ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2005. május 3.)

[55] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazása. - Előadás a 4. Gyires Béla Informatikai Nap c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2005. május 6.)

[56] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek hipertext alapú értelmezése kognitív keretben. - Előadás a VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen (Balatonalmádi, 2005. június 1.)

[57] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Egy angol vers és magyar fordításainak összevetése a korreferencialitás szempontjából. - Előadás A korreferencialitás poliglott vizsgálata c. konferencián (Debreceni Egyetem, 2005. június 8.)

[58] Boda István - Bényei Miklós: Informatikus könyvtáros BSc. - Előadás az Informatika a felsőoktatásban c. konferencián (Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 26.)

[59] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Képi és zenei motívumok Radnóti Miklós: Himnusz c. versében. - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közgyűléssel egybekötött 14. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2005. október 1.)

[60] Boda István - Porkoláb Judit: A háttértudás szerepe a költői kommunikációban. - Előadás a Nyelvi kompetencia -- kommunikatív kompetencia c. konferencián. (ELTE Budapest, 2004. október 25)

[61] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Jellemző alakzatok és jelentésük vizsgálata Radnóti néhány versében. - Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke mellett működő Stíluskutató csoport Alakzatok -- alakzatlexikon c. konferenciáján. (ELTE BTK, 2005 október 26)

[62] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertext alapú nyelvészeti-stilisztikai szótár kialakításának és alkalmazásának lehetőségei. - Előadás a XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. (Gödöllő, 2006. április 11)

[63] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hipertext alapú produkciós szótár kialakításának és alkalmazásának lehetőségei. - Előadás a VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián. (Dunaújváros, 2006. május 5)

[64] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Egy bibliai motívum evolúciója: Judit története. - Előadás a IX. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. A magyar nyelv létezési formái. (Balatonalmádi, 2006. május 23)

[65] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Stílusszintézis Radnóti Miklós Virágének c. művében. - Előadás a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. (Debrecen, 2006. augusztus 23)

[66] Boda István Károly — Porkoláb Judit: Női szerepek és megjelenítésük a rendszerváltozás utáni magyar költészetben és prózában. - Előadás a II. Nyelv, ideológia, média c. konferencián. A nő és női(es)ség sztereotípiái. (SZTE BTK, Szeged, 2006. szeptember 8)

[67] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Judit története: egy bibliai nő találkozása a görög istennőkkel. - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közgyűléssel egybekötött 15. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2006. szeptember 23)

[68] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Egy bibliai motívum evolúciója: Debora és Jáel. - Előadás a Nyelvelmélet és nyelvhasználat c. konferencián. (Budapest, 2006. október 30)

[69] Benediktsson Dániel - Boda István: Multimédia és marketingkommunikáció az oktatásban. - Előadás az Agria Media 2006 (Agria Media 2006 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás - ICI-5 Nemzetközi Informatikai Konferencia - ICEM Közgyűlés) c. konferencián (Eger, 2006. november 7).

[70] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Az emberi gondolkodás és viselkedés szövegtani vonatkozású modelljei. - Előadás a Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében megrendezett A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő c. konferencián (Debreceni Egyetem, 2007. március 26).

[71] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A természet, mint a költői tudattartalmak kivetítése. - Előadás a XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Kommunikáció az információs technológia korszakában. (Kodolányi János Főiskola, Siófok, 2007. április 20)

[72] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: A bibliai Rut történetének hipertextuális feldolgozása. - Előadás a IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián. (Dunaújváros, 2007. április 27)

[73] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Az emberi emlékezet, gondolkodás és viselkedés pszicholingvisztikai vonatkozású modelljei. - Előadás a X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (10th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, June 3-8, 2007)

[74] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A tulajdonnevek szerepének vizsgálata Orbán Ottó: A keljföljancsi jegyese (1992) c. kötetében. - Előadás a VI. Névtudományi Konferencián. (Balatonszárszó, 2007. június 23.)

[75] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A női és férfi identitást kifejező szerepek vizsgálata egy szövegkorpuszban. - Előadás "A női / férfi identitás és tapasztalat" c. konferencián (Szeged, 2007. szeptember 7.)

[76] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A női és férfi szerepek vizsgálata egy szövegkorpuszban. - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának évi közgyűléssel egybekötött 16. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2007. október 6.)

[77] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A Héra-archetípus jelentéstartalmának szimbolikus kifejeződése irodalmi szövegekben. - Előadás a "Jel és jelentés" c. konferencián. (Budapest, 2007. október 29.)

[78] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Informatika a nyelvészeti kutatásban. - Előadás a Magyar Tudomány Ünnepe c. konferencián. (A DE BTK Digitális Bölcsészet Központ bemutatkozása. Debrecen, 2007. november 14.)

[79] Boda [István] Károly - Porkoláb Judit: Archetipikus személyiségminták és a feminizmus. - Plenáris előadás a Női szóval -- női szemmel c. konferecnián (Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet, Miskolc, 2008. január 28.)

[80] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Az eltolódás jelensége a költői szövegben. (Radnóti Miklós: Trisztánnal ültem ...) - Előadás a XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. A magyar mint európai és világnyelv. (Balassi Intézet, Budapest, 2008. április 4.)

[81] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A Héra-archetípus lehetőségei. Szophoklész: Trakhiszi nők és Madách Imre: Férfi és nő. - Előadás a X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencián. (Dunaújváros, 2008. április 24.)

[82] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Egy képzelt látomás jelentésrétegei (Füst Milán: A névtelen iszik). - Előadás A Nyugat stiláris sokszínűsége c. tudományos emlékülésen. (Tudományos emlékülés a Nyugat című folyóirat megindulásának 100. évfordulója alkalmából. Debrecen, 2008. május 28.)

[83] Porkoláb Judit - Boda István Károly: A tavasz és az újjászületés hipertextuális ábrázolása a költészetben.  - Előadás az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának évi közgyűléssel egybekötött 17. Tudományos Ülésén. (Nyíregyháza, 2008. október 10.)

[84] Bujdosó Gyöngyi [- Boda István]: Könyvtárinformatikai tananyag fejlesztése a debreceni informatikus könyvtáros képzés számára. - Előadás az Agria Media 2008 és az ICI-8 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás c. konferencián (Eger, 2008. október 28).

[85] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A nyelv és a kommunikáció egyes funkcióinak vizsgálata Füst Milán verseinek konkordanciái alapján. - Előadás "A kommunikáció nyelvészeti aspektusai" c. konferencián. (Budapest, 2008. november 3.)

[86] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Mózes alakjának hipertextuális megjelenítése néhány versszövegben. - Előadás a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a K69093-as OTKA-pályázat résztvevői által rendezett "Szöveghagyományozódás és nyelvtörténet" c. konferencián. (Miskolc, 2008. december 15.)

[87] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Retorikai tervező gondolkodásmód kommunikációelméleti megközelítésben. - Előadás "A meggyőzéstől a manipulációig" c. konferencián. (Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézete, 2009. január 26.)

[88] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hipertextuális lexikon kialakítása versek értelmezése céljából. - Előadás a XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. A TUDOMÁNY NYELVE – A NYELV TUDOMÁNYA. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. (Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17.)

[89] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A költői kommunikáció hatékonyságának vizsgálata Radnóti Miklós néhány verse alapján. - Előadás a XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencián. (Dunaújváros, 2009. május 7.)

[90] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Archetipikus minták költői szövegekben. - Előadás a XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. Szókincs: első és második nyelv. (11th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 27, 2009.)

[91] Boda I. Károly - Koltay Tibor: Információs műveltség: egy multidiszciplináris tudáselmélet vázlata. - Előadás a XI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. Szókincs: első és második nyelv. (11th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 27, 2009.)

[92] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A kommunikáció egyes funkcióinak vizsgálata multimédiás környezetben. - Plenáris előadás a Multimédia az oktatásban 2009 c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar; Debrecen 2009. június 25.)

[93] Boda István Károly — Porkoláb Judit: A fatikus és expresszív kommunikáció vizsgálata Radnóti Miklós verseinek konkordanciái alapján. - Előadás az "Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban" c. konferencián. (Budapest, 2009. október 26.)

[94] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A kommunikáció poétikai funkciója. - Előadás a XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencián. (Dunaújváros, 2010. március 12.)

[95] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Hipertextuális szerveződés és kulcsszó alapján történő keresés természetes nyelvű szövegekben. - Előadás a XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (12th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 25, 2010.)

[96] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A poétikai kommunikáció multimédiás környezetben. Előadás a Multimédia az oktatásban c. nemzetközi konferencián (Nyíregyháza, 2010. július 8.).

[97] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A poétikai kommunikáció szimbolikus jelentéstartalmának ábrázolása hipermediális szövegekben. - Előadás a XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. (Debreceni Egyetem, Debrecen, 2010. augusztus 27.)

[98] Boda István: A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei. - Előadás a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 jelű "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás - fejlesztés - innováció - oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen" c. projekt keretében szervezett Nyelvtechnológia és bioetika c. workshop-on. (Debreceni Egyetem BTK, 2010. szeptember 10.) (*)

[99] Boda István Károly — Porkoláb Judit: A természetes nyelvi kommunikáció metanyelvi funkciója. - Előadás a "Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat" c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2010. október 18.) (*)

[100] Boda István Károly – Porkoláb Judit: A szemantikai zeneiség a poétikai kommunikációban. - Előadás a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottsága által szervezett "Látható és hallható kommunikáció -- a jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció sajátosságai" c. konferencián (Miskolci Egyetem, 2010. november 5.) (*)

[101] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Férfi-nő kapcsolat T.S. Eliot Átokföldje című művében. - Előadás a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a MANYE, és az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottsága által szervezett tudományos rendezvényen (Miskolci Egyetem, 2011. január 17.) (*)

[102] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Korreferencialitás és hipertextuális kapcsolatok a poétikai kommunikációban. - Előadás a Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében szervezett "A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés" című konferencián (Debreceni Egyetem, 2011. március 2.) (*)

[103] Porkoláb Judit - Boda István: Stíluskohéziót megvalósító szó- és kifejezéskészletek Orbán Ottó verseiben. - Előadás "A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben" című konferencián (Debreceni Egyetem, 2011. március 9.) (*)

[104] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Egy versszöveg értelmezéséhez szükséges adattartalmak hipertextuális modellezése. - Előadás a XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencián. (13th International Conference of Applied Linguistics and Communications.) (Dunaújváros, 2011. március 31.) (*)

[105] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A háttértudás szerepe a hipertextuális szövegek befogadásában. "... a nyelv foglalkoztat, az anyag, amellyel dolgozom." (Radnóti Miklós) - Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2011. május 12.) (*)

[106] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek hipertextuális szerveződésének modellezése kétnyelvű környezetben. - Előadás a XIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (13th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 24, 2011.) (*)

[107] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A háttértudás szerepe a hipertextuális szövegek befogadásában. Orbán Ottó: Fölkel a sínekről. - Előadás a XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. Alkalmazott nyelvészeti kutatások az EU magyar elnökség évében. (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely, 2011. augusztus 30.) (*)

[108] Boda István Károly: A Margit-legenda (MargL.) digitális szövegfeldolgozásának speciális informatikai kérdései. - Előadás A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata c. konferencián (DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék -- Ókortudományi Társaság debreceni tagozata, Debreceni Egyetem, 2011. október 7.) (*)

[109] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Az interkulturális kommunikáció és a hipertext: a különböző kultúrák találkozása a hipertextuális szövegekben. - Előadás Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2011. október 24.) (*)

[110] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hangtani és szemantikai zeneiség a poétikai kommunikációban. - Előadás "A nyelvi közvetítés különböző aspektusai -- Jelnyelvi és hangzó nyelvi kommunikáció, fordítás és tolmácsolás" c. konferencián. (Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék, Miskolc, 2011. november 4.) (*)

[111] Boda István: Beszámoló "A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei" kutatócsoport eredményeiről. - Előadás a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 jelű "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás - fejlesztés - innováció - oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen" c. projekt keretében szervezett Nyelvtechnológia és bioetika c. workshop-on. (Debreceni Egyetem BTK, 2011. november 15.) (*)

[112] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A koherens hiperszöveg kialakításának tényezői. - Előadás A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai II. c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2012. április 6.) (*)

[113] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Koherens hiperszöveg kialakításának lehetőségei a versértelmezésben. - Előadás a XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Társadalmi változások - Nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, Szeged, 2012. április 13.) (*)

[114] M. Nagy Ilona - Boda István - Varga Teréz: A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektivái. - Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2012. április 19.) (*)

[115] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A tulajdonnevek asszociatív erőtere Orbán Ottó Tudósítás a kés alól c. versciklusában. - Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2012. május 10.) (*)

[116] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A szövegszerveződés vizsgálata és a háttértudás reprezentálása. - Előadás a XIV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (14th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 23, 2012.) (*)

[117] M. Nagy Ilona - Boda István Károly: A Margit-legenda szövegtörténetének és szótári feldolgozásának kérdéseiről. - Előadás A Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar Nyelvészeti Alprogramja és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája által az OTKA K 69093-as számú pályázata keretében szervezett "A magyar egyházi szöveghagyományozódás kérdései" c. szimpóziumon. (DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet, 2012. június 29.)

[118] M. Nagy Ilona, Boda István, Varga Teréz, Bényei Ágnes: A Margit-legenda szótárának irodalmi tanulságaiból. - Előadás a Nyíregyházi Főiskolán János István tiszteletére rendezett "60 éves lenne János István. A tudós, a tanár, az ember" c. emlékkonferencián. (Nyíregyházi Főiskola, 2012. október 4.) (*)

[119] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Metanyelvi és kritikai kommunikáció a televízió előtt. Orbán Ottó: Na ne mondja, hogy csak TV. - Előadás A nyelvhasználat a médiában c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2012. október 29.)

[120] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban. - Előadás "A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái (oktatás, fordítás, kultúra, metainformáció)" c. konferencián. (Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete és Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszéke, Miskolc, 2012. november 23.)

[121] M. Nagy Ilona, Varga Teréz, Boda István, Bényei Ágnes: A Margit-legenda (1510) szótárának kérdései. - Előadás a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. (ELTE BTK - MANYE, Budapest, 2013. március 26-28.)

[122] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Nyelv és kultúra találkozása Orbán Ottó: Ostromgyűrűben c. kötetében. - Előadás a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. (ELTE BTK - MANYE, Budapest, 2013. március 26-28.) (***)

[123] Boda István Károly - Bodáné Porkoláb Judit: Verbális és vizuális üzenetek. Orbán Ottó versei Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt piros-kék emberfejeihez. - Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2013. május 9.) (***)

[124] T. Nagy László - Boda István Károly: A közösségi hálózatok mint a hatékony nyelvtanulás eszközei. Nyelvtanulás és nyelvtanulási stratégiák a web 2.0 közegében. - Előadás a XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 26 - May 30, 2013.) (***)

[125] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertexttől a tématérképekig. A megértést és az értelmezést támogató modern technológiák. - Előadás a XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 26 - May 30, 2013.) (***)

[126] Judit Fazekas-Paragh - István Károly Boda: Poetry as Hypertext building a Conceptual Hierarchy: Understanding and Interpretation of Apocrypha by János Pilinszky. - Előadás a XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 26 - May 30, 2013.) (***)

[127] Boda István: A Könyvtárinformatika Tanszék első három éve a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. Történet, jövőkép és stratégia. Előadás A könyvtártörténettől a jövő internetéig c. konferencián. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2013. június 21. [Az előadás prezentációja.] [Képek a konferenciáról.] (***)

[128] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Verbális és vizuális üzenetek. Nyelv és kép találkozása Orbán Ottó: Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei c. ciklusában. Előadás A Nyelv és kép c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2013. november 4.) (***)

[129] István Boda - Miklós Bényei - Erzsébet Tóth: New dimensions of an ancient Library: the Library of Alexandria. Presentation in the 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2013) (Budapest, Hungary, December 2-5, 2013) (***)

[130] Boda I. Károly - Tóth Erzsébet - Bényei Miklós: Hagyomány és megújulás -- az ókori Alexandriai Könyvtár új dimenziói a jövő internetének tükrében. - Előadás a 16. Gyires Béla Informatikai Nap c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2013. december 20.) (***)

[131] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Metainformációs struktúrák Füst Milán: A szőlőműves c. versében. Előadás a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a MANYE, valamint az MTA Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága tudományos rendezvényén (Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. január 31.) (***)

[132] István Boda - Erzsébet Tóth - Miklós Bényei - István Csont: A Three-dimensional virtual library model of the ancient Library of Alexandria. - Presentation in the 9th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2014) (Eger, Hungary, January 29-February 1, 2014) (***)

[133] Boda István - Tóth Erzsébet - Bényei Miklós - Csont István: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben - az Alexandriai Könyvtár. - Előadás a "Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig" című pályázat 4. alprojektjéhez kapcsolódó (Testreszabható tartalomkezelő eljárások) szakmai workshop-on (Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2014. március 26.) (***)

[134] Boda István - Tóth Erzsébet - Bényei Miklós - Csont István: A jövő internet megoldásai és a 3D technológiák. - Előadás a "T-MA Innovációs Nap" keretében. (Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2014. április 17.) (***)

[135] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertextuális szövegértelmezés lehetőségei. Füst Milán „Ha csontjaimat meg kelletik adni” (Arany). Előadás a XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - MANYE - Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Kolozsvár, 2014. április 24-26.) (***)

[136] István Boda - Erzsébet Tóth - Miklós Bényei - István Csont: Cultural heritage and virtual reality – the ancient Library of Alexandria. - Presentation in the "Dream of the library. Attempt to diagnose her contemporary tasks and functions" conference. (Bydgoszcz, Poland, April 29, 2014) (***)

[137] Boda István Károly - Bodáné Porkoláb Judit: Verbális és nem verbális jelentésstruktúrák Füst Milán A szőlőműves c. versszövegében. - Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2014. május 08.) (***)

[138] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Versszövegek megértése és értelmezése kétnyelvű környezetben. - Előadás a XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen. (16th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmádi, May 25 - May 29, 2014.) (***)

[139] Boda István - Tóth Erzsébet - Bényei Miklós - Csont István: Kulturális örökség és virtuális valóság – az ókori Alexandriai Könyvtár. - Előadás az Informatika a felsőoktatásban 2014. konferencián. (Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2014. augusztus 27.) (***)

[140] Boda István - Tóth Erzsébet - Bényei Miklós - Csont István: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben – az Alexandriai Könyvtár. - Előadás az Agria Media 2014. konferencián. (Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2014. október 9.) (***)

[141] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A pásztorköltészettől a posztmodern utópiáig. Hipertextuális kapcsolatok az idillt ábrázoló költői és prózai szövegekben. Előadás A Nyelv, kultúra, társadalom c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2014. november 3.)

[142] Boda István Károly, Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont István: Az ókori Alexandriai Könyvtár és a hozzá kapcsolható kulturális és közösségi tartalmak tudásbázisba szervezése és megjelenítése három dimenziós térbeli hipertext struktúrában. Előadás az Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozata, a DE Történelmi Intézet Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, valamint a DAB klasszika-filológiai munkabizottsága szervezésében, a DE BTK Történelmi Intézetében (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014. november 12.).

[143] Bujdosóné Dani Erzsébet - Boda István: A tudományos eredmények disszeminációja a V4-ek nagy egyetemein. Előadás a 17. Gyires Béla Informatikai Nap c. konferencián. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2014. december 29.)

[144] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Interkulturális szimbólumok a versértelmezésben. Előadás a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete, a MANYE, valamint az MTA Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága tudományos rendezvényén (Miskolci Egyetem, Miskolc, 2015. január 23.)

[145] István Boda - Erzsébet Tóth - Miklós Bényei - István Csont: A 3D Virtual Library Model: Representing Verbal and Multimedia Content in Three Dimensional Space. - Presentation in the 7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2015). (Paris, France, 26-29 May 2015.)

[146] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont and László T. Nagy: Toward a knowledge base of literary content focusing on the ancient Library of Alexandria in the three dimensional space. In: CogInfoCom 2015. 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (Győr, Hungary, 19-21. October 2015).

[147] Boda István Károly — Porkoláb Judit: A szimbolikus-mitologikus látásmód és allúziók szerepe Füst Milán: Levél Oidipusz haláláról c. versében. - Előadás az "Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban" c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2015. november 9.)

[148] Boda István, Tóth Erzsébet, Csont István, T. Nagy László: Virtuális tanulási környezet – az ókori Alexandriai Könyvtár VirCA alapú modellje. - Előadás az "Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2016" c. konferencián. (Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2016. február 5-6.)

[149] M. Nagy Ilona; Boda István Károly: A Margit-legenda digitális honlapja a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés szolgálatában. Előadás a Domonkos-rend alapításának 800 esztendős évfordulója tiszteletére rendezett, a "Domonkos szentek és szent helyek" c. tudományos konferencián. (MTA Debreceni Területi Bizottság székháza, Debrecen, 2016. május 20.).

[150] István Csont, István Károly Boda, Erzsébet Tóth, László T. Nagy: Virtual learning environment: the VirCA-based model of the ancient Library of Alexandria. European Conference on Educational Research (ECER 2016). Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. (Dublin, Ireland, 22-26. August 2016)

[151] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Developing a knowledge base of ancient literary texts in virtual space. In: 7th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016). (Wrocław, Poland, 2016.10.16 - 2016.10.18)

[152] Boda István Károly — Porkoláb Judit: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei Füst Milán: Gyertyafénynél c. versében. - Előadás az "Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei" c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2016. november 7-8.)

[153] István Károly Boda - Erzsébet Tóth - István Csont - László T. Nagy: Supporting language learning in the three-dimensional model of the ancient Library of Alexandria - Presentation in the 10th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2017) (Eger, Hungary, January 30-February 1, 2017)

[154] A. Molnár Ferenc; Boda István: A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok konkordancia-szótárának munkálatairól. Előadás a Scientia ac Educatio konferencián (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017. április 5).

[155] Boda István Károly; Porkoláb Judit: Apokaliptikus motívumok Füst Milán: Tél című versében. Előadás a Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram keretében szervezett Diszkusszió a szövegkoherenciáról c. konferencián (MTA DAB Nyelvészeti Munkabizottsága, 2017. június 7).

[156] A. Molnár Ferenc; Boda István: A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok konkordancia-szótárának munkálatairól. Előadás A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciójában (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2017. július 11).

[157] Boda, István; Porkoláb, Judit; Máté, Éva: Le Mississippi, poéme de Milán Füst en tant qu'exemple pour la dénomination artistique de la nature environnante. Presentation in the 26th International Congress of Onomastic Sciences (Debrecen, Hungary, 27 August - 1 September 2017).

[158] István Boda, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: The use of mythological content in virtual learning environment. In: 8th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017). (Debrecen, Hungary, 2017.09.11 - 2017.09.14)

[159] Boda István Károly — Porkoláb Judit: Egy és többértelműség Füst Milán: 'Egy egyiptomi sírkövön' című versében. - Előadás az "Egy- és többértelműség a nyelvben" c. konferencián. (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2017. november 6-7.)

(2018)

[160] István Boda, Erzsébet Tóth: From Callimachus to the Wikipedia: an ancient method for the representation of knowledge in the WWW era. In: 9th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2018). (Budapest, Hungary, 2018. 08. 22-24.)

[161] Boda István Károly — Porkoláb Judit: A színek szimbolikájának változása különböző kultúrákban, irodalmi alkotásokban és korstílusokban. - Előadás a "Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban" c. konferencián. (Kodolányi János Egyetem, Budapest, 2018. november 5-6.)

[162] Boda István Károly – Porkoláb Judit: Füst Milán: Köd előttem, köd utánam... című versének és angol fordításának korreferenciális elemzése. Előadás a Petőfi S. János emlékkonferencián (MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának székháza, Debrecen, 2018. november 9.)

[163] Boda István Károly - Porkoláb Judit - Máté Éva: Színasszociáció és színszimbolika Füst Milán költészetében. - Előadás a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. Nyelv - Kultúra - Identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. (Károli Gáspár Református Egyetem BTK - MANYE, Budapest, 2019. április 15-16.)

[164] Boda István: A digitális generációk és a digitális oktatás viszonya a XX. Országos Szakértői Konferencia tükrében. Előadás a Scientia ac Educatio konferencián (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019. április 10).

[164] István Károly Boda - Erzsébet Tóth - Ferenc Zalán Iszály: Text-based approach to second language learning in the virtual space focusing on Callimachus' life and works. In: 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2019). (Naples, Italy, October 23-25, 2019)

[165] István Károly Boda - Erzsébet Tóth Classical heritage and text-based second language learning in three-dimensional virtual library environment. In: The 11th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2020) (Eger, Hungary, January 29–31, 2020)

[166] István Károly Boda - Erzsébet Tóth: English language learning in virtual 3D space by visualizing the library content of ancient texts. In: 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2020). (Mariehamn, Finland, 23-25 Sept 2020)

[167] István Károly Boda - Erzsébet Tóth: English language learning by visualizing the literary content of a knowledge base in the three-dimensional space. In: The 1st Conference on Information Technology and Data Science (CITDS 2020). (Debrecen, Hungary, 6-8 Nov 2020)

[168] Boda István Károly - Tóth Erzsébet: Ókori irodalmi szövegeket tartalmazó tudásbázis fejlesztése és vizualizálása három-dimenziós térben az angol nyelvtanulás támogatása céljából. Előadás az ADA 2020 konferencián. (Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2020. december 15-16.)

[169] Erzsébet Tóth – István Károly Boda: Teaching English as a second language in the three-dimensional space for university students. Előadás a XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. (MANYE - Pannon Egyetem, Veszprém, 2021. április 19-20).

[170] T. Nagy László – Boda István: Hatékony e-tananyagfejlesztés virtuális 3D térben. Előadás a Scientia ac Educatio konferencián (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2021. április 28).

[171] István Károly Boda – Erzsébet Tóth: Content development for second language learning in the 3D virtual space. In: 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2021) (Széchenyi István University, Győr, Hungary, 23-25 Sept 2021).

[172] Boda István Károly – M. Nagy Ilona: A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai: a digitális szövegközlés bemutatása. Előadás A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai - kutatási alapok egy magyar szövegemlékhez c. tudományos ülésen (Debreceni Egyetem, BTK, 2021. november 25).

[173] István Károly Boda – Erzsébet Tóth – László T. Nagy: Enhancing Hungarian students' English language skills on the basis of literary texts in the three-dimensional space. In: 2nd Conference on Information Technology and Data Science (CITDS 2022) (DEIK, Debrecen, Hungary, 16-18 May 2022).

[174] Erzsébet Tóth – István Károly Boda – László T. Nagy: English language teaching using literary texts in the virtual 3D space of the MaxWhere system. In: BOBCATSSS 2022 Conference (Univ. of Debrecen, Hungary – Univ. of Applied Sciences and Arts, Hannover, Germany, 19-20 April 2022).

[175] Tóth Erzsébet – Boda István Károly – T. Nagy László: Angol nyelvtanítás irodalmi szövegek segítségével a MaxWhere rendszer 3D virtuális terében. In: NETWORKSHOP 2022 konferencia (HUNGARNET Egyesület – DEIK, Debrecen, 2022. ápr. 20-22).

[176] T. Nagy László – Boda István Károly – Tóth Erzsébet: E-tananyagfejlesztés virtuális 3D környezetben. In: NETWORKSHOP 2022 konferencia (HUNGARNET Egyesület – DEIK, Debrecen, 2022. ápr. 20-22).

[177] István Károly Boda – Erzsébet Tóth – László T. Nagy: Improving a bilingual learning material in the three-dimensional space using Google Translate. In: 13th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2022) (Online, September 22-23, 2022).

[178] Boda István: A 3D virtuális könyvtári projekt közel egy évtizedes múltja, jelene és jövője. In: előadás a Scientia ac Educatio konferencián (DRHE, Debrecen, 2022. november 23).

[179] Erzsébet Tóth – István Károly Boda: Co-referential, thematic analysis, and network analysis of the poem "A szőlőműves" by Milán Füst and its English translation. In: The 12th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2023) (Eger, Hungary, March 2-4, 2023.)

[180] T. Nagy László – Boda István Károly: A mesterséges intelligencia a nyelvtanulásban? In: XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE 2023) (Semmelweis Egyetem, Budapest, 2023. március 17-18.)
 

5. egyéb előadások, hozzászólások szakmai fórumokon, stb. / other presentations, lectures, contributions, etc

[1] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Versértelmezések számítógépes programmal. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1994. július 17-augusztus 13.).

[2] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Mitológiai képek Radnóti Miklós verseiben (Hagyományos és számítógépes szövegvizsgálat). - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1995. július 16-augusztus 12.).

[3] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Füst Milán: IV. Henrik (szövegelemzés). - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1995. július 16-augusztus 12.).

[4] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Hagyományos és modern módszerek a stilisztikában. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvi Szakosztályának felolvasó ülése, Budapest, 1995. november 7.

[5] B. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Számítógépes közelítésmódok a stilisztikai elemzésben. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülése. - Budapest, 1995. november 30.

[6] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Helyzet és Válasz Radnóti Miklós verseiben. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1996. július 22.).

[7] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Életmotívumok Ady Endre verseiben. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1996. július 24.).

[8] Részvétel és hozzászólás a helyi könyvtárosképzés átalakítását célzó szakmai megbeszélésen. - Meghívottak: Boda István, Kokas Károly, Koltay Tibor, Nagy László. (Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 1997. november 25.)

[9] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A Jelenések könyvének számítógépes elemzése. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülése. - Debrecen, 1998. október 16.

[10] Boda István: Nyitott oktatási formák. - Előadás a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. - Nyíregyháza, 1998. október 26.

[11] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: "... és lát az Isten égő mennyeket". Pilinszky János (Nyelvi látomások). - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1998. július 23.).

[12] Boda István: A multimédia alkalmazása. - Előadás a Hatvani István szakkollégium keretében. - Debrecen, 1999. április 7.

[13] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Értékvilág Radnóti verseiben. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 1999. július 20.).

[14] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: "Sem emlék, sem varázslat" (Hipertextuális elemek Radnóti Miklós költészetében). - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 2000. július 19.).

[15] Porkoláb Judit - Boda István Károly: "Kavicshordó napszámos." Sütő András, a magyar nyelv őrzője. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 2002. július 29.).

[16] Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Egy bibliai szövegrészlet hipertextuális és retorikai szerveződésének vizsgálata. - A tanulmány megvitatása a Stíluskutató Csoport ülésén (ELTE BTK, Budapest, 2003. november 26.)

[17] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: A hipertext a versértelmezési folyamatban. - Előadás az ELTE magyar szakos hallgatói számára. (ELTE BTK, Budapest, 2005. április 20)

[18] Boda István Károly: Tóth Ágoston: Pitfalls and Progress in Lexicon Design c. PhD értekezésének bírálata (Tóth Ágoston értekezésének házi vitája, DE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2005. augusztus 24).

[19] Boda István Károly: Csernoch László Józsefné: Irodalmi művek szókészletének statisztikai elemzése és matematikai modellezése c. doktori értekezésének bírálata (Csernoch László Józsefné PhD értekezésének védése, DE Informatikai Kar, 2005. december 29).

[20] Boda István Károly: Vélemény Tóth Ágoston: Perspectives on the Lexicon c. doktori értekezéséről (Tóth Ágoston PhD értekezésének védése, DE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2006. március 3).

[21] Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Egy bibliai történet evolúciói. - Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen (Debrecen, 2006. augusztus 14).

[22] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Judit, Eszter és Ruth, a szabadítók I. - Előadás a Debreceni Városi Könyvtárban (Debrecen, 2007. március 26).

[23] Porkoláb Judit - Boda István: Judit, Eszter, Ruth. - Előadás a Megtestesülés Plébánián (Debrecen, 2007. március 29).

[24] Boda István Károly - Porkoláb Judit: Veres Péter megidézése a XXI. században. - Előadás A Magyar Nyelv Hete alkalmából a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban (Balmazújváros, 2007. április 25.)

[25] Boda István Károly: Koltay Tibor: A nyelvtudomány és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatainak néhány kérdése c. habilitációs értekezésének bírálata (Koltay Tibor habilitációs előadása, DE Bölcsészettudományi Kar, 2008. május 15).

[26] Boda István Károly: Tóth Erzsébet: Az Internetes keresők lekérdezési hatékonyságának vizsgálata c. disszertációjának bírálata (Tóth Erzsébet PhD értekezésének védése, DE Informatikai Kar, 2008. június 25).

[27] Boda István Károly: Kocsis Anikó: Könyvtári vállalkozói információs rendszer megvalósításának elvei c. disszertációjának bírálata (Kocsis Anikó PhD értekezésének védése, DE Informatikai Kar, 2008. november 14).

[28] András Ludmány - István Boda: Beyond traditions: new thinking and methodologies in humanities: the role of natural sciences, cognitive sciences and artificial intelligence. - Előadás a Kutatók Éjszakáján (Debreceni Egyetem Digitális Bölcsészet Központ, 2008. szeptember 26.)

[29] Boda István Károly: Iszály György Barna: Elektronikus Zeneműtár c. disszertációjának bírálata (Iszály György Barna PhD értekezésének védése, DE Informatikai Kar, 2010. április 16).

[30] Boda István Károly: A debreceni informatikus könyvtáros képzésről. Hozzászólás az "Informatikus könyvtáros képzés tapasztalatai a Bologna folyamat tükrében" c. szakmai napon. (Esterházy Károly Főiskola, Eger, 2010. május 5.)

[31] Porkoláb Judit - Boda István Károly: Állatmotívumok konnotatív megjelenítése. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülése. - Debrecen, 2010. május 20.

[32] "Az internet kihívásai -- könyvdigitalizálás és elektronikus könyvtárak" c. kerekasztal vezetése a XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson. (A kerekasztal vezetője: Boda István; felkért résztvevők: Csernoch Mária, Koltay Tibor, Nagy László, Sajó Andrea, Virágos Márta.) (Debreceni Egyetem, Debrecen, 2010. augusztus 26.)

[33] Boda István - Gilányi Attila: Informatikus könyvtáros képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. - Előadás "Az informatikus könyvtáros képzés 'jövőképei'" című műhelykonferencián. (Kaposvár, 2011. május 17.)

[34] Boda István: Könyvtár-informatikai projektek lehetőségei. - Előadás a DE Informatikai Kar TDK Szemináriumán. (Debrecen, 2012. április 26.)

[35] Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Könyvbemutató. - Előadás az Eszterházy Károly Főiskolán. (Eger, 2014. április 15.)

[36] Boda István Károly: Gerják István: A digitális képfeldolgozás középiskolai oktatásának kérdései c. doktori (PhD) értekezésének bírálata (Gerják István PhD értekezésének előzetes vitája, DE Matematikai Épület, 2014. október 10).

[37] Boda István Károly: A „Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba” kurzus fogadtatása és tapasztalatai. Előadás a TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0031 A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. pályázat keretében rendezett Workshop-on. (DE Agrártudományi Centrum, 2014. december 3).

[38] I. Boda, Erzsébet Tóth, Miklós Bényei, István Csont: The ancient Library of Alexandria in a three-dimensional space. Presented with Péter Baranyi: Demonstration of the VIRCA collaboration platform in „Multimodal communication: resources and application” workshop organized by the Department of General and Applied Linguistics, University of Debrecen, HuComTech Research Group (University of Debrecen, Debrecen, 12th February, 2015).

[39] Boda István; Tóth Erzsébet; Csont István: Könyvtári tartalmak modellezése a három dimenziós virtuális térben - az ókori Alexandriai Könyvtár. Előadás a Kutatók Éjszakája 2015 rendezvénysorozat keretében. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2015. szeptember 25.)

[40] Boda István: Ünnepi beszéd a Magyar Kultúra Napja alkalmából. (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2016. január 22.)

[41] Boda István: Könyvtár, könyvtáros képzés a XXI. században. Olvasóköri előadás a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör szervezésében. (Hajdúszoboszló, Szép Ernő Kollégium, 2016. január 29.)

[42] Boda István: Idegenek a digitális bennszülöttek világában. Előadás a DRHE Szenior Akadémia VI. szemeszterén. (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2019. április 4.)

[43] Tóth Erzsébet, Boda István: Kallimakhosz életével és műveivel kapcsolatos Wikipédia szócikkek hatékony tudásmegjelenítése három dimenziós térben. Előadás a Kutatók Éjszakája 2015 rendezvénysorozat keretében. (Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2019. szeptember 27.)

[44] Boda István Károly: Gerják István: A digitális képfeldolgozás középiskolai oktatásának kérdései c. PhD értekezésének bírálata (Gerják István PhD értekezésének védése, DE TTK Matematikai Intézet, 2019. december 18).

[45] Részvétel külső bizottsági tagként Németh Márton: A webarchiválás elméletének és gyakorlatának alapelemei - A szervezett keretek között zajló webarchiválás kezdetei Magyarországon c. doktori munkájának előzetes vitáján (online, 2021. január 15).

[46] Részvétel külső bizottsági tagként Németh Márton: A webarchiválás elméletének és gyakorlatának alapelemei - A szervezett keretek között zajló webarchiválás kezdetei Magyarországon c. PhD doktori értekezésének védésén (online, 2021. október 15).

[47] Részvétel külső bizottsági tagként Lengyelné Dr. Molnár Tünde: A könyvtárak digitális ökoszisztémája c. habilitációs értekezésének védésén (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 2022. január 26).


A (*)-gal jelölt publikációk / prezentációk elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. (további információk a DE Bölcsész Kutatóegyetem honlapján találhatóak.)


A (**)-gal jelölt publikációk / prezentációk elkészítését a Debreceni Egyetem Universitas Alapítványa támogatta.


A (***)-gal jelölt publikációk / prezentációk elkészítését a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Boda István, 2023. október 6.